sametingets plass i det

norske demokratiet

sametingets plass i det norske demokratiet

 

Sametinget er et nasjonalt, representativt, politisk organ for samene uansett hvor i Norge de bor. Sametinget er derfor en modell for ikke-territoriell urfolksselvbestemmelse. Flere av tingets politikk- og forvaltningsområder er likevel territorielt forankret. Det gjelder for eksempel tjenesteyting innenfor rammen av Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet (STN-området), Sametingets innsigelsesrett etter Plan- og bygningsloven og forvaltningsområdet for samisk språk. Sametinget har siden det ble opprettet vektlagt å bygge kontakter med norske myndigheter. Det fremste uttrykk for dette er konsultasjonsavtalen fra 2005 mellom Sametinget og regjeringen. I 2007 foreslo Samerettsutvalget å lovfeste samenes rett og myndighetenes plikt til konsultasjoner. Sametinget og regjeringen har gjennom konsultasjoner, kommet fram til enighet om et lovutkast. Dette forventes behandlet i Stortinget til høsten.

relevante lenker

 

Sametinget