Merittering

Veien til kvalitet i høyere utdanning

UiT Norges arktiske universitet etablerte som første norske universitet meritteringsordning i 2016. Merittert status tildeles til undervisere som over tid har vist betydelig innsats for å sikre kvalitet i utdanning i bred forstand.
Ny utlysning er nå klar med med søknadsfrist: 5. mai 2024.

Result tilbyr i løpet av perioden fra 21. februar til 4. april 2024 totalt fem webinar med informasjon og veiledning til de kandidatene som vurderer å søke om status som merittert underviser. Nærmere informasjon om tidspunkter og tema for webinarene finnes på Tavla

Er DU en aktuell søkeR?

N

Du må ha undervisnings-stilling ved UiT

 • ordningen gjelder fast ansatt eller åremålsansatte førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer med minst 50% stilling
 • minimum 5 års undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
N

Ha utdanningsfaglig kompetanse med

 • fokus på studentenes læring
 • en vitenskapelig tilnærming til undervisning
 • egen undervisning og undervisningskompetanse systematisk utviklet over tid
 • en kollegial tilnærming til egen og fagfellesskapets utvikling av undervisningspraksis
i

Du må levere en pedagogisk mappe:

 • som dokumenterer at kravene er oppfylt
 • som er på maksimalt 7000 ord
 • har inntil 10 vedlegg som inkluderer en pedagogisk CV
 • med anbefalingsbrev fra instituttleder

Søknadsprosessen

 • muligheten til å søke merittert status åpnes ved utlysning
 • søknaden skal utformes som en pedagogisk mappe, som skal dokumentere at kompetansekravene i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT (Norsk), kapittel 11.3 er oppfylt. (Sentrale regelverk, UiT)
 • søknaden blir vurdert av en bedømmelseskomité som innstiller ovenfor ansettelsesorganet ved fakultetet/enheten
 • søknaden godkjennes eller avslås av ansettelsesorganet
 • ansettelsesorganet tildeler status som merittert underviser
 • mappen til alle meritterte undervisere skal offentliggjøres

(Lenke til søknadskjema på Jobbnorge – klikk på knappen over)

Intervju med noen av UiTs meritterte undervisere

Anne Eriksen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Tove Irene Dahl. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jørn Hansen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Jahn Petter Johnsen. Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet