FAQ Meritteringsordning for undervisning ved UiT

For søkere til stilling ved UIT:

Stiller UiT krav til pedagogisk kompetanse ved ansettelse?
UiT stiller krav om undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse) til alle faglig ansatte. Kriteriene for undervisningskompetanse er de samme for alle faglige stillinger.
Hvordan dokumenterer jeg min undervisningskompetanse?
Din undervisningskompetanse skal ved UiT dokumenteres i en pedagogisk mappe. Mappevurdering er mye brukt måte å dokumentere pedagogisk kompetanse på internasjonalt. Ved UiT ble det i 2008 vedtatt å innføre pedagogiske mapper som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogisk basiskompetanse) ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger.
Hva er kriteriene for pedagogisk basiskompetanse?
Kriteriene for pedagogisk basiskompetanse finner under punkt 4.5 i Utfyllende bestemmelser for ansettelser og opprykk ved UiT. UiT krever at alle søkere til faglige stillinger og de som skal søke opprykk, skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Godkjenner opprykkskomiteen eller ansettelseskomiteen mappen din, har du tilfredsstilt kravene til pedagogisk basiskompetanse.
Hva om jeg blir ansatt men ikke tilfredsstiller kriteriene?
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til undervisningskompetanse, blir ansatt på kvalifiseringsvilkår. Det betyr at i løpet av kvalifiseringsperioden på tre år må du gjennomføre Program for pedagogisk basiskompetanse og utvikle og få godkjent din pedagogiske mappe.
Hvor kan jeg få hjelp og støtte for å utvikle min pedagogiske mappe?
For å få hjelp og støtte til å utvikle din pedagogiske mappe, se nettressurser som du finner her. Det kan også være klokt å søke råd og veiledning i eget fagmiljø hos andre som har utviklet og fått godkjent sin pedagogiske mappe. Dersom du har mer enn fem års undervisningserfaring kan du søke om plass på seminarrekken om pedagogiske mapper. Ett siste råd er å gå sammen med andre som jobber med å utvikle sin pedagogiske mappe, for å hjelpe og støtte hverandre i denne prosessen.

Merittering:

Hvilke stillingskategorier omfattes av merittering-ordningen?

Den omfatter følgende stillingskategorier: Professor, førsteamanuensis, dosent og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for alle stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse og meritter til den stillingstypen de søker ut fra og det stilles klart høyere forventinger til stillingene dosent og professor.  

I din pedagogiske mappe skal du eksplisitt redegjøre for dine erfaringer som underviser ut fra den stillingen du har ved søknadstidspunktet.

Hvordan utformes søknaden?

Søknaden om status som meritter underviser utformes som en pedagogisk mappe. Sammen med vedleggene skal mappen dokumentere at du oppfyller kriteriene. LENKE TIL KRITERIENE

I den pedagogiske mappen beskriver og reflekterer du over dine erfaringer og utvikling som underviser. For informasjon om pedagogisk mappe, se her. LENKE

Når kan jeg søke?

Søkere må ha minst fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning. Har du hatt deltidsstilling som underviser, skal den samlede erfaring med undervisning og veiledning tilsvare 5 år i heltids undervisningsstilling. Søknadsfristen i 2020 er 1. mars.

Hvilke kompetansekrav stilles?

I søknaden må du dokumentere at du har arbeidet systematisk, målrettet og vitenskapelig med undervisningsoppdraget. Tre sentrale begreper er:

 • Vitenskapelig tilnærming
 • Kvalitativ utvikling over tid
 • Pedagogisk lederskap

Det er redegjort nærmere for disse begrepene og hvordan du kan dokumentere at du oppfyller kravene her, LENKE

Hva måles søkeren på?
Søker må dokumentere at han/hun har utviklet seg som underviser til et høyere nivå en basiskompetanse. Se også kap. 4.5 i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk ved UiT. Kompetansen skal dokumenteres gjennom en pedagogisk mappe som vurderes ut fra følgende perspektiver
 • Søkerens arbeid med studenter
 • Søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning
Søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt
Hva er pedagogisk CV?

I din pedagogiske CV skal du dokumentere dine erfaringer som underviser. LENKE

Må jeg ha gjennomført pedagogisk kurs for å søke om status som merittert underviser?

Nei, du må ikke ha tatt spesielle pedagogisk kurs, men du må ha utdanningsfaglig basiskompetanse for høyere utdanning. Hvis du ikke har formelt kurs som gir slik kompetanse, må du dokumentere at du oppfyller kompetansekravene gjennom praksis, gjerne i kombinasjon med kurs. Det gjøres i eget vedlegg til søknaden. Dette vedlegget vil bli vurdert etter kriteriene for basiskompetanse fastsatt i UiTs Utfyllende retningslinjer seksjon 4.5.1 og 4.5.2 (kompetansekrav) og 4.5.6 og 4.5.7 (dokumentasjonskrav). LENKE

Må jeg dokumentere basiskompetanse selv om jeg er bedømt og ansatt i stilling hvor dette kreves?

Ja, kompetansegrunnlaget for merittert underviser gjelder meritter som går utover basiskompetansen. Du må derfor dokumentere hvilke meritter som danner grunnlaget for basiskompetansen og hvilke som danner grunnlaget for søknaden om merittert status.

Hva om jeg er universitetslektor?

Du kan ikke søke merittering, men oppfordres til å satse på opprykk til førstelektor. Førstelektorprogrammet LENKE

Har du fått opprykk?

Da må du i din søknad eksplisitt redegjøre for dine erfaringer og kompetanse ut fra det nivået som gjelder i din nye stilling. Alle utdanningsfaglige meritter opparbeidet etter opprykket kan legges til grunn. Du kan også anvende erfaringer og kompetanse opparbeidet før opprykket forutsatt at disse ikke lå til grunn for opprykket. Dette må dokumenteres eksplisitt i søknaden.

Kan jeg bruke den samme pedagogiske mappen jeg leverte da jeg søkte jobb ved UiT, eller eventuell opprykksøknad?

Nei, kravene til merittert underviser er høyere enn for utdanningsfaglig basiskompetanse som kreves da du søkte jobb eller opprykk.

Kan jeg bruke mappen jeg levert til eksamen i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)?

Nei, denne utdanningen kvalifiserer deg for å undervise i skolen, trinn 8-13.

Hva kan være vedlegg i en pedagogisk mappe?
Vedlegg kan for eksempel være:
 • En eller flere rapporter om evaluering av undervisning. I hovedteksten vil du skrive om denne rapporten, ville lærdommer du/dere kunne trekke av den, hvilke konsekvenser den har fått for videreutvikling av aktuelt emne, kurs osv. En slik rapport skal bare være vedlegg om du har skrevet om den i selve mappeteksten.
 • Konferansebidrag eller andre publikasjoner om undervisning og læring. I hovedteksten vil du skrive om det som gikk foran, et konkret prosjekt som ga materiale til en publisering.
 • Kursbevis
 • En pedagogisk CV
Hvor kan jeg få hjelp og støtte for å utvikle min pedagogiske mappe?

På denne nettsiden finnes informasjon og digitale hjelpemidler for meritteringsprosjektet. Du kan også oppsøke Results hjemmesider. Vi vil anbefale deg å etablere en gruppe med kolleger hvor dere arbeider sammen og støtter hverandre i dokumentasjon av pedagogiske meritter og utvikling av en pedagogisk mappe.

  Hvor finner jeg informasjon om meritterte undervisere ved UiT?

  Pr 2019 er 15 meritterte undervisere utnevnt ved UiT. Her finner du LENKE lenke til de pedagogiske mappene de leverte (alt som kan identifiseres på person er fjernet eller passordbeskyttet). Her kan du se fire filmer om meritterte undervisere ved UiT. LENKE

   Hva er fakultetets og instituttleders rolle i søknadsprosessen?

   Søknaden skal leveres til fakultetet etter frist satt av fakultetet. Du må selv undersøke hvilke prosedyrer og tidsfrister fakultetet har fastsatt. Fakultetene og instituttene skal kvalitetssikre søknadene og instituttleder har et særlig ansvar for at det skjer. Mapper som har formelle feil skal avvises.

   Instituttleder må legge frem en forpliktende individuell plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg kompetanse til den som søker og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det.

   Hvordan skjer bedømmingen?

   De som søker om status som merittert underviser, får sin søknad vurdert av en komité spesialoppnevnt av Strategisk utdanningsutvalg. Komiteen består av to eksterne medlemmer, et medlem fra eget fakultet, en studentrepresentant og prosjektleder for Meritteringsprosjektet. Når komiteen har avgitt sin innstilling, behandles alle søknadene samlet av Strategisk utdanningsutvalg. Søkere kan innkalles til intervju.

   Om «Program for pedagogisk basiskompetanse»:

   Omfang på program for pedagogsk basiskompetanse
   Program for pedagogisk basiskompetanse strekker seg over to semester og har et omfang på anslagsvis 150 arbeidstimer.
   Får jeg bevis på bestått program?
   Alle deltakerne som får godkjent mappen får utstedt diplom. For å få godkjent mappen må du ha fullført alle kurs og gjennomført fordypningsprosjekt. Instituttet ditt får brev om at du har fått godkjent mappen.
   Får jeg fradrag i undervisningsplikten for gjennomført program?
   Det er opp til det enkelte fagmiljø å bestemme hvorvidt og eventuelt hvor mye redusert undervisningsplikt du får som deltaker på programmet. Dette må dermed tas opp med din nærmeste leder.
   Kan mappen leveres som en fil eller utskrift?
   Nei. Mappen må leveres digitalt som egen nettside.
   Obligatoriske kurs – kan jeg være mye borte?
   Alle kursdager er obligatoriske, det kreves oppmøte.
   Fravær/ oppmøte: Hva om jeg eller barna blir syke?
   Ta kontakt med oss, så finner vi en ordning.
   Kan jeg delta via Skype?
   Kursdagene krever fysisk tilstedeværelse. Seminarene er mulig å følge via Skype, men dette må avtales på forhånd med de aktuelle underviserne.
   Får jeg dekket eventuelle reise- og oppholdskostnader?
   Reise- og oppholdskostnader må dekkes av din egen arbeidsplass.
   Hvilke språkkunnskaper kreves?
   Forelesningene er på norsk, men diskusjonene på kursene foregår av og til på engelsk. Tekstene som du skriver i mappen, kan være på engelsk.
   Hvor omfattende er et fordypningsprosjekt?
   Prosjektet bør ha et omfang på ca. 20 timer.
   Hvor avholdes kursdagene?
   Hvis ikke annet er oppgitt, avholdes de i Breivika, i Forskningsparken og i Teorifagbyggene, Tromsø.
   Blir det servert mat på kursene?
   På heldagskursene vil det bli servert lunsj. Eventuelle matallergier må meldes inn på forhånd.