Ny masterutdanning i naturfag – bedre lærerkompetanse?

 

Beskrivelse av prosjektet:

Høsten 2010 startet UiT som eneste norske utdanningsinstitusjon opp en masterutdanning for grunnskolelærere (Pilot i nord). Det er knyttet store forventninger til denne utdanningen siden dette er en nasjonal pilotstudie, og det er derfor av stor interesse å starte forskningsprosjekter som følger utdanningen. Høsten 2012 startet naturfagmiljøet ved ILP opp et prosjekt der studenter i naturfag på tre forskjellige kull på masterutdanningen 5-10 blir fulgt gjennom hele utdanningen i en kvalitativ og kvantitativ studie. Prosjektet inngår i forskningsgruppen «Teaching and learning in science» forskningsportefølje. I 2013 ble prosjektet tatt opp som et ProTed-prosjekt (Senter for fremragende utdanning) i programområdet Undervisning i fag.

I prosjektet følges studentene for å kartlegge deres faglige, didaktiske og pedagogiske utvikling og analysere hvilke kompetanser de har oppnådd ved endt utdanning. I forlengelsen av dette vil vi også undersøke om og hvordan denne nye utdanningen gir seg utslag i studentens framtidige yrkesutøvelse. Våre studenter vil være de første i landet som får en integrert mastergrad i fagdidaktikk rettet mot grunnskolen. Vil deres undervisningspraksis bli vesentlig forskjellig fra allmennlærerens?

 

Viktige forskerspørsmål:

Studieprogresjon:
Hvilken faglig, fagdidaktisk og pedagogisk utvikling har studentene i løpet av utdanningen?

  • Studentene følges gjennom studiet ved både intervju, refleksjonslogg og spørreskjema. I tillegg intervjues praksislærerne.

Praksis:
Fører denne utdanningen til en endret undervisningspraksis?

  • Her vil vi gjøre klasseromsstudier for å analysere om undervisningen til disse lærerne er forskjellig fra andre lærere og i så fall på hvilken måte.

Kompetanse:
Fører masterutdanningen i naturfagdidaktikk til lærere med høyere kompetanse?

  • Her sammenligner vi med den tidligere allmennlærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og andre masterutdanninger i Norge.
     

Publikasjoner knyttet til prosjektet: 

Leder: Magne Olufsen
Status: Aktivt
År: 2012-