Z

Læringsmål

  • Forklare hva som ligger i begrepet «læringsstrategier»
  • Redegjøre for hvilke læringsstrategier som understøttes av forskning
  • Tilrettelegge egen undervisning slik at man understøtter gode læringsstrategier hos studenten
  • Anvende og veilede i bruk av digitale verktøy som fremmer gode læringsstrategier