Velg en side

Hva er en god undervisning? Hvor skal jeg begynne?!

Som underviser har du en sentral og krevende rolle i studentenes læringsprosess.  Du skal bidra til å skape et læringsmiljø som oppmuntrer til kritisk tenkning og læringslyst, gir  ytringsrom, anledninger for diskusjon, samarbeid, kreativitet og utprøving. Samtidig må du beholde oversikt, gi retning til den faglige utviklingen, sørge for progresjon og ivareta de faglige aspektene ved læringsarbeidet.

Hva som anses som god undervisning avhenger i høy grad av disiplinære og institusjonelle kulturer og tradisjoner.

For eksempel, det som blir ansett som god undervisning i sosialantropologi vil nødvendigvis inneholde en annen sammensetning av kvaliteter enn det man anser som god undervisning i ergoterapi.

Tenk tilbake på en undervisningsøkt du har deltatt i (enten som student eller underviser) og som du syntes var spesielt engasjerende og/eller vellykket. 

I løpet av økten du tenker på, hvilke observasjoner gjorde du deg som tydet på at undervisningen fungerte godt?

I hvilken grad hadde opplevde du at det fungerte godt for alle studentene som var tilstede?

Hva tenker du lå til grunn for at økten fungerte godt?

Hvor skal jeg begynne da?

Det finnes ingen universell «oppskrift» som passer for alle studenter, fag og disipliner. Måten vi underviser på må tilpasses både det som skal læres og de som skal lære det. For å si det med Bransford og kolleger (2000): noen ganger trenger vi et skrujern, andre ganger en hammer.

Spørsmålet om hvilket av disse som er det beste verktøyet er umulig å svare på. Det vi isteden kan gjøre er å sørge for at du har en verktøykasse som lar deg velge rett verktøy for jobben. Med andre ord et utvalg av mulige metoder og prinsipper for undervisning og læring.

 

Skaff deg oversikt over rom og utstyr

Skaff deg overdikt over tilgjengelige  undervisningsrom, utstyr og systemer. Hva trenger du for å gjennomføre undervisningsøkt?

Kartlegg hvem er dine studenter

Det du vet eller innhenter av kunnskap om dine studenter gir deg viktig informasjon når du skal velge undervisnings- strategier og ressurser. 

Finn ut hvilke undervisningsformer og strategier passer for det som skal læres

Undervisningsmetodene våre bør følge av det vi ønsker at studentene skal sitte igjen med av ferdigheter, kunnskap og kompetanse (læringsutbytte), vår oppfatning og kunnskap om hvordan studenter lærer, samt de begrensninger og muligheter som gis av den institusjonelle konteksten vi opererer innenfor.

Her kan du finne noen eksempler på hva andre undervisere har gjort

{

«The aim of teaching is simple: it is to make student learning possible…To teach is to make an assumption about what and how the student learns; therefore, to teach well implies learning about students’ learning.«

Ramsden, 2003, p. 84

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

  • Bransford, J. D.; Brown, A. L.; & Cocking, R. R. (2000). Learning: From Speculation to Science, i J. D. Bransford, A. L. Brown, & R. R. Cocking, How people learn, s. 13-27. Washington DC: National Academy Press.
  • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2nd ed.)London & New York Routledge Falmer.

Andre relaterte innlegg