Kompetansekrav

For å bli merittert, må du dokumentere at du har en vitenskapelig tilnærming til undervisning, at du har utviklet deg kvalitativt som underviser over tid, og at du er en engasjert og dyktig pedagogisk leder. 

 

Hva disse kravene betyr og hva som skal til for å oppfylle dem, er ikke åpenbart. Her får du hjelp til å forstå hva kravene innebærer.

 Nedenfor gjengis og utdypes de tre sentrale kompetansekravene.

Vitenskapelig tilnærming

I kriteriene heter det at underviseren skal ha «… en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget, undervisning og læring. Dette kan for eksempel dokumenteres gjennom

 

 • Utvikling av egen kompetanse til undervisning, læring og veiledning på en bred og systematisk måte gjennom kurs og lærerutveksling
 • Formidling av egen kompetanse i undervisning og læring gjennom nasjonale og internasjonale konferanser eller tidsskrift
 • Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell, modeller og læremidler ut fra et bevisst pedagogisk ståsted.» 
Vitenskapelig tilnærming innebærer at ...
Du arbeider kunnskapsbasert og  systematisk med din undervisning. En god modell for arbeidet med undervisning er læringssyklusen, der alle læringsaktiviteter er under utvikling og skal forbedres ut fra tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og andre. En vitenskapelig tilnærming innebærer at dine valg av undervisningsmetoder er:

 

 • kunnskapsbasert, med kjennskap til relevant forskning om og kollegers erfaringer med aktuelle undervisningsmetoder og læringsformer,
 • systematisk, ved at utvikling og planlegging av undervisning foregår med et fast blikk på studentenes læringsutbytte og slik at undervisningsopplegget justeres og forbedres ut fra resultater og tilbakemeldinger,
 • dokumentert, slik alle stegene i læringssyklusen er tilgjengelig for refleksjon og forbedring,
 • formidlet, slik at erfaringer du høster kan bidra til den samlede utdanningsfaglige kompetanse i ditt fagmiljø.

 

En vitenskapelig tilnærming innebærer en åpen og kritisk holdning til egen undervisning. For en merittert underviser er ikke undervisning en tung pliktøvelse og tidstyv som stjeler fra mer høyverdige oppdrag. En vitenskapelig tilnærming til undervisning kan betraktes som en mulighet for til å integrere de to samfunnsoppdragene i en mer helhetlig og profesjonell utøvelse av rollen som forsker/lærer.

 

Kvalitativ utvikling over tid

I kriteriene heter det at underviseren har «…utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid. Dette skal dokumenteres gjennom å vise:

 • Samarbeid med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid – også gjennom fagfellevurdering av undervisning
 • Refleksjoner over eget didaktisk utviklingsarbeid relatert til emner/kurs i utdanningen(e) og refleksjoner over hvordan program- og emneplaner påvirker studentenes prestasjoner og arbeid for å oppnå gode resultater. Denne refleksjonen bør være forankret i forskning og teori om undervisning og læring i høyere utdanning generelt og i fagene spesielt.»   
KVALITATIV UTVIKLING OVER TID INNEBÆRER AT ...

om du Du skal dokumentere at du har blitt en bedre lærer i løpet av din karriere. Det avgjørende her er ikke at det har skjedd endringer underveis, men hva du har lært ved systematisk utviklingsarbeid, hvordan du har reflektert over dette og tatt det i bruk for å sikre studentenes læring. Dette kan dokumenteres ved:  

 

 • Beskrivelse av din utvikling over tid. Hva er de sentrale lærdommer du har høstet av de ulike oppgaver, aktiviteter og utviklingsprosjekter du har deltatt i?
 • Vurderinger av hvordan din utvikling som underviser har tatt form av  samarbeid med og tilbakemeldinger fra kolleger, studenter, ledere og andre.
 • Refleksjoner over ditt eget ståsted og perspektiv som underviser. Hvilke teoretiske perspektiver og utdanningsfaglige forskningsresultater har du hatt nytte av i din egen praksis som lærer? Hvordan sammenfatter du ditt utdanningsfaglige kompetanse slik at dine kolleger kan få tilgang til og nytte av dine erfaringer og innsikter?
 • Refleksjon over det du ennå ikke kan. Hvordan kan du fortsette din utvikling som underviser, og hvordan kan du i samarbeid med kolleger, studenter og ledere  bidra til et bedre læringsmiljø ved din institusjon?   

 

Meritterte undervisere er dyktige undervisere. Selv om du får gode tilbakemeldinger, kan undervisningen alltid bli bedre. I en søknad om status som merittert underviser er det et krav at du dokumenterer hvordan du forholder deg til problemer og kritiske tilbakemeldinger. Det er fint om du får ros. Men det er enda viktigere å dokumentere de stegene du har tatt for å utvikle deg til bli en bedre underviser. 

 

Pedagogisk lederskap

I kriteriene heter det at underviseren «… er en engasjert og dyktig pedagogisk leder. Det kan for eksempel dokumenteres gjennom å vise at underviseren

 • Tar initiativ til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekteter i sin organisasjon
 • Initierer og driver frem nye program og utdanninger
 • Gjennomfører pedagogiske utviklings- og ledelsesoppdrag av strategisk karakter
 • Initierer pedagogiske diskusjoner, deltar i seminar og konferanser om undervisning og læring i og utenfor organisasjonen.»

 

PEDAGOGISK LEDERSKAP INNEBÆRER AT ...

du skal dokumentere at du har vært initiativtaker og pådriver i arbeidet med utdanningskvalitet i ditt fagmiljø. Selv om du går foran, er det viktig at du inspirerer og trekker andre med deg i dette arbeidet. Pedagogisk lederskap kan ikke dokumenteres bare ved å henvise til en rekke formelle lederposisjoner. Du trenger ikke å ha hatt formelle lederverv, selv om det ofte gir et godt utgangspunkt for å initiere samarbeid. Det er det faktiske lederskapet og din rolle som inspirator og pådriver som teller. For å oppfylle dette kravet må du reflektere over og dokumentere din rolleutforming og ledergjerning.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss: