samepolitikk

Sámepolitihkka

Fra siste halvdel av 1980-tallet skjedde mye når det gjelder samenes plass i norsk lovgivning. I 1987 kom den såkalte «Sameparagrafen» i Grunnloven. I 1988 kom Sameloven. Og i 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon 169 om urfolks og stammefolks rettigheter. Dette er en del av en større politisk utvikling som inkluderer opprettelsen av Sametinget i 1989.   

Foto: Ørjan Bertelsen

Nye lover, nye institusjoner

Som en følge av Samerettsutvalgets arbeid vedtok Stortinget sameloven i 1987, og …

Foto: snl.no

Sametingets plass i det norske demokratiet

Sametinget er et nasjonalt, representativt, politisk organ for samene uansett hvor i Norge de …

Foto: Ørjan Bertelsen, foto 2: snl.no