PROGRAM

7. FEBRUAR

MANDAG

10.00 – 10.20

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Musikalsk hilsen

Hilsen og velkommen av prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås, UiT Norges arktiske universitet

Velkommen til konferanse: v/ førsteamanuensis og prosjektleder Ragnhild Sandvoll

10.20 – 12.00

Rammer og politiske føringer

Kort introduksjon v/ førsteamanuensis Ådne Danielsen: hvilke rammer og føringer er lagt i sektoren med tanke på utdanningskvalitet? Hva med historikken og ideene bak? Hvilke muligheter og utfordringer ser vi – og hvorfor har vi dårlig tid? 

INNLEDNINGER:

10:25-10:45Styring av kvalitet – mål, aktører og praksis i norsk UH-politikk (20 min) v/ forsker 2 Mari Elken, NIFU Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning 

10.45 – 10.55: Pause og sceneskifte

10:55-11:15: Utdanningsvalitetsarbeid på institusjonsnivå – i spenningsfeltet mellom overordnede politiske føringer og lokal autonomi (20min)– v/ viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

11.15 – 11.35: Spørsmål og kommentarer (15-20 min) 

11.35 – 12.30

Lunsj 

12.30 – 15.05

Hvordan har sektoren respondert på ulike føringer?

Kort introduksjon v/ førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll

INNLEDNINGER:

12.35 – 13.10: Kvalitetsutvikling av høyere utdanning: Universitets- og høgskolepedagogers roller og ansvar (20 min) v/ professor Tone Dyrdal Solbrekke,Universitet i Oslo, spørsmål og kommentarer (15 min)

13.10 – 13.15: Pause og sceneskifte

13.15 – 13.50: Å utvikle undervisning gjennom kollegial praksis (20 min) v/ professor Line Wittek UiO, spørsmål og kommentarer (15 min)

13.50 – 14.00: Pause

14.00 – 15.30

Symposium

Erfaringsdeling og diskusjon knyttet til ulike praksiser i sektoren for kvalifisering og studieprogramledelse – innledninger, spørsmål og kommentarer. 

2 parallelle sesjoner:

ØKT 1

14.00 – 14.15:

Studieprogramledelse i høyere utdanning – et glimt av dagens praksiser?  

v/ stipendiat Ann Karin Tobiassen UiT og førsteamanuensis Ådne Danielsen UiT 

14.20-14.40:

Spørsmål og kommentarer

14.00 – 14.15:

Hvordan få til gode kvalifiseringstiltak som møter ulike behov hos faglig ansatte? 

Program for pedagogisk basiskompetanse ved UiT – muligheter og utfordringer v/ førsteamanuensis Robert Isaksen UiT 

 14.20-14.40:

Spørsmål og kommentarer

ØKT 2

14.45 – 15.00

Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.

 v/ førsteamanuensis Iris Borch UiT, seniorrådgiver Julia Holte Sempler, sakkyndig NOKUT, og seniorrådgiver Øyvind Mikalsen 

15.00 – 15.20: 

Spørsmål og kommentarer

14.45 – 15.00

Merittering og utdanningskvalitet v/ professor Petter Holm 

Ulike praksiser for merittering 

 

15.00 – 15.20:

Spørsmål og kommentarer

 

 

15.20 – 15.30

Plenum, oppsummering

8. FEBRUAR

TIRSDAG

09.00 – 11.00

Hva skal til for å få til en kulturendring? Koblingen mellom kvalifisering og ledelse

Kort introduksjon v/ professor Trine Fossland : Hva skal til for å få til en kulturendring? Hvilken betydning har pedagogisk ledelse i kvalitetsarbeidet og hvordan kobles kvalifisering og ledelse på institusjonsnivå? Hvilke rammer og føringer er lagt, og hvilke muligheter og utfordringer ser vi?

INNLEDNINGER:

09.05 – 09.40: Pedagogiskt ledarskap för kollegialt minne, kontinuitet och vision i pedagogiskt förbättringsarbete  (20 min) v/ direktør for Centrum för Universitetslärarutbildning, Klara Bolander, Stockholm universitet, spørsmål og kommentarer (15 min)

9:45-10:20: Ledelsens rolle i udvikling af pædagogiske kompetencer / (20 min) v/ spesialkonsulent ved SDU Universitetspædagogik Torben K. Jensen, Syddansk universitet, spørsmål og kommentarer (15 min) 

10:20-10:30: Pause 

10:30-11:05 Varför kan inte pedagogisk utbildning ensamt förändra ett universitet (20 min)v/ senior lecture Torgny Roxå, Lund universitet, spørsmål og kommentarer (15 min)

11:05 – 11.15: Pause

11.15-11.45

Avsluttende kommentar

Hvordan jobbe videre med koblingen mellom utvikling av undervisning, kvalifisering og utdanningsledelse ved institusjonene? Korte innlegg fra Klara Bolander, Torben K. Jensen og Torgny Roxå med spørsmål fra salen 

Moderator: v/ førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll

11.45- 11.55: Takk v/ førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll