En forutsetning for status som merittert underviser er at søkeren oppfyller alle krav som stilles til undervisningskompetanse og har undervist i høyere utdanning i minst fem år. De som inviteres til å søke er i kategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.

Krav til søknadene:

  • Alle pedagogiske mapper som leveres skal være digitale.
  • En pedagogisk CV skal være en del av den pedagogiske mappen.
  • Omfanget må ikke overstige 7 500 ord pluss vedlegg. Maks vedlegg er 15 og alle vedlegg må være vist til i hovedteksten.
  • Fakultetene og instituttene skal kvalitetssikre de pedagogiske mappene/søknadene om merittert status. Instituttleder har et særlig ansvar for at det skjer. Mapper som har formelle feil skal avvises.
  • Karantenetid: Hvis en søker ikke oppnår merittert status, må han/hun vente to år for å søke på nytt.
  • Når merittert status er tildelt, blir den pedagogiske mappen lagt ut på prosjektets nettside.

Se hele utlysningen på tavla for ansatte