Hvorfor pedagogisk basiskompetanse?

Undervisningsoppgaven er formelt sett likestilt med forskningsoppgaven for faglige ansatte.  Ifølge Meld. St. 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» skal pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vektlegges tyngre i akademia enn i dag, ikke bare ved ansettelser og opprykk, men gjennom hele karrieren. Det å gi god undervisning skal gi anerkjennelse og styrke karrieren for faglig ansatte.

Det stilles krav om pedagogisk kompetanse. I Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 er det nedfelt under § 6-3: «I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering av om søkerne oppfyller disse

UiT vedtok 22. september 2016 nye Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT. Punkt 4.5 «Krav til pedagogisk basiskompetanse (undervisningskompetanse)»:

«…Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Dette gjelder også ved søknad om opprykk…»

Hva er pedagogisk basiskompetanse?

Pedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i universitetspedagogikk som kreves for å bli fast tilsatt i en faglig stilling i høyere utdanning.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet nasjonale veiledende retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning. UiT stiller samme krav om pedagogisk basiskompetanse til alle faglig ansatte, uansett type stilling.

Hvordan får jeg pedagogisk basiskompetanse?

UiT krever at alle søkere til faglige stillinger og de som skal søke opprykk i søknaden skal dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Godkjenner opprykkskomiteen eller ansettelseskomiteen mappen din, har du tilfredsstilt kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse, blir ansatt på kvalifiseringsvilkår. Det betyr at i løpet av kvalifiseringsperioden på tre år må vedkommende gjennomføre Program for pedagogisk basiskompetanse og utvikle og få godkjent sin pedagogiske mappe. Program for pedagogisk basiskompetanse er betydelig mer omfattende enn «bare» å skrive en pedagogisk mappe. Programmet går over to semestre, og består av kurs, seminar og veiledning der fokus rettes mot nettopp utvikling av deltakernes universitetspedagogiske kompetanse. Den enkelte deltaker gis faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle den pedagogiske mappen. De som fullfører programmet og får godkjent sin mappe, oppnår formell pedagogisk basiskompetanse.

Program for pedagogisk basiskompetanse utlyses hver vår med oppstart om høsten. De siste årene har det vært betydelige flere søkere enn programmet har plass til. Opptaket skjer etter følgende prioritering:

  • Professor, førsteamanuensis og universitetslektor i kvalifiseringsstilling
  • Professor/dosent, førsteamanuensis/førstelektor og universitetslektor i faste stillinger
  • Midlertidig ansatte i tilsvarende stillinger (post doc eller Ph.d kan ikke søke)
  • Høgskolelærer i kvalifiseringsstilling må ta mastereksamen først.

Program for pedagogisk basiskompetanse

De som fullfører programmet og får godkjent sin mappe, oppnår formell pedagogisk basiskompetanse. Programmet går over to semestre, og består av 5 kurssamlinger.