Veiledning

I utvikling av fleksible studier kan Result bidra i alle ledd fra ide til ferdig utviklet emne/studium og implementering. Vi jobber med to likestilte arbeidsfelt i tverrfaglige team: Pedagogikk/didaktikk og teknologi /digitale medier.

Result deltar i planlegging og utvikling av fleksible studier med ulik grad av involvering. Et hovedprinsipp er at fagmiljøet eier prosjektet og har ansvar for faglig innhold og gjennomføring av studiet/emnet. I tillegg til støtte til produksjon av digitale læremideler kan vi blant annet bidra som veileder og samtalepartner, vise eksempler og bidra med erfaringer og kunnskap innen feltet “IKT og læring”.

Result tar utgangspunkt i tre grunnleggende spørsmål ved utvikling av fleksible studier:
– hvilket læringsresultat ønskes det at studentene skal sitte igjen med?
– hvilke undervisnings-, lærings- og vurderingsformer må benyttes for å nå målene?
– hvilke teknologier og medier kan støtte opp?

Vi anbefaler at man tidlig i utvikling av fleksible studier lager en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse og en god arbeidsplan med rolle-og ansvarsfordeling.

Avhengig av det didaktiske opplegget vil lærerens rolle på nett i ulik grad være endret i forhold til den tradisjonelle undervisningsrolle på campus. Ofte vil fokus være mer rettet mot tilrettelegging og veiledning enn tradisjonell undervisning. Å tilrettelegge for studenter på nett krever også ivaretakelse av den faglige identiteten og det sosiale miljøet på en annen måte enn på campus. Læreren må bl.a. ha et gjennomtenkt forhold til informasjon og kommunikasjon, studentaktiviteter, tid og omfang, styring eller valgfrihet og eksamensformer. RESULT har lang erfaring innen dette feltet og bidrar gjerne i utviklingsarbeidet med å tilrettelegge for veiledning og undervisning på nettet.

Ved behov bistår Result også med veiledning i gjennomføring, brukertesting og evaluering av fleksible studier.