Næringer

Ealáhusat

Primærnæringer og naturbruk står sterkt i samisk samfunn, kultur og selvforståelse. Reindrift, fiske og landbruk er viktige næringer – og kulturtrekk. I dag jobber likevel de fleste i de samiske samfunnene i tertiærnæringer. 

tradisjonell kunnskap

Foto: Ørjan Bertelsen

Foto: Martin NH, WikiMedia Commons

Kombinasjonsnæringer

Tradisjonelt besto den samiske husholdsøkonomien av ulike former for naturutnyttelse, slik som …

Foto: Ørjan Bertelsen

Duodji/duedtie

Duodje/duedtie er både brukskunst og næring. Som næring er duodje/duedtie en virksomhet der …

Foto: Ørjan Bertelsen

Reindrift

Reindrift er en av svært få samiske næringer som er spesifikke for det samiske samfunnet. Reindrift er …

Foto: Ørjan Bertelsen

reiseliv

Samisk reiseliv skjøt fart mot siste halvdel av 1800-tallet.  Noen samiske sommerboplasser for …

Foto: Per J. Tømmeraas, postkort Tromsø Universitetsmuseum

Fiske

I sjøsamiske områder har fjordfiske i kombinasjon med småbruk og annen ressursutnyttelse vært den 

 

Naturen har fortsatt en sentral plass i samisk næringsliv. Ressursforvaltning og naturbruk skaper i dag spenninger, særlig i møtet mellom samiske lokalsamfunn, næringsliv og industri, og statlig forvaltning.

 

Foto 1: Martin NH, foto 3: Per J. Tømmeraas, foto 2, 4 & 5: Ørjan Bertelsen