Hvordan utformes søknaden?

Søknaden om status som meritter underviser utformes som en pedagogisk mappe. Sammen med vedleggene skal mappen dokumentere at du oppfyller kriteriene.

I den pedagogiske mappen beskriver og reflekterer du over dine erfaringer og utvikling som underviser. Mer informasjon om pedagogisk mappe.

Kan jeg bruke den samme pedagogiske mappen jeg leverte da jeg søkte jobb ved UiT, eller eventuell opprykksøknad?

Nei, kravene til merittert underviser er høyere enn for utdanningsfaglig basiskompetanse som kreves da du søkte jobb eller opprykk.

Kan jeg bruke mappen jeg leverte til eksamen i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)?

Nei, denne utdanningen kvalifiserer deg for å undervise i skolen, trinn 8-13.

Hva er pedagogisk CV?

I din pedagogiske CV skal du dokumentere dine erfaringer som underviser. Se mal her.

Må jeg ha gjennomført pedagogisk kurs for å søke om status som merittert underviser?

Nei, du må ikke ha tatt spesielle pedagogisk kurs, men du må ha utdanningsfaglig basiskompetanse for høyere utdanning. Hvis du ikke har formelt kurs som gir slik kompetanse, må du dokumentere at du oppfyller kompetansekravene gjennom praksis, gjerne i kombinasjon med kurs. Det gjøres i eget vedlegg til søknaden. Dette vedlegget vil bli vurdert etter kriteriene for basiskompetanse fastsatt i UiTs Utfyllende retningslinjer seksjon 4.5.1 og 4.5.2 (kompetansekrav) og 4.5.6 og 4.5.7 (dokumentasjonskrav).

Må jeg dokumentere basiskompetanse selv om jeg er bedømt og ansatt i stilling hvor dette kreves?

Ja, kompetansegrunnlaget for merittert underviser gjelder meritter som går utover basiskompetansen. Du må derfor dokumentere hvilke meritter som danner grunnlaget for basiskompetansen og hvilke som danner grunnlaget for søknaden om merittert status. Hvis du ikke har formelt kurs som gir slik kompetanse, må du dokumentere at du oppfyller kompetansekravene gjennom praksis, gjerne i kombinasjon med kurs. Det gjøres i eget vedlegg til søknaden. Dette vedlegget vil bli vurdert etter kriteriene for basiskompetanse fastsatt i UiTs Utfyllende retningslinjer seksjon 4.5.1 og 4.5.2 (kompetansekrav) og 4.5.6 og 4.5.7 (dokumentasjonskrav).

Har du fått opprykk?

Da må du i din søknad eksplisitt redegjøre for dine erfaringer og kompetanse ut fra det nivået som gjelder i din nye stilling. Alle utdanningsfaglige meritter opparbeidet etter opprykket kan legges til grunn. Du kan også anvende erfaringer og kompetanse opparbeidet før opprykket forutsatt at disse ikke lå til grunn for opprykket. Dette må dokumenteres eksplisitt i søknaden.

Når kan jeg søke?

Søkere må ha minst fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning. Har du hatt deltidsstilling som underviser, skal den samlede erfaring med undervisning og veiledning tilsvare 5 år i heltids undervisningsstilling. Søknadsfristen i 2020 er 1. mars.

Hvilke stillingskategorier omfattes av ordningen?

Den omfatter følgende stillingskategorier: Professor, førsteamanuensis, dosent og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for alle stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse og meritter til den stillingstypen de søker ut fra og det stilles klart høyere forventinger til stillingene dosent og professor.  

I din pedagogiske mappe skal du eksplisitt redegjøre for dine erfaringer som underviser ut fra den stillingen du har ved søknadstidspunktet.

Hva om jeg er universitetslektor?

Du kan ikke søke merittering, men oppfordres til å satse på opprykk til førstelektor. Førstelektorprogrammet

Hvilke kompetansekrav stilles?

I søknaden må du dokumentere at du har arbeidet systematisk, målrettet og vitenskapelig med undervisningsoppdraget. Tre sentrale begreper er:

  • Vitenskapelig tilnærming
  • Kvalitativ utvikling over tid
  • Pedagogisk lederskap

Det er redegjort nærmere for disse begrepene og hvordan du kan dokumentere at du oppfyller kravene her.

Hvor kan jeg få hjelp og støtte for å utvikle min pedagogiske mappe?

På denne nettsiden finnes informasjon og digitale hjelpemidler for meritteringsprosjektet. Du kan også oppsøke Results hjemmesider. Vi vil anbefale deg å etablere en gruppe med kolleger hvor dere arbeider sammen og støtter hverandre i dokumentasjon av pedagogiske meritter og utvikling av en pedagogisk mappe. NETTSIDE KOMMER

Hvor finner jeg informasjon om meritterte undervisere ved UiT?

Pr 2019 er 15 meritterte undervisere utnevnt ved UiT. Her finner du lenke til de pedagogiske mappene de leverte (alt som kan identifiseres på person er fjernet eller passordbeskyttet). Her kan du se fire filmer om meritterte undervisere ved UiT (nederst på sida).

Hva er fakultetets og instituttleders rolle i søknadsprosessen?

Søknaden skal leveres til fakultetet etter frist satt av fakultetet. Du må selv undersøke hvilke prosedyrer og tidsfrister fakultetet har fastsatt. Fakultetene og instituttene skal kvalitetssikre søknadene og instituttleder har et særlig ansvar for at det skjer. Mapper som har formelle feil skal avvises.

Instituttleder må legge frem en forpliktende individuell plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg kompetanse til den som søker og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. Instituttleder finner mere informasjon her.

Hvordan skjer bedømmingen?

De som søker om status som merittert underviser, får sin søknad vurdert av en komité spesialoppnevnt av Strategisk utdanningsutvalg. Komiteen består av to eksterne medlemmer, et medlem fra eget fakultet, en studentrepresentant og prosjektleder for Meritteringsprosjektet. Når komiteen har avgitt sin innstilling, behandles alle søknadene samlet av Strategisk utdanningsutvalg. Søkere kan innkalles til intervju.