reindrift historisk

Reindrift – Et historisk overblikk 

Koloniseringen av nordområdene på 1600-tallet førte til både en befolkningsøkning og en introduksjon av nye jaktmetoder. Skytevåpen bidro til å redusere viltbestanden, noe som igjen endret næringsgrunnlaget for de samiske jakt-siida-systemene. Nå ble tamreindrift (med hevd på eiendomsrett til enkeltdyret) vanlig, og med det fulgte en nomadisk levemåte hvor reinsdyrene ble bevoktet gjennom hele året. Industrialismens frembrudd på 1800-tallet påvirket reindriften: Beiteressursene ble begrenset på grunn av utbygging (eksempel nye veier og kraftverk), samt økt skogsdrift. Samtidig økte etterspørselen etter reinsdyrkjøtt. Naturalhushold gikk suksessivt over til pengeøkonomi. I de fleste reindriftsområdene (med unntak av indre-Finnmark) ble de samiske reindriftsfamiliene boende i de lokalsamfunnene nærmest reinsdyrenes vinterområde, sommer som vinter. Den reindriftssamiske kulturen fornyet seg i takt med utviklingen i storsamfunnet, og reindriften ble fra et forvaltningsperspektiv betraktet som en næring på linje med småskala jordbruk. 

Ved hjelp av statlig politikk, fremmet myndighetene på 1970-tallet behov for å utvikle reindriften til å bli en «moderne» næring som kunne nyttiggjøre seg av beiteressurser som ellers ikke ble brukt. Reindriften skulle nå styrke samenes kultur, språk og økonomi, samtidig som staten ønsket å sikre en styring over naturressursene. Infrastrukturutviklingen på 1980-tallet endret markedet for reinkjøtt fra et lokalt til nasjonal anliggende. Stortinget vedtok en økonomisk styringsordning for reindriften med mål om å sikre kulturell, økonomisk og økologisk bærekraft. I dag settes de økonomiske rammene gjennom årlige forhandlinger mellom reindriftens næringsorganisasjon Norske samers riksforbund (NRL) og Landbruksdepartementet. 

 

 

FAKTABOKS

  • Eierskap: Samer innenfor statens rammeverk for tilskudd (det vil si de som tilhører en «siidaandel» og markeiere som inngår i tamreinlag) har rett til å eie reinsdyr. Det er ca 4000 personer tilknyttet reindriften. De fleste bor i Finnmark, men det er reindrift både i Troms, Nordland, Trøndelag og Hedmark også.
  • I dag finnes omtrent 220 000 reinsdyr i vinterflokk.
  • Rundt 1/3 av Norges areal benyttes til reindrift.
  • Hvert år produseres ca 1 300 tonn reinkjøtt. Dette markedsføres primært mot norske konsumenter. Dette tilsvarer en konsumpsjon på ca 240 gram per person.
  • Utdanning: Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino tilbyr en et studium i naturbruk og reindrift. Sámi allaskuvla tilbyr et bachelor program i reindrift.