Lærer viser to skolebarn beskjeden på tavla: "samiskundervisning avlyst" på samisk. Lærer: "jaja, det er jo fryktelig trist at det ble avlyst, men husk nu at samisk språkopplæring egentlig ikke finnes, det er bare noe vi leker.

Illustrasjon: Maren Uthaug

Dekolonisering er et begrep som beskriver motstanden mot kolonisering på ulike måter. Urfolkssamfunn verden over er blitt gjennomgående endret av kolonisering. Dette har skjedd gjennom krig og erobring, religiøs misjon, overtakelse av ressurser, sykdommer, utdanning, forskning og mer.

Skole og utdanning er og har vært en av de viktigste arenaene for både kolonisering og dekolonisering. I tidligere tiders koloniseringspolitikk og assimilasjonspolitikk var skolen en arena for å formidle statens kunnskaper. I Norge under fornorskningspolitikken var det flere steder ulovlig å snakke samisk på skolen. Skolen ble en arena for å svekke samisk språk, kultur og identitet. I dag har staten definert skolen som en arena for å styrke og bevare samisk språk og kultur.

Forskningen har en solid tradisjon som del av kolonimakta. Over hele verden er fortellingene om urfolk gjennomgående skrevet av forskere som bevisst eller ubevisst har representert majoritetssamfunn. «Forskning er et av de skitneste ordene i vokabularet til verdens urfolk», skriver maoriforskeren Linda Tuhiwai Smith. Tar du en titt inn i forskningshistorien, er det et forståelig standpunkt. Når dagens urfolksforskning kritiserer rådende «vestlig» forskning, er det ut fra at forskningen ikke har vært nøytral eller objektiv. Dekolonisering handler for forskning og utdanning om å avdekke og reflektere over hvilke ståsteder som får definere hva som blir fortalt, samt om å søke å endre systemene og praksisene til det bedre. Dette betyr at dekolonisering på skolen kan skje på flere nivåer, fra læreres praksis i hverdagen, via hvilke temaer som blir tatt opp i undervisning og hvordan dette skjer, til endring av politikk, lov og læreplan.

Fra den svenske nettsiden URskola.se er her et foredrag av Ol-Johán Sikku om dekolonisering av Sápmi/Sábme/Saepmie.