Velg en side

Select strategies, media & materials

Når du skal legge opp din strategi for undervisningen må du ta stilling til hvilke undervisningsmetoder og verktøy som er relevante og nyttige med tanke på hva du vil studentene dine skal kunne.

Hvordan skal du gå frem for å lære dine studentene det de skal kunne?

Hva skal skje i dine møter med studentene?

Studentsentrert vs lærersentrert

Når er det mest formålstjenlig at opplegget er sentrert rundt deg som underviser og når er det best at studentene selv sitter ved roret?

Hvordan skal undervisningen foresgå?

Individuell arbeid vs samarbeid

Når vil det være fornuftig at studentene jobber individuelt? Når er det mest matnyttig at de samarbeider?

Å lage modell for undervisning

Det finnes selvsagt ingen fasitsvar på hvordan man bør lage en undervisningsmodell, men boksene under kan hjelpe deg å tenke gjennom komponenter som er viktige å ta stilling til i denne delen av undervisningsplanlegging.

Tips: bruk kort eller post-it-lapper for å visualisere rekkefølge, forhold og sammenhenger!

Hva er konteksten?

Hvordan passer opplegget inn i emnet?

Gruppestørrelse (store eller små)?

Rom (fysisk eller på nett)?

Hvordan nå læringsmålene på best mulig måte?

Bryt læringsutbytte ned i flere mindre og mer konkrete læringsmål.

Hvordan og når skal læring måles?

Skap samstemming mellom læringsmål og vurdering. Hvilke vurderingsformer vil være hensiktsmessige?

Studentaktiviteter og læringsarbeid

Hvordan skal studentene jobbe?

Hvilke aktiviteter gir best læringsresultat? Samarbeid eller individuelt?

Undervisningsmetoder

Hvilke undervisningsmetoder støtter best studentaktiviteter og læringsarbeidet?

Flipped clasroom, problembasert læring eller den tradisjonelle forelesningen?

Type og mengde fagstoff

Hvor mye tid har du tilgjengelig?

Hvilke kilder trenger studentene?

Grunnleggende? Fordypning?

Utstyr og verktøy

Hva slags utstyr trenger du for å gjennomføre undervisningsøkt?

Tavle & kritt, PC & apper?

Undervisningsformer

 

Det finnes et stort spekter av mulige undervisningsmåter og strategier (som kan være aktulle å utforske i egen undervisning) – alt fra diskusjoner i et klasserom til nettbaserte samarbeidslæringsformer. Valgene kan variere avhengig av fagets art og kontekst.

Ved å kartlegge dine studenter, definere intenderte læringsmål og ved å sette seg inn i ulike undervisningspraksiser/ undervisningsformer vil gi deg godt utgangspunkt for å velge den mest hensikstmessig undervisning for gitt læringssituajon.

For å hjelpe deg på vei har vi laget en liten samling av ressurser på noen av de aktuelle metodene.

Omvendt undervisning (Flipped classroom)

Omvendt klasserom, eller flipped classroom, enkelt sagt handler om at underviserens rolle endres fra «sage on the stage» til «guide on the side», for å låne en formulering fra IKT-verdenen.

Forelesning (i store grupper)

 En god forelesning som engasjerer, som åpner nye dører og motiverer studentene i deres øvrige læringsarbeid er gull verdt, enten den nå foregår i et auditorium eller på nett.

Seminar (i mindre grupper)

Seminarvirksomheten i høyere utdanning er nesten like utbredt som forelesningene og er en unik anledning for dialog, undring og refleksjoner mellom underviser og studenter og mellom studentene. 

Bruk av teknologi i undervisning

Det aller viktigste når det gjelder teknologi i undervisning og læring er ikke hva eller hvordan, men hvorfor.

{

Good teaching and good learning are linked through the student’s experience of what we do. It follows that we cannot teach better unless we are able to see what we are doing from their point of view .

- Ramsden, 2003, p. 84.

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

  • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. London: RoutledgeFalmer.

Andre relaterte innlegg