Om merittering ved UIT – Norges arktiske universitet

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.  Ordlyden i hele vedtaket er som følger:

  1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
  2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
  3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Les hele rapporten her: Innsats for kvalitet

Prosjektgruppen

Fra venstre: Nanna Hauksdottir (Seniorrådgiver, Helsefak), Lena Bendiksen (Professor, Jurfak), Marit Allern (Dosent, Result – Prosjektleder), Siw Skrøvset (Dosent, ILP), Petter Holm (Professor, NFH).

Prosjektleders og arbeidsgruppens mandat

I rapporten «Innsats for kvalitet» fremmes det i kapittel 4 tanker om hvordan meritteringsordningen kan innrettes. Etter at rapporten ble skrevet er det bestemt at også førstelektorer og dosenter skal inngå i ordningen. Det må derfor utvikles kriterier for alle fem stillingskategoriene (universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) som i dag anvendes i UH-sektoren (lærerstillinger holdes utenfor). Siden førstelektor- og dosentkategorien i utgangspunktet har en klar utdannings-/undervisningsprofil så må det blant annet vurderes egne kriterier for disse to kategoriene. Kriteriene for alle fem kategoriene som utvikles, skal stå i relasjon til kriteriene som finnes for pedagogisk basiskompetanse. Samtidig forventes det at kriteriene skal vektlegge et ferdighetsaspekt ved underviserrollen, slik dette kommer til uttrykk i rapporten «Innsats for kvalitet» (andre avsnitt side 34). Ut over arbeidet med å skape tydelige kriterier som kan brukes som grunnlag for vurderinger av merittert kompetanse så må det også arbeides med å utvikle og etter hvert iverksette utviklingstiltak som ansatte ved UiT kan følge for å kvalifisere seg til å bli meritterte undervisere. Både innhold og innretting på slike tiltak må beskrives og vurderes. I rapportens kapittel 4.1.7 gis det for eksempel tanker om slike tiltak kan gis som utdanning osv. Ut fra beskrivelsene over skal arbeidsgruppen som settes ned og som skal ledes av en prosjektleder arbeide med følgende:

TickBoxUtvikle kriterier for alle fem stillingskategoriene.

  • Disse skal stå i forhold til kriterier for pedagogisk basiskompetanse.
  • Disse skal vektlegge ferdighetsaspekter, mer enn kunnskapsaspekter.

TickBoxKomme med forslag til tiltak, utviklingsprogrammer og metoder som kan bidra til at så mange som mulig av UiT sine fagansatte både ønsker og får anledning til en karriereutvikling der undervisningskompetanse vektlegges mer.

TickBoxVurdere hvordan arbeidet med merittering kan forankres best mulig på fakultets- og instituttnivå i samarbeid med UB ved Result.

TickBoxArbeide med å lage systemer/ordninger for søknadsprosedyrer og rutiner for godkjenning av meritterte fagansatte. I dette inngår også arbeid med å vurdere og eventuelt justere og endre på meritteringsutvalgets forslag til kriterier, profil og nivå.

TickBoxProsjektleder og arbeidsgruppe må være i løpende dialog med relevante instanser som POA, UTA og fakultetene om arbeidet. Prosjektleder og arbeidsgruppen må også koordinere sitt arbeid i samarbeid med NTNU. Intensjonen er at UiT og NTNU skal samarbeide om å utvikle kriterier som er mest mulig like institusjonene imellom.

Nyttige ressurser for utvikling av pedagogisk mappe:
Retningslinjer med mer

Utlysning 2018: Merittering

Pilotprosjektet gjør en endring når det gjelder stillingskategorier. I 2018 starter prosjektet på førstestillingsnivå. De som inviteres til å søke er i kategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. Universitetslektorer oppfordres til i første omgang...
Reisestipend for meritterte undervisere ved UiT
Meritteringsprosjektet har satt av NOK 250 000,00 per år til reisestipend. Dette er midler som de meritterte kan søke om, inntil NOK 50 000,00 per person. Første utlysing er 2018.

Det kan søkes om støtte til å delta i utdanningskonferanser eller til å besøke spesielt interessante institusjoner. Reisene det søkes om støtte til, må ha relevans for utdanningskvalitet ved et bestemt studieprogram, fagmiljø eller for hele UiT Norges arktiske universitet.

Reisestipendiet vil bli utbetalt etter at reisen er gjennomført, regnskap og rapport er levert. Rapporten skal ha en form som gjør at den kan publiseres på prosjektets nettside.

Søknadsfrister:
1. mars 2018

1. september 2018

Søknaden sendes til Result: kari.riddervold@uit.no
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marit Allern: marit.allern@uit.no

Strategisk utdanningsutvalg avgjør hvem som får stipend.

Meritterte undervisere:

Her er lenken til opptaket som ble gjort av presentasjon av de meritterte underviserne.
Opptak ble gjort 01.12.2017: Klikk her for å se opptaket.

Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe
Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

Se innlevert mappe
Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe
Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe
Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe (PDF)
Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet

Se innlevert mappe