UNIPED-100 KURS

UNIVERSITETS­PEDAGOGISK
BASISKOMPETANSE

Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs for universitetspedagogisk basiskompetanse gir deg verktøy for å videreutvikle deg som underviser, og tilfredsstiller kravet til kvalifisering og dokumentasjon av universitetspedagogisk basiskompetanse.

Alle som fullfører kurset oppnår pedagogisk basiskompetanse som er et krav for alle undervisere ved UiT Norges arktiske universitet.

Frist for påmelding til kursåret 2021-2022 er 15 april 

NESTE KURS: 15. september 2021

SAMLINGSDATOER

På grunn av de gjeldende smittevernsreglene må høstens oppstartsamling deles i puljer på inntil 50 personer. Hvorvidt det blir fysisk gjennomføring av oppstartsamlingene vil avhenge av høstens smittesituasjon. Kursdeltakere som gjennomfører oppstartsamling i Tromsø bes holde av tidsrommet 08.30 – 15.30 den 15 september 2021. Deltakerene vil bli tildelt tidspunkt for oppstartsamling når vi har oversikt over mentorer og mentorgrupper. Vi vil ha denne oversikten tidlig på høstsemesteret 2021. Deltakere som gjennomfører oppstartsamling i Harstad bes holde av tidsrommet 11.30 til 14.30 den 20 september 2021. Samtlige kursdeltakere bes også holde av 21 april 2022 for avslutningskonferansen.

 

Oppstartsamling:

ALTA 8 SEPTEMBER

Oppstartsamling Campus Alta 8 september 2021 (For deltakere i Alta, Kaotokeino og Hammerfest)

  • 11.00 – 14.00
TROMSØ 15. OG 17. SEPTEMBER 2021

Oppstartssamling i Tromsø, 15 og 17 september, to tidspunkt begge dager:

  • 08.30 – 11.30
  • 12.30 – 15.30
HARSTAD 20 SEPTEMBER 2021

Oppstartsamling i Harstad (for deltakere i Narvik og Harstad)

  • 11.30 – 14.30

 

Avsluttende konferanse:

Tromsø 21. april 2022

Avslutningskonferanse i Tromsø.

FORUTSETNING FOR Å DELTA

UNDERVISER/VEILEDER

Kurset er for vitenskapelig ansatte som underviser, veileder eller har undervisningsledelse under kursperioden. Kurset og arbeidskravene tar utgangspunkt i egen undervisning, veiledning eller undervisningsledelse.

Vi har et eget kurs for PhD stipendiater på norsk og engelsk. Vi har også eget kurs for forskningsveiledning.

OPPMØTE

En forutsetning for å delta er at man er til stede på oppstartsamling, og det  krav om å delta på den avsluttende konferansen for å få godkjent kurset. 

OMFANG: 200 timer

Kursets omfang (arbeidsmengde for deltaker) er 200 timer. Dette inkluderer kursdager, valgbare moduler og workshops, for – og etterarbeid til disse, samt eget utviklingsprosjekt.

HAR DU NOEN AV FØLGENDE SPØRSMÅL?

Hva vil jeg lære i dette kurset?

Ved gjennomført kurs vil du kunne videreutvikle din egen kunnskapdine ferdigheter, og din kompetanse som underviser i høyere utdanningFølgende læringsutbyttebeskrivelser er designet for å støtte deg i denne videreutviklingen. 

 

Kunnskap 

 – Kjenne til aktuelle nasjonale og lokale styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning. 

 – Kjenne til ulike læringsteorier og læringsdesign. 

 – Kunne forklare forskjellen på instruksjonsparadigmet og læringsparadigmet. 

 – Kunne forklare betydningen av å ha sammenheng mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter, og vurdering for studentenes læring. 

 – Kunne forklare hvordan å fasilitere studentenes læringsprosess. 

 – Kunne forklare de tre vurderingsformene (diagnostisk, formativ, summativ). 

 
Ferdigheter 

 – Kunne aktivisere studenter ved hjelp av varierte undervisnings- og veiledningsformer (f.eks. forelesning, seminar, webinar, diskusjonsgrupper, laboratorieøvelser, prosjekter, veiledning og vurdering). 

 – Kunne utvikle og kritisk anvende studentevalueringer og kollegaveiledninger for å fremme studenters læring. 

 – Være i stand til å kritisk analysere egen og andres universitetspedagogiske kompetanse samt tilnærming i møte med studentene. 

 – Kunne begrunne og utvikle eget perspektiv på læring og valg i undervisning på bakgrunn av relevant teori, fagdidaktikk og forskning om læring i høyere utdanning.  

 – Kunne arbeide systematisk med utvikling av relevante læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsmetoder basert på faglige mål og studentenes ulike forutsetninger. Dette både individuelt og sammen med kolleger. 

 

Generell kompetanse 

 – Kunne dokumentere evalueringer og utvikling av egen universitetspedagogiske kompetanse. 

Får jeg godskrevet timer for å ta kurset?

Vi refererer til UHR sine nasjonale veiledende retningslinjer: Deltakere på slike tiltak, må regne med minst 150-200 timer arbeid for å utvikle den ønskede kompetansen. Institusjonene bør derfor avsette tilstrekkelig tid til dette arbeidet på de ansattes arbeidsplaner.” Det er din leder som bestemmer hvor mange timer du får godskrevet for å delta på kurset. Det er på nåværende tidspunkt ingen sentrale bestemmelser på UiT om hvor mange timer man kan få godskrevet, eller om at kursdeltakere skal få godskrevet timer i det hele tatt. 

Burde jeg ta dette kurset eller lage en pedagogisk mappe?

Du vil få godkjent din universitetspedagogiske basiskompetanse enten du fullfører dette kurset eller utvikler en pedagogisk mappe som blir godkjent. Det er Result som godkjenner gjennomføring av kurset, og det er din egen enhet som oppretter en komité for godkjenning av den pedagogiske mappen.  

 

I tidligere år har utviklingen av en pedagogisk mappe vært en del av kurset, men det er det ikke lenger. Det snakkes noen ganger om ‘pedagogisk mappekurset’dette finnes ikke mer. Det er selvfølgelig mye overlapp mellom det som skal stå i en pedagogisk mappe og arbeidskravene i kurset. Grovt forenklet kan man si at pedagogisk mappe kan være mer relevant for undervisere med veldig lang undervisningserfaring. Med det sagt er det flere av de veldig erfarne undervisere som velger å ta kurset og enkelte nye undervisere som foretrekker å utvikle egen pedagogisk mappe. Det er spesifikke krav til utformingen av en pedagogisk mappe. Disse kan du lese mer om her. For de som jobber på Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) finnes det egne retningslinjer for mappen. Disse finner du her under punkt 4.5.8 og 4.5.9. 

 

Ettersom både kurset og pedagogisk mappe gir dokumentasjon av din universitetspedagogiske basiskompetanse er det administrativt sett ingen forskjell på disse med tanke på opprykk til førstekompetanse. Et argument for å velge å lage en pedagogisk mappe er at du vil ha erfaring med å lage en slik mappe – dette er vurderingsformen for opprykk til førstekompetanse og til merittert underviser. Noen miljøer tilbyr også støtte til utvikling av en pedagogisk mappe. Grunner til å ta kurset er at man følger et pedagogisk forløp, r støtte på veien, og at det primære mål med kurset er at du vil kunne videreutvikle deg som underviser i fellesskap med andre etter kurset – dette siste poenget er relatert til to av de tre pedagogiske kriteriene for opprykk til førstekompetanse. 

Kan jeg som har bistilling på UiT ta kurset over flere år?

Ja, dersom du har en bistilling  UiT Norges Arktiske Universitet kan du velge om du vil gjennomføre kurset  1, 2, eller 3 år. Det foreslås å ta utviklingsprosjektet til sist. På påmeldingen vil du bli spurt om du vil jobbe med utviklingsprosjektet dette studieår eller senere – dette så vi vet hvor mange kursdeltakere behøver støtte av mentor til utviklingsprosjektet. 

Hva innebærer det pedagogiske utviklingsprosjektet?

Det pedagogiske utviklingsprosjekt er kjernen i kurset og det skal brukes ca. 70 timer til dette. Det er ikke helt ulikt fra et lite forskningsprosjekt – man tar utgangspunkt i et spørsmål og jobber systematisk for å svare på dette. Utviklingsprosjektet skal aller helst være nært knyttet til din egen praksis og det skal være relatert til studenters læring. Man kan for eksempel starte ved å tenke over om det er noe du ønsker å utprøve som du har tenkt på i lengre tid eller som du har lært om i kurset, eller om du ser et område med forbedringspotensiale basert på egne observasjoner eller via studentevalueringer. 

 

Eksempler fra tidligere prosjekt: 

Utprøvning av nye undervisningsmetoder for større studentaktivitet 

Lage digitale læringsressurser 

Utvikle kurs for andre lærere, for eksempel undervisningsassistenter 

Nærmere samarbeid med studenter i utforming av undervisning og vurdering 

Revisjon av studie- eller emneplan