Utviklingsområder

ProTeds virksomhet er organisert i fem utviklingsområder, forkortet OU. Utviklingsområdene fungerer som strukturerende rom for utvikling og utprøving av strategier, tiltak, modeller og metoder som bidrar til kvalitet i lærerutdanningene ved UiT og UiO. Områdene er atskilt av analytiske hensyn det er mange fellesnevnere og overlappinger på tvers som bidrar til utviklingen av helhetlige integrerte studiedesign. Hvert utviklingsområde er forankret i fagmiljøen ved både ILP ved UiT og ILS ved UIT, og det er ønskelig at områdene bidrar til kunnskapsutveksling og synergier mellom de to fagmiljøene.

 

UO1 – Studentaktive læringsformer

Områdeleder: Tove Leming

Målsetting: videreutvikle og systematisere arbeidet med undervisningskvalitet gjennom et fokus på studentaktive læringsformer. Dette omhandler å støtte opp rundt studentenes evne og vilje til å søke og å utvikle kunnskap og forståelse, og å akseptere at det finnes flere måter å lære på. Bruk av kreative tilnærmingsmåter, omvendt undervisning, ulike arbeidsgruppesammensetninger med ulike formål, prosjektbasert arbeid og problembasert læring er noen av mulighetene som finnes innenfor dette feltet, og som ProTed’s område 1 fokuserer på. Erfaringsdeling internt står også sentralt.

 

UO2 – Universitetsskoler og profesjonell praksis

Områdeleder: Jan Fredrik Skogdal

Samarbeidspartnere: Tromsø kommune, Alta kommune og Troms fylkeskommune.

Målsetting: Utvikling av universitetsskolekonseptet for samhandling mellom universitet, skole og skoleeier om integrasjon av teori, FoU-arbeid og praksis i lærerutdanningen.

 

UO3 – Digitale læringsomgivelser

Områdeledere: Lisbeth Bergum Johanson og Silje Solheim Karlsen

Samarbeidspartnere: Tromsø kommune, Tromsø EdTech, Senter for IKT i utdanningen og IT-avdelinga ved UiT.

Målsetting: Arbeidet med å utvikle konseptet profesjonsfaglig digital kompetanse (pfdk) har vært og er sentralt i ProTed. Den overordna målsettinga er framover er å videreutvikle både denne kompetansen hos lærerutdannere og studenter, samt å sørge for at pfdk er godt integrert i de nye studie- og emneplanene.

 

UO4 – Utdanningsledelse og studiekvalitet

Områdeleder: Rachel Jakhelln

Målsetting: Hovedmålet er å bidra til å utvikle en sterkere kultur for kollegabasert utviklingsarbeid og kompetanseutvikling knytta til lektor 1-7 og 5-10.

 

Rapporter:
Kvalitet i masterveiledningen: Kollegabasert kompetanseutvikling for veiledere i IMA-LU 1-7 og 5-10. (2015-2017) – pdf

 

UO5 – Integrerte studiedesign (Kunnskapsbase for lærerutdanning)

Områdeleder: Ove Gunnar Drageset

Målsetting: Målsettingen i UO5 er å evaluere og revidere studie- og emneplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger ved ILP ved å utfordre og fasillitere for et fortsatt høyt innovasjons- og utviklingstrykk. I prosessen med å revidere studie- og emneplaner er det en målsetting å sikre programmenes relevans sett i forhold til nye nasjonale føringer, implementere anbefalinger fra ekstern evaluering, og syntetisere miljøets egne erfaringer fra pilotfasen. Arbeidet skal imøtekomme ProTeds mål om samarbeid med forskergrupper ved ILP, og UiTs overordnede målsetting om at ILP skal være nasjonalt ledende når det gjelder lærerutdanning.