«Samisk religion» i dag

Sáme åssko

I dag tilhører flertallet av samene kristendommen. Mangfoldet er likevel stort. Det er flere måter å være kristen på. Nyreligiøsiteten er blitt viktig, blant annet gjennom nysjamanismen. Folkelige praksiser på sida av kirka og helsevesenet er fortsatt en sentral del av samisk samfunnsliv. 

I samband med Fagfornyinga vert læreplanen for skulefaget Kristendom, religion, livssyn og etikk endra. I dei nye kompetansemåla finn vi mellom anna at elevane skal kunne: «gjøre rede for religions- og livssynshistorie i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie» (etter sjuande trinn). Etter tiande trinn skal elevane kunne: «gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner».  

Elevane skal altså både få kunnskapar og perspektiv om samisk religionshistorie i ein norsk samanheng og kunne sjå dette i samanheng med urfolksreligion elles i verda.
Endringane er såleis ganske store frå læreplanen frå 2006. 

Foto: Ørjan Bertelsen

"Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet

I Læreplanverket for grunnskulen knytt til faget Religion, Livssyn og Etikk heiter det at elevane …

Relevante lenker

 

«Tar oppgjør med fremstilling av samisk tro» (Vaaland, 2019)

 

Foto: Ørjan Bertelsen