Kompetansekrav

For å bli merittert må du dokumentere at du har fokus på studentenes læring, en vitenskapelig tilnærming til undervisning, at du har utviklet deg kvalitativt som underviser over tid, og at du viser initiativ til samarbeid, pedagogisk lederskap og formidler kunnskapsbasert undervisningspraksis.

Hva disse kompetansekravene betyr og hva som skal til for å oppfylle dem, er ikke åpenbart. Her får du hjelp til å forstå hva kravene innebærer.

Nedenfor gjengis og utdypes de fire kompetansekravene.

Studentenes læring

I kravene heter det at underviser skal ha: «fokus på studentenes læring: underviser legger systematisk til rette for studentenes læring gjennom varierte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Dette fordrer at underviser planlegger og gjennomfører undervisning og veiledning med utgangspunkt i aktuelle læringsutbyttebeskrivelser».

Dette kan for eksempel dokumenteres gjennom: 

 • at studenters læring er godt synlig gjennom hele mappen og danner utgangspunkt for valg av arbeidsmåter. Dette kan eksempelvis synliggjøres gjennom varierte læringsaktiviteter og vurderingsformer som systematisk legger til rette for studenters læring
 • at underviser reflekterer over egen undervisningspraksis relatert til studenters læring
 • kontinuerlig utvikling av undervisningspraksis med utgangspunkt i dialog med og tilbakemeldinger fra studentene

Vitenskapelig tilnærming

I kravene heter det at underviser skal ha: «Vitenskapelig tilnærming: Underviser anvender og begrunner sine valg systematisk ut fra anerkjente teorier, begreper og kunnskapsbaserte metoder innen det aktuelle utdanningsfaglige feltet og informerer om egen undervisningspraksis.»

Dette kan for eksempel dokumenteres gjennom: 

 • En åpen, kritisk og reflekterende tilnærming til egen undervisningspraksis basert på anerkjente teorier og begreper
 • Utvikling av egen kompetanse innen undervisning, læring og veiledning på en bred og systematisk måte gjennom kurs og lærerutveksling
 • Formidling av egen kompetanse i undervisning og læring gjennom lokale, nasjonale og internasjonale konferanser eller tidsskrift
 • Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell, modeller og læremidler ut fra et bevisst pedagogisk ståsted
Vitenskapelig tilnærming innebærer at ...

Du arbeider kunnskapsbasert og  systematisk med din undervisning. En god modell for arbeidet med undervisning er læringssyklusen, der alle læringsaktiviteter er under utvikling og skal forbedres ut fra tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og andre. En vitenskapelig tilnærming innebærer at dine valg av undervisningsmetoder er:

 

 • kunnskapsbasert, med kjennskap til relevant forskning om og kollegers erfaringer med aktuelle undervisningsmetoder og læringsformer,
 • systematisk, ved at utvikling og planlegging av undervisning foregår med et fast blikk på studentenes læringsutbytte og slik at undervisningsopplegget justeres og forbedres ut fra resultater og tilbakemeldinger,
 • dokumentert, slik alle stegene i læringssyklusen er tilgjengelig for refleksjon og forbedring,
 • formidlet, slik at erfaringer du høster kan bidra til den samlede utdanningsfaglige kompetanse i ditt fagmiljø.

Vitenskapelig tilnætimg innebærer: Planlegg, Gjennomfør, Evaluer og Reflekter.

En vitenskapelig tilnærming innebærer en åpen og kritisk holdning til egen undervisning. For en merittert underviser er ikke undervisning en tung pliktøvelse og tidstyv som stjeler fra mer høyverdige oppdrag. En vitenskapelig tilnærming til undervisning kan betraktes som en mulighet for til å integrere de to samfunnsoppdragene i en mer helhetlig og profesjonell utøvelse av rollen som forsker/lærer.

 

Systematisk utvikling over tid

I kravene heter det at underviser skal «… reflektere kritisk over, evaluere sin undervisnings- og veiledningspraksis som viser kvalitativ utvikling over tid med krav til bredde og dybde.»

Systematisk utvikling over tid innebærer at du skal dokumentere at du har blitt en bedre underviser i løpet av din karriere. Få gjerne frem endringer / utvikling som har skjedd underveis, med et særlig fokus på dine refleksjoner knyttet til hva du har lært ved systematisk utviklingsarbeid og hvordan dette er tatt i bruk for å sikre studentenes læring. Dette kan dokumenteres ved å vise:

 

 • Et rikholdig repertoar av undervisningstilnærminger tilpasset eget fagområde
 • En tydelig og grundig forankring av egen undervisning i en klart formulert forståelse av undervisning og læring
 • Beskrivelse av din utvikling over tid. Hva er de sentrale lærdommer du har høstet av de ulike oppgaver, aktiviteter og utviklingsprosjekter du har deltatt i?
 • Vurderinger av hvordan din utvikling som underviser har tatt form av samarbeid med og tilbakemeldinger fra kolleger, studenter, ledere og andre
 • Refleksjoner over ditt eget ståsted og perspektiv som underviser. Hvilke teoretiske perspektiver og utdanningsfaglige forskningsresultater har du hatt nytte av i din egen praksis som lærer? Hvordan sammenfatter du din utdanningsfaglige kompetanse slik at dine kolleger kan få tilgang til og nytte av dine erfaringer og innsikter?
 • Refleksjon over det du ennå ikke kan. Hvordan kan du fortsette din utvikling som underviser, og hvordan kan du i samarbeid med kolleger, studenter og ledere bidra til et bedre læringsmiljø ved din institusjon?

Meritterte undervisere er dyktige undervisere. Selv om du får gode tilbakemeldinger, kan undervisningen alltid bli bedre. I en søknad om status som merittert underviser er det et krav at du dokumenterer hvordan du forholder deg til problemer og kritiske tilbakemeldinger. Det er fint om du får ros. Men det er enda viktigere å dokumentere de stegene du har tatt for å utvikle deg til å bli en bedre underviser.

Kollegial tilnærming, pedagogisk lederskap og formidling

I kravene heter det at underviser: «… viser initiativ til samarbeid, pedagogisk lederskap og formidler kunnskapsbasert undervisningspraksis».

Dette kan dokumenteres gjennom å vise:

 • Deling av egen og fagmiljøets kunnskapsbaserte undervisningspraksis på relevante arenaer
 • Tar initiativ til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekter i sin organisasjon
 • Initierer og driver frem nye program og utdanninger
 • Gjennomfører pedagogiske utviklings- og ledelsesoppdrag av strategisk karakter
 • Initierer pedagogiske diskusjoner, deltar i seminar og konferanser om undervisning og læring i og utenfor organisasjonen.
Kollegial tilnærming, pedagogisk lederskap innebærer at…

du skal dokumentere at du har vært initiativtaker og pådriver i arbeidet med utdanningskvalitet i ditt fagmiljø. Selv om du går foran, er det viktig at du inspirerer og trekker andre med deg i dette arbeidet. Du trenger ikke å ha hatt formelle lederverv, selv om det ofte er et godt utgangspunkt for å initiere samarbeid. Det er det faktiske lederskapet og din rolle som inspirator og pådriver som teller. For å oppfylle dette kravet må du reflektere over og dokumentere din rolleutøvelse og ledergjerning.