Dokumentasjon

Søknaden om status som merittert underviser utformes som en pedagogisk mappe. Sammen med vedleggene skal mappen dokumentere at du oppfyller kriteriene. Nedenfor gis utfyllende informasjon om hvordan du best mulig kan dokumentere din kompetanse.

Pedagogisk mappe for merittering

Søknaden om merittert status skal utformes som en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en samlet og systematisk framstilling av din utdanningsfaglige kompetanse. 

  • Mappen skal dokumentere at kriteriene er oppfylt. 
  • Mappen skal ikke overskride 7500 ord. Litteraturlisten kommer i tillegg. 
  • Mappen skal leveres digitalt, fortrinnsvis som en internettside. Se utfyllende informasjon om hvordan du lager en digital mappe her
  • Det stilles ikke bestemte formkrav til mappen. Som søker står du dermed fritt til å utforme din mappe slik at den på best mulig måte dokumenterer din kompetanse. 
  • Selv om kompetansenivået er høyere, er kravene for merittert underviser i stor grad sammenfallende med de som gjelder for basiskompetanse. En pedagogisk mappe for merittering kan derfor ha omtrent samme struktur som en mappe for  basiskompetanse. Se utfyllende retningslinjer for tilsetting og opprykk, avsnitt 4.5 (lenke).  
  • For å få inspirasjon anbefaler vi også at du studerer mappene til dem som har oppnådd status som merittert underviser.

Er du dosent eller professor?

Meritteringsordningen gjelder for mellomstillinger (førstelektor, førsteamanuensis) og toppstillinger (dosent, professor). Selv om kriteriene for merittert status er de samme for alle stillingstyper, ligger lista høyere for toppstillingene.

Les mer
I kriteriene presiseres det at «Forventningene til toppstillingene dosent og professor er klart høyere enn for de andre stillingstypene.» Du må derfor dokumentere din utdanningsfaglige kompetanse med utgangspunkt i de kravene som gjelder for din stilling.
Z

Har du fått opprykk?

Om du nylig har fått opprykk, får det konsekvenser for søknaden om merittering.

Kravene til merittert nivå er klart høyere for toppstillinger enn til mellomstillinger. Du må derfor i din søknad eksplisitt redegjøre for dine erfaringer og kompetanse ut fra det nivået som gjelder i din nye stilling.

Les mer

Alle utdanningsfaglige meritter opparbeidet etter opprykket kan legges til grunn. Du kan også anvende erfaringer og kompetanse opparbeidet før opprykket forutsatt at disse ikke lå til grunn for opprykket. Dette må dokumenteres eksplisitt i søknaden.

Har du en stilling innen pedagogikk eller fagdidaktikk?

Selv om kriteriene for merittert underviser er de samme uansett stillingens fagområde, er det særskilte dokumentasjonsutfordringer for søkere i stillinger der fagområdets tema er undervisning og læring.

Les mer

Dette kan for eksempel gjelde stillinger innen pedagogikk og fagdidaktikk. For slike søkere er det viktig å være oppmerksom på at kvalifiseringsgrunnlaget for merittert status er din egen undervisningspraksis, ikke ordinær forskning om undervisning og læring.

Hva er din plan?

N

I kriteriene heter det

at søknaden om merittert status skal inneholde «planer for videre arbeid.» Dette skal forstås i lys av kriteriet om kvalitativ utvikling over tid, forankret i en forståelse av undervisninga alltid kan bli bedre og at din kompetanseutvikling som underviser aldri blir ferdig. Siden kavet om planer for videre utvikling umiddelbart følges av kravet om søknaden skal inneholde en forpliktende individuell plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg den merittertes kompetanse, kan det være fristende å tenke at utviklingen av en slik plan vil bli ivaretatt av instituttleder. Det er feil.

N

Utviklingen er en konkret plan

for din videre utvikling som underviser er en viktig del av dokumentasjonen av din kvalitative utvikling som underviser over tid. Det vil være ditt ansvar som merittert underviser å fortsette det systematiske arbeid med din egen kompetanseutvikling, i nært samarbeid innenfor ditt fagmiljø og i tråd med instituttets strategier og øvrige styringsdokumenter.

N

Instituttets arbeid

Selv om instituttleder har et eget ansvar for utvikling av instituttets arbeid med utdanningskvalitet, er det naturlig at instituttets plan for utnyttelse av din kompetanse som merittert  underviser skjer i tett og forpliktende dialog med deg som søker.

N

I ditt arbeid er det viktig

I ditt arbeid med søknaden om merittert status er det derfor viktig at du utvikler en tydelig og forpliktende plan for din videre utvikling som underviser, og så tidlig som mulig går i dialog med din instituttleder for å sikre at din plan er i overensstemmelse med og støttes opp av instituttets strategier og planer.

Generelt om vedlegg

En viktig del av dokumentasjonen i søknaden om merittert status skjer i vedlegg. Du kan legge ved inntil 15 vedlegg. Noen av vedleggene er obligatoriske, for eksempel en pedagogisk CV og et anbefalingsbrev fra instituttleder. Et vedlegg som dokumenterer utdanningsfaglig basiskompetanse er obligatorisk dersom du ikke har slik formell kompetanse. Disse beskrives nærmere nedenfor.  

Mer info

For alle vedlegg gjelder at de skal være direkte relevante for søknaden. Et vedlegg skal omtales eksplisitt i mappen, slik at det framgår tydelig hvorfor vedlegget er inkludert. Et vedlegg skal inneholde tilrettelagt dokumentasjon. For eksempel skal du ikke legge ved studentevalueringer i ubearbeidet form. I stedet kan det være aktuelt å inkludere et vedlegg som beskriver dine refleksjoner etter kritiske tilbakemeldinger fra studentene, hvilke tiltak du iverksatte for å imøtekomme denne, og hvilke resultater dette fikk ved neste evaluering.  

Pedagogisk CV

En pedagogisk CV er en oversikt over din pedagogiske løpebane i form en systematisk og kortfattet opplisting av alle oppdrag og aktiviteter som har bidratt til denne. Du skal ikke legge ved en ordinær CV med fokus på din forskningskarriere. Det er dine utdanningsfaglige løpebane som skal dokumenteres, ikke hele ditt karriereløp.  

Mer info

I kriteriene for merittering framgår det at en pedagogisk CV skal være en del av mappen, fortrinnsvis som et vedlegg.  

En pedagogisk CV kan utformes på mange måter, forutsatt at den dokumenterer din utdanningsfaglige karriere på en hensiktsmessig måte. Som et mulig utgangspunkt for ditt arbeid med en pedagogisk CV har vi utviklet en mal som du finner under. 

 

Utdanningsfaglig basiskompetanse

For å kunne søke merittering, du ha utdanningsfaglig basiskompetanse på universitets- og høgskolenivå. Slik kompetanse kan enten være av formell art, ved at du har eksamen fra kurs som er godkjent for formålet, eller ved å dokumentere at du oppfyller kompetansekravene gjennom praksis, gjerne i kombinasjon med kortere kurs og seminarer. 

Hvis du ikke har formell basiskompetanse...

Hvis du ikke har formell basiskompetanse, skal søknaden om merittering inneholde et vedlegg som dokumenterer at kravene for basiskompetanse er oppfylt. Dette vedlegget vil bli vurdert etter kriteriene for basiskompetanse fastsatt i UiTs utfyllende retningslinjer for tilsetting og opprykk (lenke). 

 

 

Hvorfor du må dokumentere basiskompetanse...

Kravet om å dokumentere basiskompetanse kan synes overflødig for søkere som er bedømt for og ansatt i en stilling der dette er et minstekrav. Slik dokumentasjon er likevel en forutsetning for at evalueringskomiteen skal kunne gjennomføre bedømmelsen. Kompetansegrunnlaget for merittert underviser gjelder meritter som går ut over basiskompetansen. Det er søkeren som må dokumentere hvilke meritter som danner grunnlaget for basiskompetansen, og dermed hva som er kompetansegrunnlaget for søknaden om merittert status.  

 

Brev fra instituttleder

I kriteriene heter det at

«Instituttleder må legge frem en forpliktende individuell plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge
til rette for det.»

Selv om dette er instituttleders ansvar, anbefaler vi at du så tidlig som mulig i søknadsprosessen innleder dialogen med instituttet for å sikre at instituttets planer støtter godt opp om søknaden. Vi har utviklet en mal for hvordan brevet fra instituttleder kan utformes.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss: