For instituttledere

Instituttleder har en sentral rolle i arbeidet med utdanningsfaglig kvalifisering. For at meritteringsordningen skal fungere, må instituttlederen engasjere seg. Det gjelder både i arbeidet med å identifisere aktuelle kandidater og å sørge for hensiktsmessig støtte til søkerne i form av mentorordning og søkeseminar. I tillegg skal instituttleder sammen med søker utarbeide en forpliktende plan for de merittertes videre arbeid med studiekvalitet i sitt fagmiljø .

Identifisere aktuelle kandidater

Det finnes dyktige undervisere på alle institutt. I en kultur der forskning tradisjonelt har blitt tillagt større verdi enn utdanning, har de gode lærere ikke alltid fått den oppmerksomheten de fortjener. Å se og verdsette sine medarbeidere er en sentral lederoppgave. I arbeidet med utdanningskvalitet er det en viktig oppgave for instituttledere å identifisere aktuelle søkere for status som merittert underviser. Det gjelder ikke bare kandidater som åpenbart vil stå sterkt om de leverer en søknad. Like viktig er det å identifisere og oppmuntre kandidater som trenger å jobbe systematisk over tid for å komme i posisjon ved senere utlysninger.   

Støtte i søknadsprosessen

Å søke status som merittert underviser er krevende og tar tid. Selv for kandidater som har kompetansenivået inne, kan det være utfordrende å dokumentere dette på en hensiktsmessig måte.  God støtte i søknadsprosessen vil være viktig for at søknaden skal nå opp til de standarder som gjelder. Fakultetet har en sentral rolle i å tilrettelegge for at søkerne kan få slik støtte,  for eksempel i form av  mentorer og søkeseminarer. For at disse tilbudene skal få den tyngde og kvalitet som skal til, må instituttet delta aktivt i å klarlegge hva aktuelle søkere trenger hjelp til og hvordan støtteordninger hensiktsmessig kan utformes. 

En forpliktende individuell plan

I kriteriene heter det at

«instituttleder må legge frem en forpliktende individuell plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge
til rette for det.» 

Selv om instituttleder har et eget ansvar for utvikling av en slik plan, er det naturlig at instituttets arbeid med denne planen skjer i tett og forpliktende dialog med søkerenI kriteriene til merittert underviser stilles det både krav til at den meritterte skal legge fram en plan for sin videre utvikling som underviser, og at instituttet skal utvikle en plan for å nyttiggjøre seg av den merittertes kompetanse. For at disse planene skal dra i samme retning, må instituttleder og søker samarbeide.   

Instituttets plan for utnyttelse av den merittertes kompetanse utformes som et støttebrev, som utgjør et av de obligatoriske vedlegg i søknaden. Det kan være en utfordring for instituttledere å utforme et slik brev. Vi har derfor laget en mal for hvordan dette kan gjøres.

Søknaden skal leveres til fakultetet. Fakultetene og instituttene skal kvalitetssikre søknadene. Mapper som har formelle feil skal avvises.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss: