Om merittering ved UIT – Norges arktiske universitet

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.  Ordlyden i hele vedtaket er som følger:

  1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
  2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
  3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Les hele rapporten her: Innsats for kvalitet

 

Prosjektgruppen

 Prosjektgruppe - merittering UiT

Fra venstre: Jørn H Hansen (Førsteamanuensis Institutt for kjemi/NT-fak), Petter Holm (Prosjektleder – Result), Siw Skrøvset (Dosent, ILP/HSL), Janne Erikke Mjelle (Førstelektor, Institutt for farmasi/Helsefak), Lena Bendiksen (Professor/Dekan, Jurfak)

 

Nyttige ressurser for utvikling av pedagogisk mappe:

Merittering – utlysning 2019

En forutsetning for status som merittert underviser er at søkeren oppfyller alle krav som stilles til undervisningskompetanse og har undervist i høyere utdanning i minst fem år. De som inviteres til å søke er i kategoriene...
Reisestipend for meritterte undervisere ved UiT

Meritteringsprosjektet har satt av NOK 250 000,00 per år til reisestipend. Dette er midler som de meritterte kan søke om, inntil NOK 50 000,00 per person. Første utlysing er 2018.

Det kan søkes om støtte til å delta i utdanningskonferanser eller til å besøke spesielt interessante institusjoner. Reisene det søkes om støtte til, må ha relevans for utdanningskvalitet ved et bestemt studieprogram, fagmiljø eller for hele UiT Norges arktiske universitet.

Reisestipendiet vil bli utbetalt etter at reisen er gjennomført, regnskap og rapport er levert. Rapporten skal ha en form som gjør at den kan publiseres på prosjektets nettside.

Søknadsfrister:
1. mars 2019

1. november 2019

Søknaden sendes til Result: kari.riddervold@uit.no
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Petter Holm: petter.holm@uit.no

Rapporter - merittering
Retningslinjer med mer