Helse

Healsoe

Folkehelse og livsmestring er definert i Overordnet del som et tverrfaglig tema som tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer lokalt, nasjonalt og globalt. Når det gjelder samisk innhold i skolen, kan folkehelse og livsmestring for den enkelte knyttes til utvikling av positivt selvbilde og en trygg identitet. Folkehelsen har også en samfunnsmessig dimensjon, som her henger sammen med helse i samiske samfunn og relasjonen mellom folk i et mangfoldig samfunn.

Fysisk og psykisk helse

Forskningen på helsesituasjonen i Sápmi/Sábme/Saepmie er ikke entydig. For noen sykdommer, som diabetes, er forekomsten høyere enn i Norge forøvrig. Urfolk verden over har gjennomgående dårligere helse enn ikke-urfolk, men situasjonen for samene er langt bedre enn for andre urfolk. Samisk ungdom har færre problemer knyttet til rus og psykisk helse enn norsk ungdom. Men unge samiske menn sliter mer med psykisk helse enn både unge samiske kvinner og unge ikke-samiske menn.

på skolen

I skolen skal folkehelse og livsmestring behandles i flere fag, og som del av prosjekter som går over faggrenser. Som del av undervisningen om samiske tema kan kunnskaper om perspektiver fra folkehelse og livsmestring bidra til å forstå mangfoldet både i det norske samfunnet og i de samiske samfunnene. Et område som særlig kan nevnes, er psykisk helse. I et tverrfaglig perspektiv på psykisk helse og livsmestring vil det være bra å trekke inn situasjonen i Sápmi/Sábme/Saepmie.

tradisjonell helbredelse

Tradisjonell helbredelse blir anvendt i tillegg til skolemedisin i store deler av både Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie. Hvordan denne foregår, varierer fra sted til sted. Helbredelsen er gjerne knyttet til tradisjonelle kunnskaper om hvilke midler å bruke og hva som kan gjøres. I tillegg er det gjerne bestemte personer som blir sett på som å forvalte denne kunnskapen. I samiske sammenhenger kan den tradisjonelle helbredelsen både være tydelig kristen, og ofte knyttet til læstadianske forsamlinger, og ha en løsere tilknytning til religion.