Pilotprosjektet gjør en endring når det gjelder stillingskategorier. I 2018 starter prosjektet på førstestillingsnivå. De som inviteres til å søke er i kategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. Universitetslektorer oppfordres til i første omgang å konsentrere seg om opprykk til førstelektor.

Krav til søknadene:

  • Alle pedagogiske mapper som leveres fra 2018 skal være digitale.
  • En pedagogisk CV skal være en del av den pedagogiske mappen.
  • Omfanget må ikke overstige 7 500 ord pluss vedlegg. Maks vedlegg er 15 og alle vedlegg må være vist til i hovedteksten.
  • Fakultetene og instituttene skal kvalitetssikre de pedagogiske mappene/søknadene om merittert status. Instituttleder har et særlig ansvar for at det skjer. Mapper som har formelle feil skal avvises.
  • Karantenetid: Hvis en søker ikke oppnår merittert status, må han/hun vente to år for å søke på nytt. Dette gjelder for alle som søker fra 2018. De som søkte i 2017 kan fritt søke i 2018.
  • Når merittert status er tildelt, blir den pedagogiske mappen lagt ut på prosjektets nettside.

Søknadene sendes inn via fakultetene. Fakultetene avgjør selv når søknadene skal være levert lokalt. Fristen for å sende inn søknader til Result er 1. mars 2018. Søknadene sendes i ephorte, nr 2017/5789 og unndras offentlighet.

Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Les hele utlysningsteksten på tavla

Vedlegg

Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk ved UiT

Kriterier for merittert underviser 2018 ved UIT