ProTed bidro høsten 2019 for tredje gang til at studenter og nyutdannede lærere fra UiT fikk delta på NORALF-konferansen. NORALF (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) er en møteplass der lærere, skoleledere, barnehagelærere og barnehageledere, forskere, universitets-/høgskolelærere og andre som er opptatt av barnehage, skole og utdanning kan legge fram utviklings- og forskningserfaringer for gjensidig læring. NORALF er en deltakeraktiv konferanse og har to arenaer for formidling og kunnskapsutvikling: Dialoggrupper og plenum. Alle deltakerne, både forskere og praktikere, inviteres til å ha innlegg i dialoggruppene (med inntil 12 deltakere), som er det sentrale møtestedet på konferansen. Både forskere og praktikere bidrar med innlegg i plenum. NORALF-konferansen gir lærere og forskere en felles arena for forskningsformidling/-deling av praksisbaserte FoU-prosjekter. Det finnes få, om noen, lignende nordiske arenaer.

 

Studentdeltakelse på NORALF – historikk

I 2015 bidro ProTed med støtte for tolv studenter til deltagelse på NORALF i Tromsø. ILP var da representert med studenter i nesten alle dialoggruppene, og studentene fikk anledning til å legge fram egne FoU-prosjekter og motta respons fra nordiske forskere og praktikere.

ProTed bidro med både konferanseavgift og reisestøtte for tre studenters deltagelse på NORALF i Gøteborg i 2016. Disse tre studentene la fram sitt FoU-prosjekt i en dialoggruppe, og de la senere fram prosjektet sitt her på ILP, for lærerutdannere fra Danmark. Fire ILP-studenter fikk samme anledning i Tromsø i 2018.

I 2019 bidro ProTed med både konferanseavgift og reisestøtte for fire studenter/tidligere studenter for konferansedeltakelse i Gøteborg 3.-4. oktober, mens overskudd fra tidligere NORALF-konferanser i Tromsø dekket en students deltagelse. Både i 2015, 2016, 2018 og 2019 har vi fått mange gode tilbakemeldinger fra andre konferansedeltakere på studentenes bidrag. Noen av studentene er intervjuet om sine erfaringer med slik deltagelse, men materialet er foreløpig ikke transkribert og analysert. Under følger erfaringer og refleksjoner fra deltakerne i 2019.


Av Thea Hanssen & Ida Hansen, 4. årsstudenter 5-10, 2019/20

Vi må begynne med å si tusen takk for at vi fikk mulighet til å delta på konferansen. Vi sitter igjen med et stort læringsutbytte! Vi har fått en større forståelse for hva aksjonsforskning egentlig er. Vi har deltatt i spennende dialoger, og selv om vi har vært de yngste har vi likevel fått en stemme. Vi har blitt tatt seriøst og fått deltatt uavhengig av kompetanse og erfaringer. Vi er imponert over den kunnskapen og kompetansen dere sitter på, og at det finnes et så stort engasjement for skoleutvikling. Det er fint å se at voksne mennesker bryr seg så mye om fremtidens barn og unge. Vi har utfordret oss selv. I forkant var vi veldig nervøse for å skulle presentere vår bacheloroppgave fremfor en gruppe så dyktige mennesker. Men for en mestringsfølelse i etterkant. Vi er stolt over oss selv. De andre var imponert og overrasket over at studenter på fjerdeåret klarte å bidra i konferansen, og derfor må vi takke dere forelesere på lærerskolen som har forelest for oss i dette emnet. Tusen takk for denne muligheten, vi ser helt klart utbytte og verdien av konferansen!
 

Av Miriam Duveke Svendsen, masterstudent 5-10, 2018/2019, nå lærer ved Harstad skole

 Jeg synes det var veldig interessant og lærerikt å være med på konferansen. Jeg fikk masse inspirasjon til aksjonsforsknings-/aksjonslæringsprosjekter jeg selv kan prøve ut. Det var interessant å høre ulike perspektiv som gjorde at jeg fikk mer forståelse for andre temaer, for eksempel hvorfor ledelsen på skoler gjør ting slik de gjør. Det var også interessant å høre hvordan de gjør ting i Sverige, og jeg ser at begge landene kan lære av hverandre om det som fungerer i det andre landet.

 

F.v. Svein-Erik Andreassen, Christina Wilhemsen & Malin Simonsen

Av Malin Simonsen & Christina Wilhemsen, masterstudenter 1-7, 2015/16, nå lærere ved henholdsvis Sortland barneskole og Slettaelva skole

Først av alt vil vi takke ILP for at vi fikk muligheten til å delta på årets Noralf-konferanse i Göteborg. Vi har vært med på Noralf-konferansen ett år tidligere, da den ble holdt i Tromsø 2015. Det er alltid like inspirerende og lærerikt. I løpet av årets konferanse har vi lært at dialogen er en viktig faktor når vi ønsker utvikling. Vi kan lære mye av responsen vi får, i tillegg til at vi utvikler lytteevnen. Vi vet også at vi ofte er flinkere til å bekrefte hverandre, enn at vi er hverandres kritiske venner. Kritiske venner og kritiske spørsmål er noe som har blitt diskutert mye i løpet av konferansen, og vi sitter igjen med en følelse av at det å stille kritiske spørsmål er viktig når man ønsker utvikling, men at mange av oss lærere og forskere har et utviklingspotensial når det gjelder å stille og å motta kritiske spørsmål. Vi har fått tatt del i refleksjoner rundt den doble kommunikasjonen om at lærere skal ta masterutdanning, samtidig som man får instruksjonsfilmer fra for eksempel Utdanningsdirektoratet og Fiks Uio. Hvor er tilliten til profesjonen hvis man trenger noen utenfra/ovenfra til å oversette forskningen og belære oss? Eller burde man heller se på det et samarbeid? Kanskje kommer det an på hvem som gir rådene.

Utviklingsarbeid er viktig i skolen, for å henge med i tiden og utviklingen som går fortere enn noen sinne. Det har vært inspirerende å høre om ulike aksjonsforskninger som pågår/har pågått. Fra barnehager til universiteter. Vi har fått nye tanker og ideer, og vi sitter igjen med en motivasjon for å finne et eget aksjonsforskningsprosjekt. Det å få drøftet prosjekter, aksjonsforskning, tanker og ideer med flere ulike mennesker har vært givende. Vi har sett at begrepsforståelse er viktig, og at det er viktig å få definert begrepene slik at alle snakker om samme sak. Da slipper vi å bli sittende å snakke over hodene på hverandre.

 

F.v. Thea Hanssen, Miriam Duveke Svendsen, Ida Hansen, Christina Wilhemsen & Malin Simonsen

 

 Første avsnitt og historikk: Svein-Erik Andreassen og Rachel Jakhelln

 Øverste bilde:  F.v. Ida Hansen & Thea Hanssen