Bakgrunn

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning. Ordningen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010 og forvaltes av NOKUT. Det overordnede målet med ordningen er å bidra til utvikling av fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler. En viktig målsetting med SFU-ordningen er å stimulere til fremragende FoU-basert utdanning. Status som Senter for fremragende utdanning tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et annet viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

I 2011 ble det lyst ut midler til etablering av et pilotsenter for fremragende utdanning. Pilotrunden var knyttet til lærerutdanning og alle institusjoner som tilbød grunnskolelærerutdanning, førskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, faglærerutdanning eller lektorprogrammer kunne søke. Totalt ble det mottatt 8 søknader fra 12 institusjoner. Disse søknadene ble vurdert av en ekspertkomité som NOKUTs styre hadde oppnevnt. Etter første vurdering ble 4 søkermiljøer invitert til å delta i den videre vurderingsprosessen. Etter at komiteen hadde gjennomført  institusjonsbesøk og intervjuer var det to lærerutdanningsmiljøer som utmerket seg, deribladt samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø:

Etter komiteens mening er kvaliteten i de to søkermiljøenes lærerutdanningsprogrammer vel dokumentert, og begge vurderes også å ha et sterkt innovativt potensiale. Komiteen mener likevel at det ambisiøse ProTed, i kraft av senterets spredningspotensiale, med klart større sannsynlighet vil styrke den nasjonale kvaliteten i lærerutdanning. Dette potensiale er blant annet basert på senterets sterkt innovative karakter og det komplementære samspillet mellom de to universitetene, som omfatter de mest sentrale utfordringene for en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning. På denne bakgrunn foreslår komiteen at Centre for Professional Learning in Teacher Education – ProTed ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, gis status som Senter for fremragende utdanning. (Vurdering av søknader om SFU – finalerunde)

ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning ved UiO/UIT ble tildelt senterstatus for perioden 2012-2016 men med muligher for ytterligere 5 år. Etter midtveisevalueringen i 2015 ble det klart at statusen blir forlenget til 2021.

Mål

ProTeds visjon er å utdanne lærere som er kunnskapsrike, selvsikre og internasjonalt orientert, som kan håndtere en kunnskapsintensiv og multikulturell verden. ProTed omfatter lærerutdanningen fra barneskolen, via ungdomsskolen og til videregående. Senteret skal gi rom for eksperimentering med læringsmetoder i fagene og eksperimentering med bruk av ny teknologi.

Gjennom eksperimentering, forskning og samarbeid om utdanningen skal ProTed gjøre overgangen mellom universitetet og arbeidslivet mindre. Sentralt i dette er integrerte studiemodeller som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis. Et bærende element i ProTed er universitetsskolene, et sett utvalgte skoler med skoleeiere som samarbeider tett samtidig som samarbeid med skoler («universitetsskoler») om praksis for lærerstudenter skal være en sentral lærings -og forskningsarena. Gjennom dette ønsker senteret å forsterke integrasjonen mellom ulike komponenter til en mer helhetlig og sammenhengende utdanning hvor både skoler, skoleeiere og ansatte ved universitetet ser seg som lærerutdannere.

ProTed ønsker å styrke samarbeidet mellom de ulike læringsarenaene i lærerutdanningene slik at de utdanner profesjonelle lærere med sterk forskningsbakgrunn, metodekompetanse og teoretisk forståelse, samtidig som de er gode profesjonsutøvere i skolen.

Organisering

ProTed skal bidra til å utvike fremragende FoU-basert utdanning, innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning og spre kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring. Arbeidet er rettet mot å fornye og videreutvikle kjernevirksomheten i lærerutdanningene gjennom systematisk FoU-arbeid, forskning og evaluering.
Arbeidet i senteret er tett integrert i enhetene som tilbyr lærerutdanning ved UiO og UiT.

Samarbeidet er regulert i en konsortiumavtale mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Arbeidet ledes av to senterledere, en fra UiO og en fra UiT. Senterlederne samarbeider med lederne av utviklingsområdene. Det skjer i nær kontakt med lederne av masterprogrammene ved UiO og UiT.

UiO er vertsinstitusjon. Institutt for lærerutdanning (ILS) ved UiO og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT (ILP) bidrar med ressurser til senteret.

Et styre med representanter for utdanningene ved de to universitetene har det overordnete ansvaret. En referansegruppe sikrer løpende dialog med studenter, universitets- og partnerskoler, representanter for ansatte og lærerorganisasjonene. En internasjonal gruppe anerkjente forskere bidrar til å forankre utviklingsarbeidet i nyere forskning om lærerutdanning.