Om pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Her skal den enkeltes undervisningskompetanse dokumenteres med vekt på hva som er gjort, hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver, begrunnelser for egen utøvelse, samt hvilke resultat man har oppnådd. Den pedagogiske mappen kan sammenlignes med en faglig ansatts liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner. Med andre ord må den pedagogiske mappen oppdateres jevnlig.

Hva er formålet med pedagogisk mappe?

En pedagogisk mappe er et verktøy for utvikling og dokumentasjon av pedagogisk kompetanse og har et todelt formål:

 1. Være et verktøy for utvikling av egen kompetanse om undervisning og læring
 2. Være et verktøy for dokumentasjon for egen  pedagogisk kompetanse

Gjennom å dokumentere egne praksiser, reflektere rundt eget læringssyn og undervisning, identifisere egne styrker og utviklingsområder og planlegge egen profesjonell utvikling kan en mappe fungere godt som utviklingsverktøy. Pedagogisk mappe blir også benyttet for å vurdere undervisningskompetanse, både ved ansettelser, opprykk og merittering.

Hva inneholder en pedagogisk mappe?

Innholdet i en mappe vil variere ut fra den enkeltes erfaring med undervisning i høyere utdanning. En erfaren underviser vil normalt ha utviklet en mer omfattende mappe, enn en uerfaren underviser. En jobbsøker helt uten erfaring med undervisning i høyere utdanning vil vanligvis ikke kunne utvikle en pedagogisk mappe, men vil kunne få ansettelse på kvalifiseringsvilkår. Ansettes du på kvalisfiseringsvilkår må du utvikle din universitetspedagogiske kompetanse gjennom å delta på kurset «Program for pedagogiske basiskompetanse».

En pedagogisk mappe bør inneholde:

TickBoxIntroduksjon: En innlednings- eller oversiktstekst som guider leseren gjennom mappen. TickBoxUndervisningshistorie: Oversikt over egen undervisningspraksis. TickBoxDitt pedagogiske utgangspunkt: Legg vekt på refleksjon over eget kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og med relevans for egen undervisningspraksis. TickBoxEvaluering av undervisning:

 • Kollegaveiledning. Planlegging, gjennomføring og vurdering  av egen undervisning skal dokumenteres (skjema som kan brukes til støtte i arbeidet med kollegaveiledning Word-format eller PDF-format).
 • Ulike former for tilbakemelding fra studenter på egen undervisning bør også tas med i mappen. Det er ikke et poeng å legge med alle skjemaene fra studentene, men ett eller to som illustrer hva de har svart. I selve mappen må du da få frem hvordan du har jobbet med evaluering (type evalueringer som er brukt), og hvilken betydning denne evalueringen har hatt for din undervisning.

TickBoxDokumentasjon: Du må så langt du kan dokumentere innholdet i din mappe gjennom vitnemål, kursbevis, og andre relevante kilder som bekrefter din undervisningskompetanse i høyere utdanning. Et eksempel kan være at du i mappen skriver om studentevaluering og da legger ved ett skjema som er brukt. Som informasjon og støtte for de som skal utvikle en pedagogisk mappe, har Result laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne til høyre på denne siden.

Klikk på bilde for å se video

Retningslinjer og bestemmelser
Eksempler på pedagogiske mapper ved UiT
Eksempler på ulike typer pedagogiske mapper:

 1. Pedagogisk mappe når søker status som merittert underviser
 2. Pedagogisk mappe godkjent i Program for pedagogisk basiskompetanse. En pedagogisk mappe er ferskvare og eksempelmappene kan være endret siden de ble levert inn og godkjent:

  Flere eksempler

FAQ Meritteringsordning for undervisning ved UiT

  For søkere til stilling ved UIT: UiT stiller krav om undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse) til alle faglig ansatte. Kriteriene for undervisningskompetanse...

Hvorfor pedagogisk mappe og hva brukes den til?

Mappevurdering er den mest aksepterte måten å dokumentere pedagogisk kompetanse på internasjonalt. UiT vedtok i 2008 å innføre pedagogiske mapper som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogisk basiskompetanse).

 

SØKE STILLING VED UIT

Som søker til undervisnings- og forskerstillinger skal du i din søknad dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Les mer

SØKE OM OPPRYKK

Dokumentasjon av undervisningskompetanse gjennom pedagogisk mappe. Les mer

TILSATT PÅ KVALIFISERINGSVILKÅR

Ved ansattelse vurderes din undervisningskompetanse gjennom din pedagogiske mappe. På bakgrunn av denne vurderingen får mange nyansatte krav om å opparbeide seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av 3 år. Les mer

KVALIFISERING TIL MERITTERT STATUS

Faglig ansatte kan nå søke om status som merittert underviser, og søker må da levere en pedagogisk mappe. Les mer

Hvordan lage en pedagogisk mappe?

Pedagogisk mappe motsvarer en faglig ansatts liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner. Med andre ord må en pedagogisk mappe, en undervisnings-CV, oppdateres jevnlig; den er «ferskvare». Det er derfor en fordel å utvikle en digital mappe som er dynamisk, enkel å oppdatere og hvor man kan enkelt kryssreferere og legge inn videosnutter, filmer med mer. Det er klokt å begynne tidlig å samle relevant innhold til mappa. Når den pedagogiske mappen skal foreligge som en digital mappe, forstår vi dette som en mappe som lages og publiseres i en nettbasert plattform eller  webbasert. Veiledning for å komme i gang med å lage webbasert pedagogisk mappe. Prosessen for å utvikle en pedagogisk mappe er kort oppsummert:

Collection: Poenget er at du systematisk tar vare på det du gjør og gir eksempler på det du er spesielt opptatt av. Som å samle dokumentasjon, tekster, utvikle din undervisnings-CV, undervisningsopplegg, spesielle prosjekt, kollegaveiledning, tilbakemelding fra studenter, med mer.

Reflection: Refleksjon over innhold, prosess og premisser i og rundt egen undervisning og læringssyn.

Selection: Selekter det som er relevant for akkurat denne mappa til dette spesielle formålet.

UiT tilbyr ulik type støtte for utvikling av pedagogisk mappe for:

Søkere til undervisnings- og forskerstillinger

Som søker til undervisnings- og forskerstillinger skal du i søknaden dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe (dette gjelder også for interne søkere ved UiT). Det vises til punkt 4.5 i Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT. En erfaren underviser vil normalt ha en pedagogisk mappe med omfang på 15–20 sider. Er du helt uerfaren vil  den pedagogiske mappen ha et begrenset omfang. Den pedagogiske mappens innhold vurderes med vekt på følgende forhold:

 • søkerens arbeid med studenter
 • søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning
 • søkerens bidrag til pedagogisk utvikling i eget miljø

Som informasjon og støtte for de som skal utvikle en pedagogisk mappe, har Result laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.

Søkere om opprykk

I din søknad om opprykk skal du dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Først må du sette deg godt inn i utfyllende bestemmelsene for opprykk; punkt 4.5. Du har tre muligheter til å utvikle en pedagogisk mappe:

 1. Gjøre det selv med støtte av web ressurser og gode kollegaer:
  • Som informasjon og støtte for de som skal utvikle en pedagogisk mappe, har Result laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.
  • Eksempler på pedagogiske mapper
  • Hjelp og støtte av kollegaer som har utviklet en pedagogisk mappe
 2. Seminar om pedagogisk mapper – eller arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse: Som støtte for å dokumentere undervisningskompetanse for ansatte som har minst fem år erfaring med undervisning i høyere utdanning, og som er innstilt på å legge ned en betydelig egeninnsats, er det etablert et arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk basiskompetanse. Seminaret består av 4 seminardager, der tiden brukes til å jobbe med hvordan etablere og utvikle en pedagogisk mappe. Dette vil imidlertid ikke gi en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster. Informasjon om seminarrekken for pedagogiske mapper finner du under kurstilbud.
 3. Program for pedagogisk basiskompetanse: Programmet går over ett år, lyses ut om våren med oppstart på høsten. De som er ansatt på kvalifiseringsvilkår har fortrinnsrett til programmet, men normalt bruker vi også å kunne tilby plasser til noen fast ansatte.

Tilsatte på kvalifiseringsvilkår

Det er utarbeidet kriterier for pedagogisk basiskompetanse, som forøvrig skal dokumenteres i en pedagogisk mappe. For å tilegne deg denne basiskompetansen må du søke opptak på Program for pedagogisk basiskompetanse. Programmet går over 2 semester, og består av kurs, seminar og veiledning der fokuset rettes mot nettopp utvikling av deltakernes pedagogisk basiskompetanse. Den enkelte deltaker gis også faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle den pedagogiske mappen.

Søkere til merittert underviser

Faglig ansatte kan nå søke om status som merittert underviser, og søker må da levere en pedagogisk mappe. Som støtte for å etablere og utvikle en pedagogisk mappe er det etablert et arbeidsseminar for ansatte som har minst fem års erfaring med undervisning i høyere utdanning, og som er innstilt på å legge ned en betydelig egeninnsats. Seminaret består av 4 seminardager, der tiden brukes til å jobbe med hvordan etablere og utvikle en pedagogisk mappe. Dette vil imidlertid ikke gi en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster. Informasjon om seminarrekken for pedagogiske mapper finner du under kurstilbud.  Det er også laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.