Oda Julie Hembre

Stipendiat i pedagogikk 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Campus Tromsø.

Arbeidstittel: Teknologi og lærerprofesjon i samspill eller strid? En case-studie av teknologiintegrasjon i skole.

Veiledere: Line Lundvoll Warth (Senter for e-helseforskning) og Anne-Grete Sandaunet (Handelshøgskolen ved UiT)

Utgangspunktet for Odas prosjekt er å studere hvordan en ny app, utviklet for bruk i skolen, blir mottatt og brukt ved to ulike skoler i Nord-Norge: 

Gjennom å følge denne appen i en testfase, ser jeg at den kommer inn i to ulike kontekster for innføring og bruk av teknologi generelt. Jeg ser dermed på hvilke sosiale og materielle forhold som vokser frem i skolenes utviklingsarbeid rettet mot IKT og digitale ferdigheter (artikkel 1), hvordan bruk av mobile digitale verktøy blir fremforhandlet i ulike skolekontekster (artikkel 2), og hvordan lærere, skoleledere og utviklere jobber for å trekke teknologien inn i praksis (artikkel 3).

I 2006 ble digitale ferdigheter inkludert som en av de fem grunnleggende ferdighetene i den generelle læreplanen. Det vil si at lærere er forpliktet til å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Teknologien har lenge blitt sett på som essensiell for innovasjon og utvikling av nye undervisningspraksiser i skolen, noe som kommer til uttrykk i styringsdokumenter og planer. Forskningen på feltet viser derimot at det skjer lite endring kun som følge av økt teknologitetthet. Mens mye av forskningen forsøker å avdekke teknologiens pedagogiske potensiale, søker jeg kunnskap om hva som faktisk skjer når ny teknologi gjør sitt inntog i skolen.

For å få et helhetlig bilde av teknologiintegrasjon som en mangfoldig prosess, tar jeg i bruk ulike kvalitative metoder. Jeg har analysert relevante styringsdokumenter som ligger til grunn for utviklingsarbeid innenfor IKT ved de ulike skolene, og gjennomførte kvalitative intervju med lærere, skoleledere og app-utviklere. Jeg benyttet meg også av klasseromsobservasjon når appen er i bruk. Ved slutten av testperioden ble lærere, rektor og utviklere invitert til et møte ved hver skole for erfaringsdeling. Disse møtene ble tatt opp på video for å få gode data på interaksjonen mellom lærere og teknologiutviklere. 

Prosjektet ferdigstilles høsten 2019