For instituttledere

Selv om det er den enkelte ansatte som kan søke status som meritter underviser, kan en slik søknad ikke føre fram uten at kandidaten inngår i tett og forpliktende samarbeid med studenter, kolleger, administrasjon og ledere. Instituttleder har en sentral rolle i arbeidet med utdanningsfaglig kvalifisering. For at meritteringsordningen skal fungere, må instituttlederen engasjere seg. Det gjelder både i arbeidet med å identifisere aktuelle kandidater og å sørge for hensiktsmessig støtte til søkerne i form av mentorordning og søkeseminar. I tillegg skal instituttleder sammen med søker utarbeide en forpliktende plan for den merittertes videre arbeid med studiekvalitet i sitt fagmiljø.

Identifisere aktuelle kandidater

Det finnes dyktige undervisere på alle institutt. I en kultur der forskning tradisjonelt har blitt tillagt større verdi enn utdanning, har de gode lærere ikke alltid fått den oppmerksomheten de fortjener. Å se og verdsette sine medarbeidere er en sentral lederoppgave. I arbeidet med utdanningskvalitet er det en viktig oppgave for instituttledere å identifisere aktuelle søkere for status som merittert underviser. Det gjelder ikke bare kandidater som åpenbart vil stå sterkt om de leverer en søknad. Like viktig er det å identifisere og oppmuntre kandidater som trenger å jobbe systematisk over tid for å komme i posisjon ved senere utlysninger.   

Støtte i søknadsprosessen

Å søke status som merittert underviser er krevende og tar tid. Selv for kandidater som har kompetansenivået inne, kan det være utfordrende å dokumentere dette på en hensiktsmessig måte.  God støtte i søknadsprosessen vil være viktig for at søknaden skal nå opp til de standarder som gjelder. Fakultetet har en sentral rolle i å tilrettelegge for at søkerne kan få slik støtte,  for eksempel i form av  mentorer og søkeseminarer. For at disse tilbudene skal få den tyngde og kvalitet som skal til, må instituttet delta aktivt i å klarlegge hva aktuelle søkere trenger hjelp til og hvordan støtteordninger hensiktsmessig kan utformes. 

En forpliktende plan

En forpliktende plan

Instituttleder har ansvar for utvikling av en forpliktende plan for den merittertes videre arbeid med studiekvalitet på instituttet. Planen skal utarbeides i dialog med søker. Søknaden skal inneholde refleksjoner og planer for søkers videre utvikling som underviser. For at disse planene skal dra i samme retning, må instituttleder og søker samarbeide tett. Instituttets plan for hvordan nyttiggjøre seg av den merittertes kompetanse utformes som et anbefalingsbrev, som utgjør et av de obligatoriske vedlegg til søknaden. Brevet fra instituttleder er en anledning til å beskrive hvilke verdier og ambisjoner som ligger til grunn for å oppnå status som et merittert fagmiljø. Det kan være en utfordring for instituttledere å utforme et slik brev. Vi har derfor laget et forslag til oppsett for hvordan dette kan gjøres.

Søknaden om status som merittert underviser leveres via Jobbnorge. Meritteringsordningen vil i Jobbnorge bli opprettet som en «stilling» der du søker ved å følge knappen «Søk på stillingen».
Lenke til Jobbnorge finner du på forsiden.

Søknader fra ansatte som ikke fyller kravene til hvem som kan søke vil bli avvist. Det samme gjelder dersom det leveres pedagogiske mapper som ikke fyller formalkravene for innsending av søknad.