Prosjekter

Følgende prosjekter er tilknyttet ProTed ved UiT: 

Forskningsprosjekt: Masteroppgaver og metodebruk på grunnskolelærerutdanningen ved UiT

Siden 2015 har UiT Norges arktiske universitet uteksaminert alle sine grunnskolelærere med mastergrad og nå kommer resten av landet etter. I den forbindelse er det startet et forskningsprosjekt den hensikt å se på variasjon og retning i lærerstudentenes forskningsvalg.

Les mer

Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksis-skoler. Målet er et tett samarbeid mellom kommunen, universitetet og skoler.

Les mer

Kvalitet i masterveiledningen – Kollegabasert kompetanseutvikling for veiledere

Høsten 2010 startet UiT «Pilot i Nord» som ga en femårig master i lærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn. Dette innbar en stor endring; fra en fireårig grunnskole-lærerutdanning til å veilede og uteksaminere over 60 masterstudenter i året.

Les mer

Ny masterutdanning i naturfag – Bedre lærerkompetanse?

Høsten 2012 startet naturfagmiljøet ved ILP opp et prosjekt der studenter i naturfag på tre forskjellige kull på masterutdanningen 5-10 blir fulgt gjennom hele utdanningen i en kvalitativ og kvantitativ studie. Prosjektet inngår i forskningsgruppen «Teaching and learning in science» forskningsportefølje. I 2013 ble prosjektet tatt opp som et ProTed-prosjekt (Senter for fremragende utdanning) i programområdet Undervisning i fag.

Les mer

Pilot i Nord: Profesjonelle lærere på alle trinn

Høsten 2007 ble Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) fusjonert og man fikk et ønske om å utvikle en helt ny og helhetlig lærerutdanning for hele det 18-årige utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående opplæring. 

Les mer

Trivsel i Tromsø

Hensikten med dette prosjektet er å knytte forskeren, lærerstudenten og skolen sammen, og slik bidra til at forskningsbasert kunnskap utvikles og tas i aktiv bruk. Som alle vet er skolen en viktig livsarena for barn og unge, og barnas opplevelser i skolehverdagen har stor betydning for deres sosiale utvikling. Mer spesifikk kunnskap om hvordan ulike trivselsfaktorer faktisk spiller inn vil, ved siden av å være av interesse i seg selv, være av grunnleggende betydning for tiltak og forandringer.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiT og skoler i Tromsø kommune. 

Les mer (ekstern side)

Futurelab ved ILP

FutureLab er en tjeneste levert av Avdeling for IT ved UiT Norges arktiske universitet med målsetning om å etablere et laboratorium for teknologibasert læring og samhandling. Laboratoriet skal være i konstant endring og målet er at de funksjoner og løsninger som vi kommer fram til skal kunne etableres i større skala i undervisningsrom og arenaer på resten av campus. Futurelab ved ILP finnes på Mellomveien 110, rom C.109G.

Les mer (ekstern side)

Masterkonferansen

Siden våren 2015 har Norges arktiske universitet – UiT uteksaminert lærerstudenter med 5-årig integrert master i lærerutdanning for trinn 1.-7. og 5.-10. Masterkonferansen ble derfor skapt ikke bare for å feire våre avgangselever, men også for å gi studentene en arena hvor de kan presentere sine prosjekter for et bredere publikum. Masterkonferansen har blitt et fast årlig arrangement ved ILP.

Mastertorg

Learning, assessment and boundary crossing in Teacher Education (LAB-TEd)

Det overordnede målet for LAB-TEd er at studentenes FoU-oppgave og masteroppgave skal bidra til økt forskningskompetanse i grunnskolelærerutdanningen (GLU) og skolens praksis, og til nye modeller for oppgaveveiledning  og vurdering.  Dette skal skje i partnerskap mellom universiteter (lærerutdannere), skoler (lærere og skoleledere) og studenter i GLU.

Teacher education network (TEDNED)

Sammen gjør vi praksisopplæringa god!

STIL-prosjektet

Drama og matematikk – bruk av roller som endring i samtalemønsteret i matematikk

Språklig mangfold i klasserommet