Utviklingsarbeid

Result er involvert i en rekke utviklingsprosjekt. Noen av de har sin opprinnelse i fagmiljøene på UiT, fra universitet og høyskoler i inn- og utland og fra statlige eide foretak som Uninett. I tillegg tar Results ansatte selv initiativ til utviklingsprosjekt basert på konkrete utfordringer de ser fagmiljøene ved UiT har, basert på egne interesser, erfaringer og forskning. Under vises noen av de mange utviklingsarbeidene Result arbeider med.

Artifon – et interaktivt fonetisk alfabet

Artifon er et nettbasert verktøy for fonetikkstudenter. Verktøyet skal gi studentene en enkel, visuell og interaktiv opplevelse av hele det fonetiske alfabetet. Gjennom en video- og illustrasjonsdatabase som grupperer og klassifiserer det fonetiske alfabetet vises og forklares hver lyd. Lydene skal være søkbar som IPA-tegn (IPA er det Internasjonale Fonetiske Alfabet) eller som fonetiske trekk, som artikulasjonssted, -måte og fonasjonstype. Verktøyet vil være fritt tilgjengelig på nett. Prosjektet er et samarbeid med Språkvitenskap (UiT), IT avdelingen (UiT), NTNU og UiO.
Kontaktperson: Terje Bergli

Åpent nettbasert kurs i forebygging av plagiat

Plagiat er et etisk og juridisk problem, men i dette kurset utviklet for undervisere i høyere utdanning er det først og fremst plagiat som et problem for studenters læring vi fokuserer på. Ideen er at de vitenskapelige ansatte, de som møter studentene i undervisning er nøkkelpersoner for arbeidet med å forebygge plagiat i studentarbeider. Kurset skal sette lærerne i stand til blant annet å planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter, og til å utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat. Kurset er utviklet i samarbeid mellom ansatte ved UB og Result. WordPress er benyttet som plattform og kursdelen kjøres med WP Courseware. Kurset har 6 deler med tilhørende videoer, refleksjonsoppgaver og flervalgsoppgaver. Kursbevis ved gjennomføring. Lenke til kurset: https://uit.mooc.no Se også Rapport fra utviklingsarbeidet
Kontaktpersoner: Øystein Lund

Fronter – fra lite brukervennlig til intuitiv og moderne læringsarena

Fronter er et av det mest brukte digitale verktøyet på universitetet. Verktøyet er ikke alltid like brukervennlig og det kreves f.eks. programmeringsferdigheter for å få til en grafisk stil som er tilpasset det pedagogiske innholdet. Mange av de fagansatte på universitetet har ikke denne kompetansen. Derfor utvikler Result kontinuerlig maler og verktøyer i Fronter slik at fagansatte enklere kan skape en moderne, helhetlige og intuitiv læringsarena for sine studenter. Result ligger langt fremme nasjonalt i dette arbeidet.
Kontaktperson: Jelena Larsen

MOP (Mikro opplæringspakke)

Result utvikler nå nettbaserte verktøy og opplæringspakker vi kaller MOP (Mikro opplæringspakker). Dette er ulike typer korte tutorials vi produserer for fagansatte og studenter. De fleste opplæringspakkene inneholder en kort videosnutt, tekst og bilde. Når alle MOP er ferdig produsert vil de sammen dekke de fleste temaene Result veileder og underviser i. Her vil det eksempelvis være teknisk opplæring av de forskjellige verktøyene i Fronter, samt egne MOP for pedagogisk bruk av disse, som for eksempel pedagogisk bruk av nettdiskusjoner og flervalgsoppgaver. Vi produserer også MOP som viser hvordan en kan lage gode opptak av forelesning i studio hos oss, eller skjermopptak på eget kontor. Etterhvert som hver enkelt MOP blir ferdig vil de bli publisert. På fremdriftsplanen har vi så langt etablert rundt 30 MOP så i løpet av 2014 er vi i produksjonsmodus.
Kontakperson: Jelena N. Larsen

Interaktive simuleringer i undervisning

Vi gjør sonderinger mot fagmiljø for å finne utfordringer tilknyttet undervisning som kan løses ved bruk av simuleringer og/eller bruk av spillmekanikk.
Målet er å gi studentene tilgang til et studiemateriell som gir høy grad av stimulans; kognitivt, visuelt og auditivt. Studiemateriellet krever at studenten aktivt selv utforsker dynamikken i modellen som ligger til grunnlag for simuleringen. Hvis man ønsker å ta i bruk spillmekanikk skal det gis oppgaver som driver studieaktivitet gjennom belønning i form av å gi en mestringsfølelse.
RESULT ønsker også å forske på prosjektet parallelt med at det implementeres. Vi ønsker å sikre at faget får en kvalitativ løft som konsekvens av den relativt store investeringen et slikt prosjekt vil innebære.
Kontaktperson: Yngvar Natland

Videopubliseringverktøy tilgjengelig for ansatte og studenter

På Result har vi lenge benyttet ulike videoløsninger i våre tjenester. Vi har utviklet tjenesten (Mediasite) slik at den også er tilgjengelig for ansatte og studenter. Verktøyet er hovedsakelig ment som et hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet på UiT, men den kan også brukes til andre formål:
– laste opp og dele videoer
– kontrollere og styre tilgangen til egne videoer
– gjør skjermopptak (på samme måte som f.eks. Camtasia Relay)
– Redigere videoen online
– Administrere egne videoer
Mediasite har mange gode funksjoner som gir videoinnhold merverdi. Vi gir nettbasert opplæring, samt tradisjonell opplæring i datalab.
Kontaktperson: Terje Bergli

LOR (Learning Object Repository)

Mye innhold lages og forblir «låst» som f.eks. en videoforelesning i et Fronterrom. Vi har snart klar en pilot som løsriver innhold fra der hvor de er plassert. Slik kan f.eks. en videoforelesning bli gjenbrukt i andre kontekster og forelesningen bli søkbar.
Løsningen heter Equella og vil bli integrert med Fronter og Mediasite i første omgang. Andre systemer kan legges til senere. Helsefak finansierer en pilot i samarbeid med Result. Denne vil stå ferdig ila. første semester 2014 og gjelde ut 2014.
Kontaktperson: Terje Bergli

Pedagogiske mapper på nett

Ved Program for pedagogisk basiskompetanse er “pedagogisk mappe” vurderingsform. Fra og med våren 2015 leverer deltakerne i programmet sin mappe som digital mappe. En første versjon er tatt i bruk og skal utvikles videre høsten 2015. Pedagogiske utfordringer har knyttet seg til mapper som redskap for læring, refleksjon og selvpresentasjon, med særlig fokus på muligheter for prosessorientert samarbeidslæring. Tekniske utfordringer har knyttet seg til valg av plattform, grad av transparens i mappene og hva vi kan forutsette av deltakernes digitale mediekompetanse. WordPress er valgt som plattform, og installasjonen er forenklet og tilpasset til formålet. Lenke til nettside.  Foreløpig rapport fra utviklingsarbeidet.
Kontaktpersoner pedagogisk utvikling: Ragnhild Sandvoll og Mariann Solberg
Kontaktpersoner teknisk utvikling: Terje Bergli og Jelena Larsen