Velg en side

State standards & objectives

En viktig del av undervisningsoppgaven er å planlegge for læring som setter studentene i stand til å oppnå det vi ønsker at de skal lære, med andre ord det intenderte læringsutbyttet.

Kjernen av læringsutbyttet dreier seg om å :

N

Tilegne seg kunnskaper

N

Tilegne seg ferdigheter

N

Være i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter

God planlegging øker sjansene for å lykkes med det meste meste vi foretar oss, også undervisning. 

For å kunne lede studentene gjennom en læringsprosess, er du nødt til å vite hva som er «destinasjonen». I tillegg til læringsutbyttebeskrivelsene for det aktuelle emnet, er det også nyttig å formulere mer spesifikke, detaljerte målsettinger. Disse kan dreie seg om flere områder.

Læringsadferd

Hva slags læringsatferd forventer du? Med andre ord hva skal studentene gjøre?

Kunnskaper

Hva ønsker du at de skal sitte igjen med av kunnskap når de er «i mål»?

Ferdigheter

Hva ønsker du at de skal sitte igjen med av kunnskap når de er «i mål»?

Vurdering

Hvordan kan du gå frem når du skal vurdere om de faktisk kan det du har satt deg fore?

Hvordan formulere brukbare læringsutbytter?

I denne video gir Kine Dørum en introduksjon til læringsutbyttebeskrivelser og viser deg hvordan du kan gå frem for å formulere konkrete læringsmål som stemmer overens med ditt læringsdesign.

Om læringsutbytte

I intervjuet i videoen under forklarer Tine Prøitz hva vi kan forstå med begrepet læringsutbytte og hvordan vi som undervisere kan forholde oss til det med tanke på studenters læring.

Hvor kommer læringsutbyttebeskrivelser fra?

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) ble innført i 2011 i kjølvannet av Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) og den Bologna-prosessen (QF-EHEA).

EQF

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

QF-EHEA

Bologna-prosessen.

NKR

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Et av hovedformålene med de europeiske initiativene er å legge til rette for studie- og jobbmobilitet. For å få til dette anså man det som nødvendig å utvikle et felles system for høyere utdanning som koordinerer vurderinger av studenters kvalifikasjoner. 

 

Med dette kom kravet om at alle studieprogrammer skal ha læringsutbyttebeskrivelser som definerer hva studentene skal ha oppnådd av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter endt utdanning.

{

«…learning without explicit expectations could potentially lead to learning by trial and error. It would require time-consuming guesswork by using hidden or implicit cues to figure out what matters and/or what is expected.»

Havnes & Prøitz, 2016, s. 219

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

Andre relaterte innlegg