Mastertorg

Hvert år skal en hel del studenter velge tema for masteroppgaven de skal jobbe med fremover. Vi har tidligere sett at mange studenter kontakter rektorene på skolene hvor de tidligere har vært i praksis for å få til et samarbeid. Dette ga ProTed-leder Siw Skrøvset en idé om å skape en felles arena hvor hvor skolene kunne komme å presentere seg og sine satsingsområder.

 – Det er viktig at studentene har kontakt med skolene når det gjelder valg av tema for masteroppgavene sine og velger noe som det kan være aktuelt i praksisfeltet. Hvordan skal studentene få en oversikt over skolene og hva de kan tilby?
(Siw Skrøvset, Intervju om mastertorget i «Skolelederen – Fagblad for skoleledelse», nr 10, 2018)

Etter å ha drøftet saken med rektorene på universitetetskolene (rektorforum) ble det bestemt at vi skulle kjøre en pilot, og det første mastertorget ble arrangert på slutten av vårsemesteret i 2018.

Siden 2018 har vi forbedret formen på mastertorget og i dag står vi igjen med et arrangement som vi er såpass fornøyd med at vi har gjort det til et fast innslag på lærerutdanningen. Du kan lese mer om gjennomføringen og erfaringer fra de ulike årene nedenfor

 

 

2018

Målgruppe: studenter
Deltakere: Bjerkaker skole, Fagereng skole, Gyllenborg skole, Langnes skole, Solneset skole, Sommerlyst skole, Storelva skole og Workinnmarka skole

 Arrangør Siw Skrøvset og Jan Fredrik Skogdal. Foto: Stig Srøndbo.

 

 

Det første mastertorget ble avholdt 31. mai 2018 (kl. 11-13) i kantina på campus Mellomveien ved UiT. Dette året var det kun universitetskolene våre som var invitert til å ha stand og samtlige var interessert i å være med.

Hver skole ble oppfordret til å stille med en leder og 1-2 lærere (gjerne med bakgrunn i skolens utviklingsgruppe). Det ble trykt opp plakater som ble hengt på standen, samt laget brosjyrer.

Arrangementet ble en suksess, men vi så et klart forbedringspotensiale blant annet på følgende punkter:

– Tidspunkt i studieåret
– Sted for arrangementet.

 

2019

Målgruppe: hovedsakelig studenter på 2. og 4. studieår, men åpent for alle.
Deltakende skoler: Bjerkaker skole, Borgtun skole, Fagereng skole, Finnsnes barneskole, Finnsnes ungdomsskole, Gibostad barne– og ungdomsskole, Gyllenborg skole,  Hagebyen skole, Kroken skole,  Kårvik skole, Langnes skole, Mortensnes skole, Nord-Senjaskolene Botnhamn og Husøy (felles stand) Rossfjord skole, Silsand barneskole, Skjelnan skole, Slettaelva skole, Solneset  skole, Sommerlyst skole, Stonglandet skole, Storelva skole, Trollvik skole, Tromsdalen skole, Tromstun skole og Workinnmarka skole.

Arrangørene Siw Skrøvset og Jan Fredrik Skogdal på mastertorget 2019. Foto: Stig Brøndbo.

Etter lærdom fra året før ble Mastertorget i 2019 avholdt allerede 16. januar (kl. 11-13). Arrangementet ble også flyttet til gymsalen ved Campus Mellomveien. Ved å ha et eget og større lokale hadde vi mulighet til å utvide torget med flere skoler. Det var en selvfølge at universitetsskolene våre skulle få invitasjon, men vi ønsket også å invitere flere skoler fra Tromsø kommune og andre steder i fylket. Universitetsskolekoordinator Jan Fredrik Skogdal sto for kommunikasjon med utviklingslederne i Troms som videreformidlet invitasjon til aktuelle skoler. 

Vi valgte også å inkludere studentene på 2. studieår siden de også kunne dra nytte av å møte skolene før arbeidet med FoU-oppgaven startet.

Evalueringene som ble gjort blant studenter, deltakere og arrangører ga uttrykk for at Mastertorget 2019 var en klar forbedring fra tidligere år og meget vellykket. Blant annet kommer dette frem i denne nyhetssaken som ble publisert på UiT’s nettside og i noen av svarene vi fikk fra studenter når vi spurte om dagen hadde vært relevant eller nyttig: 

Mastetorget var veldig nyttig for meg i og med at det ga rom for å kartlegge de ulike skolenes utviklingsområder, samt komme i kontakt med lærere som jeg kunne drøfte mitt tema sammen med. Dagen åpnet også opp for eventuelle samarbeid til når forskningen skal foregå.

så ikke nytten i det først, da det har vært lite informasjon i forkant, men det ble litt mer relevant etterhvert

Dagen har vært veldig relevant. Jeg syns det er flott å få komme i kontakt med skoler som universitetet ikke vanligvis samarbeider med (ifm. f.eks praksis). Mange mindre skoler har helt andre utfordringer og følgelig ulike utviklingsprosjekter og fokusområder.

Ja, fordi jeg har fått større innblikk i hva skolene er ute etter når det kommer til behov for lærere. Jeg snakket med flest distriktskoler/fådelte skoler og ble veldig motivert til å søke jobb på en liten skole etter utdanningen.

Det skal nevnes at 5% av studentene som svarte på evalueringen ikke så nytten, mens 8% mente at dagen var delvis relevant. Som arrangør er vi likevel fornøyd med at nesten 90% fikk noe ut av arrangementet. Vi merket oss følgende punkter som vi kunne jobbe videre med:

– Informasjon/forberedelse til studentene på forhånd.
– Mastertorget ga kanskje ikke så stor uttelling som forventet hos studentene på 2. studieår.

 

2020

Målgruppe: hovedsakelig studenter på 4. studieår, men åpent for alle.
Deltakende skoler: Bardu ungdomsskole, Bardufoss ungdomsskole, Bjerkaker skole, Eidebakken skole, Ekrehagen skole, Fagereng skole, Finnsnes barneskole, Gyllenborg skole, Hagebyen skole, Harstad skole, Kroken skole, Langnes skole, Manndalen skole*, Moan skole, Senjahopen skole, Solneset  skole, Sommerlyst skole, Stangnes ungdomsskole, Storelva skole, Storsteinnes skole, Sørreisa sentralskole*, Tromstun skole og Workinnmarka skole.

*Pga dårlig vær og innstilt fly/båt ble to skoler forhindret i å møte opp.

 

Vi følte at vi virkelig fant en form vi likte i 2019 og videreførte mye av det til Mastertorget 9. januar 2020, (kl. 11-13). Som ved tidligere år fikk universitetsskolene invitasjon mens utviklingslederne i Troms videreformidlet invitasjon til aktuelle skoler i fylket. Med utgangspunkt i informasjon som skolene sendte på forhånd trykte vi opp plakater med lik utforming for alle skolene men ellers sto de fritt til å ta med det de ville til standen (se bilder nederst). 

Selv om mastertorget er åpent for alle hadde vi primært invitert og forberedt studentene fra 4. studieår. Som evalueringen fra fjoråret viste ønsket de mer forberedelse så denne gangen hadde de emneansvarlige på metodeemnene en lengre gjennomgang med studentene om hva som skulle skje og hva de burde tenke på. I tillegg laget vi også en nettressurs med presentasjon av skolene på forhånd. Ved å gå inn på nettsiden kunne man filtrere skoler etter fokusområder, klassetrinn eller geografisk lokasjon. Deretter kunne man klikke seg inn på informasjonsidene til hver enkelt skole og lese mer om dem og deres arbeid. Tanken var at ved å bruke den digitale ressursen kunne man danne seg et bilde av hvem man ville prioritere å snakke med på selve mastertorget. 

Tilbakemeldinger fra både studenter og deltakere vise at de også i stor grad var fornøyd med gjennomføringen. Spesielt studentene fikk mye skryt fra skolene om at de stilte godt forberedt og stilte meget gode spørsmål.