FNs BÆREKRAFTSMÅL

Suvdilis ovdáneami mihttomearit

I 2015 vedtok alle FNs medlemsstater en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen kalles bærekraftsmålene (SDG). Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Det er derfor viktig å prioritere de mest sårbare menneskene. Urfolk regnes som en del av de mest sårbare gruppene, sammen med mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, og jenter.

For å kunne måle eventuell fremgang , trenger man informasjon og statistikk. Dette er en utfordring i de samiske samfunnene, siden det mangler statistikk på mange områder.  

Menneskerettighetsavdelingen i Samerådet har ledet et prosjekt kalt «Sámi SDG portal» hvor de blant annet har utviklet en nettportal med mer informasjon om bærekraftsmålene. Samerådet har også utviklet en strategiplan for implementering av bærekraftsmålene, som ble vedtatt i 2020. 

 

FNs bærekraftsmål på samisk