Masteroppgaver og metodebruk på grunnskolelærerutdanningen ved UiT

 

Beskrivelse av forskningsprosjektet og formål:

Siden 2015 har UiT Norges arktiske universitet uteksaminert alle sine grunnskolelærere med mastergrad og nå kommer resten av landet etter. I den forbindelse er det startet et forskningsprosjekt den hensikt å se på variasjon og retning i lærerstudentenes forskningsvalg. Vi har fokusert på følgende problemstillinger:

 • Hvilke tema undersøkes og hvilken tilnærming velger studentene? 
 • Hvilke metoder for datainnsamling er valgt?

Omfanget av studien er alle offentlig publiserte og beståtte masteroppgaver som er avgitt på grunnskolelærerutdanningene ved UiT Norges arktiske universitet siden 2015. 


Ansvarlig for prosjektet:
Prosjektet ledes av førsteamanuensis Ove Gunnar Drageset og universitetslektor Kari-Anne Sæther ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg bidrar rådgiver Silje Sivertsvik ved samme institutt med oppdatering av databasen. 

Datagrunnlag – Hvorfor er din oppgave inkludert?
Datagrunnlaget for dette forskningsprosjektet er alle mastergradsoppgaver fra lærerutdanning 1.-7. trinn og mastergradsoppgaver i fagdidaktikk for lærere (5.-10. trinn) som ligger offentlig tilgjengelig på UiTs vitenarkiv Munin. Databasen oppdateres hvert semester slik at alle oppgaver fra våren 2015 til dags dato er inkludert. Alle oppgavene som er publisert på Munin er bestått. Videre har alle studentene som har levert inn masteroppgaven fått reservasjonsmuligheter fra å publisere oppgaven offentlig på nett f.eks. på bakgrunn av sensitivt innhold. Det er med andre ord ikke undersøkt eventuelle oppgaver som er unntatt offentlighet.V

Om du har avlagt og bestått mastergradsoppgaven på lærerutdanningen ved ILP/UiT, samt at den er offentlig publisert på munin, er din oppgave inkludert i forskningsprosjektet. Når arbeidet med databasen startet var 186 oppgaver inkludert, mens pr. høstsemesteret 2020 er det offentliggjort over 300 oppgaver. Siden oppgavene er offentliggjort og vi ikke samler annen informasjon enn det som finnes i munin har det ikke vært ansett som nødvendig å innhente tillatelser fra hver enkelt for å bruke dette materialet.   


Hva innebærer prosjektet for deltakerne:
Prosjektets metode kan etter de nasjonale forskningsetiske komiteene defineres som internettforskning da datagrunnlaget er publisert på internett. informasjonen vi samler inn er: 

 • hvilket år oppgaven ble innlevert (Vi skiller ikke mellom ordinær eller utsatt innleveringsfrist. Vi registrerer heller ikke om oppgaven er skrevet på normert tid eller lengre).
 • kjønn
 • emnekode
 • Oppgavens tittel
 • problemstilling
 • tilnærming (f.eks. intervju, spørreundersøkelse, aksjon eller observasjon)
 • kilde (f.eks. lærere fra 3. kl. på to skoler, elever fra 5. og 6. kl., studenter, dokumenter, osv)
 • mengde/omfang (f.eks. antall klasser/elever/dokumenter/ eller hvor mange timer som er brukt til observasjon eller aksjon) 

Databasen er felles for begge studieretningene. 

Utover informasjonen som innhentes fra www.munin.uit.no er det ikke nødvendig med ytterligere deltakelse fra kandidaten(e) som skrev oppgaven. 

Frivillig deltakelse
Du kan når som helst protestere mot at du inkluderes i dette forskningsprosjektet ved å kontakte Silje Sivertsvik. Du trenger ikke å oppgi noen grunn til at du ikke ønsker å bli inkludert og det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å trekke deg. Om du trekker deg vil all informasjonen rundt din oppgave vil da bli slettet fra databasen.  


Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om på denne siden. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Opplysningene som er sammenfattet i databasen vil kun brukes internt ved ILP/UiT og da hovedsakelig av prosjektgruppa som består av førsteamanuensis Ove Gunnar Drageset og universitetslektor Kari-Anne Sæther. I tillegg bidrar rådgiver Silje Sivertsvik med å oppdatere databasen. Databasen eksisterer som en excel-fil som er lagret på Onedrive som er ansett som en sikker skytjeneste for både åpen, intern og fortrolig informasjon. 

Ingen av informasjonen som er samlet inn anses som sensitive personopplysninger og det er heller ikke registrert kandidatens navn i databasen. Som poengtert over samler vi ikke inn noen annen informasjon (f.eks. tidsbruk eller karakterer) da det ikke er relevant for studien. Det er heller ikke studiens hensikt å se på enkeltarbeid så det vil ikke være mulig for andre å gjenkjenne en bestemt masteroppgave/deltaker i fremtidige publikasjoner. 


Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Etter prosjektets slutt vil registeret bli oppbevart videre, men ikke oppdatert videre. 


Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • å protestere
 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • å få rettet personopplysninger om deg,
 • å få slettet personopplysninger om deg, og
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 


Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse, men du har anledning til å protestere eller trekke deg dersom du ikke ønsker å delta i prosjektet. 

På oppdrag fra institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.


Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.