Om merittering ved UIT – Norges arktiske universitet

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.  Ordlyden i hele vedtaket er som følger:

  1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
  2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
  3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Les hele rapporten her: Innsats for kvalitet

Prosjektgruppen

Fra venstre: Nanna Hauksdottir (Seniorrådgiver, Helsefak), Lena Bendiksen (Professor, Jurfak), Marit Allern (Dosent, Result – Prosjektleder), Siw Skrøvset (Dosent, ILP), Petter Holm (Professor, NFH).

Nyttige ressurser for utvikling av pedagogisk mappe:

Retningslinjer med mer

Evaluering av første runde i meritteringsprosjektet UiT

UiT Norges arktiske universitet vedtok i juni 2016 et femårig pilotprosjekt for pedagogisk merittering. Her er evalueringsrapporten av første runde i meritteringsprosjektet...

Utlysning 2018: Merittering

Pilotprosjektet gjør en endring når det gjelder stillingskategorier. I 2018 starter prosjektet på førstestillingsnivå. De som inviteres til å søke er i kategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. Universitetslektorer oppfordres til i første omgang...
Reisestipend for meritterte undervisere ved UiT
Meritteringsprosjektet har satt av NOK 250 000,00 per år til reisestipend. Dette er midler som de meritterte kan søke om, inntil NOK 50 000,00 per person. Første utlysing er 2018.

Det kan søkes om støtte til å delta i utdanningskonferanser eller til å besøke spesielt interessante institusjoner. Reisene det søkes om støtte til, må ha relevans for utdanningskvalitet ved et bestemt studieprogram, fagmiljø eller for hele UiT Norges arktiske universitet.

Reisestipendiet vil bli utbetalt etter at reisen er gjennomført, regnskap og rapport er levert. Rapporten skal ha en form som gjør at den kan publiseres på prosjektets nettside.

Søknadsfrister:
1. mars 2018

1. september 2018

Søknaden sendes til Result: kari.riddervold@uit.no
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marit Allern: marit.allern@uit.no

Strategisk utdanningsutvalg avgjør hvem som får stipend.

Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe
Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

Se innlevert mappe
Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe
Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe
Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe (PDF)
Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet

Se innlevert mappe