En introduksjon til digitale tavler

Hvorfor digitale tavler (også kalt Interaktive tavler)?

 • Digitale tavler kan bidra til bedre læring ved at studentene får tilgang til et bredere spekter av undervisningsformer som støtter studentenes egne læringspreferanser
 • Bruk av digitale tavler bidrar til å klargjøre målsetting med og innhold i undervisning og bidrar til at læreren gjør didaktiske endringer i sin planlegging og gjennomføring av undervisningsøkter
 • Lærerrollen endres ved at lærer i større grad øker interaktiviteten i klasserommet, og involverer elevene i større grad gjennom elevaktiviteter og endrede kommunikasjonsformer
 • Kommunikasjonen mellom elever og lærere støttes ved at det blir mindre formidling og mer dialog mellom lærere og studenter, og studenter imellom
 • Bruk av digitale tavler kan bidra til bedre differensiering og enklere tilpasning av studentenes læring
 • Digitale tavler gir gode muligheter for underveisevaluering, som igjen medfører økt refleksjon rundt egen læring.

Begrunnelse fra en fagperson som benytter slike tavler:

Digitale tavler har de siste årene i stadig større grad blitt vanlig også i høgre utdanning. I videoen under tar lærer Hans Petter Skog oss med på en liten introduksjon til temaet vårt. Skog har en egen webside som viser noe av hans arbeid.

 

Andre begrunnelser for bruk av digitale tavler:

 • Digitale tavler kan bidra til variasjon i undervisningen fordi de gir muligheter til bruk av mange ulike programmer, multimedieverktøy, Internett og fagressurser tilgjengelig i programvaren til tavla
 • Digitale tavler gir lett tilgang til mange forskjellige verktøy og ressurser gjør det også lettere for læreren å modellere abstrakte ideer og begreper på nye måte
 • Digitale tavler gir muligheten for å peke, endre eller flytte på skrift/objekter eller navigere på f. eks. nettsider direkte på tavla gir stort rom for kreativ interaktivitet med ulike medier og mellom lærer og studentene
 • Variert og dynamisk bruk av læringsressurser ved hjelp av digitale tavler kan bidra til økt motivasjon og oppmerksomhet hos elevene sammenlignet med bruk av andre læringsressurser.
 • Repertoaret av oppstartsaktiviteter i timene øker ofte ved bruk av IAT. Læreren kan for eksempel vise en filmsnutt eller et bilde og be elevene identifisere ulike trekk ved disse, la elevene delta i ordspill, la dem kommentere en artikkel i en nettavis eller et klipp fra Dagsrevyen kvelden før.
 • Digitale tavler gir mulighet til å lagre og printe det som er produsert på tavlen, inkludert notater som er gjort underveis i timen. På denne måten unngår læreren å gjøre ting flere ganger, det er enkelt å redigere og det letter overgangen mellom timer, fordi vi lett kan repetere og skape sammenhenger ved å hente fram notater fra forrige time.
 • Ved bruk av digitale tavler øker ofte tempoet i undervisningen fordi lærerne presenterer undervisningsressurser mer effektivt, blant annet ved å bruke forberedt materiale og fordi de slipper å skrive på tavla
 • Gjenbruk av undervisningsmateriale kan også være en god begrunnelse for bruk av digitale tavler

Digitale tavler har mange anvendelsesmuligheter:

 • Lærer kan presentere og forklare deler av lærestoffet både auditivt og visuelt
 • Lærer kan lage ferdige undervisningsmateriell som senere kan gjenbrukes
 • Lærer kan dele læremateriell med studentene både før og etter undervisning
 • Lærer kan aktivt bruke dataprogrammer og digitale læremidler som del av undervisningen
 • Lærer kan enkelt hente fram tidligere presentasjoner til å forklare problemstillinger som spontant har dukket opp
 • Lærer kan lage tester og refleksjonsoppgaver som studentene deltar med løsning til
 • Studentene kan delta aktivt på tavla mens resten følger med og eventuelt kommer med innspill/kommentarer
 • Studentene kan selv forberede og presentere fagstoff og problemstillinger på tavla. Mobiltelefoner og nettbrett gjør at studentene selv kan lage presentasjoner
 • Studentene kan delta i tester og refleksjonsoppgaver – gjerne kombinert med «klikke» metodikk

Argumentene over er sterkt inspirert av disse kildene: