Om Reaidu

I 2013 kom det nye rammeplaner for lektorutdanninga trinn 8-13. Fordi denne rammeplanen var ny, eksisterte det ikke noe faglig opplegg for å sikre at disse kravene ble fulgt opp i løpet av utdanningen. Dette ble da etterspurt av flere som arbeider med og innenfor lektorutdanningen, men som tilhører institusjoner uten den nødvendige kompetansen til å sikre at kravene om samisk innhold blir oppfylt.

UiT Norges arktiske universitet er en utdanningsinstitusjon for lektorutdanningen og har et bredt samisk fagmiljø, og har derfor tatt initiativ til å lage et faglig opplegg. Vi har fått signaler på at det er manglende systematisk undervisning i samiske temaer på lærer- og barnehagelærerutdanningene, slik at et faglig opplegg også blir viktig for disse.

Reaidu ble i utgangspunktet utviklet for å tilby en nettbasert ressurs som skulle gjøre uteksaminerte barnehagelærer-, lærer- og lektorkandidater rustet til å gi alle elever en grundig, kompleks og bred undervisning i samiske temaer. Senere ble Reaidu utvidet til å rette seg mot flere studieretninger. Foreløpig er Reaidu hovedsakelig rettet mot studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, og studenter ved Det Helsevitenskapelige fakultet, men er åpent og kan benyttes av alle.

Først og fremst må vi derfor sørge for å dekke et bredt kompetansespekter. Ressursen tilrettelegges slik at den både passer de som kanskje ikke vet noe og de som har mye kunnskap fra før av. Et pedagogisk poeng med Reaidu er derfor knyttet til at gjengse kunnskaper om urfolk og minoriteter gjerne er preget av kunnskapshull og stereotypier. Slik er det også et mål at Reaidu kan bidra til å utfordre stereotypier og fordommer. Det er viktig å avlive en del myter om samer og urfolk og illustrere mangfoldet og kompleksiteten i det samiske. Derfor må grunnkunnskapen på plass. Samtidig er primærmålgruppen studenter på universitetsnivå, og forskning og analyse vil stå sentralt. Vi vil også oppfordre studentene til å ta i bruk annet tilgjengelig materiale, og vil for eksempel henvise til aktuelle artikler, nyhetssaker og film.

Reaidu er delt inn i ulike temaområder. Temaene er valgt på bakgrunn av læreplanene for skolen, rammeplanen for barnehagen, rammeplaner for lærerutdanningene, felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Ettersom mange temaer og begreper er knyttet sammen, vil Reaidu også inneholde en del lenker på tvers av temaene.

Fagstoffet er produserer av fagfolk ved UiT Norges arktiske universitet. Vi er opptatt av at nettstedet skal være enkelt å bruke og navigere i, men det skal også inspirere til videre læring og lesing.

Ansvarlig:  Senter for samiske studier ved Torjer Andreas Olsen (redaktør)

 

Eldre kvinne i tradisjonelle klær som bretter en serviett

send melding

Du er velkommen til å kontakte oss om du har spørsmål, eller om du ønsker å gi oss tilbakemelding vedrørende design eller innhold.