Om Reaidu

 

 

Prosjektet er utviklet av UiT Norges arktiske universitet, gjennom Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Senter for samiske studier har vært vertskap og hatt ansvar for utviklingen av Reaidu. Nettstedet er særskilt tilrettelagt for studenter på barnehagelærer-, lærer- og lektorutdanninger ved alle norske universitet og høyskoler. Reaidu er et nordsamisk ord som betyr «verktøy», et passende ord siden vi befinner oss i et nordsamisk område og siden vi med dette nettstedet håper å gi studenter og forelesere et godt verktøy i undervisningen av samiske temaer. 

Bakgrunn

I 2013 kom det nye rammeplaner for lektorutdanninga trinn 8-13. Den første paragrafen i forskriftene er:

«Lektorutdanning for trinn 8-13 skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om samiske forhold, herunder kjennskap til den statusen urfolk har internasjonalt, og samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.»

Fordi denne rammeplanen var ny, eksisterte det ikke noe faglig opplegg for å sikre at disse kravene ble fulgt opp i løpet av utdanningen. Dette ble da etterspurt av flere som arbeider med og innenfor lektorutdanningen, men som tilhører institusjoner uten den nødvendige kompetansen til å sikre at kravene om samisk innhold blir oppfylt.

UiT Norges arktiske universitet er en utdanningsinstitusjon for lektorutdanningen og har et bredt samisk fagmiljø, og har derfor tatt initiativ til å lage et faglig opplegg. Vi har fått signaler på at det er manglende systematisk undervisning i samiske temaer på lærer- og barnehagelærerutdanningene, slik at et faglig opplegg også blir viktig for disse.

Mål

Med Reaidu ønsker vi å tilby en nettbasert ressurs som skal gjøre uteksaminerte barnehagelærer-, lærer- og lektorkandidater rustet til å gi alle elever en grundig, kompleks og bred undervisning i samiske temaer.

Først og fremst må vi derfor sørge for å dekke et bredt kompetansespekter. Ressursen tilrettelegges slik at den både passer de som kanskje ikke vet noe og de som har mye kunnskap fra før av. Det er viktig å avlive en del myter om samer og urfolk og illustrere mangfoldet og kompleksiteten i de samiske samfunnene. Derfor må grunnkunnskapen på plass. Samtidig er primærmålgruppen studenter på universitetsnivå, og forskning og analyse vil stå sentralt.

Vi strukturerer derfor ressursen i denne fasen slik at det første som møter brukerne er en introduksjon av temaene. Går en lenger inn i nettstedet, kan en fordype seg i fagtekster og forskningsmateriale. Vi vil også oppfordre studentene til å ta i bruk annet tilgjengelig materiale, og vil for eksempel henvise til aktuelle artikler, nyhetssaker og film.

I neste utviklingsfase vil vi jobbe mer med konkrete undervisningsopplegg og med å gjøre siden interaktiv. Dette vil vi allerede teste ut nå, men målet er at alle temaene skal være bygget opp med ulike interaktive løsninger. Eksempler på dette er: lydklipp av ord på ulike samiske språk; en interaktiv tidslinjer og kart, og multiple choice-oppgaver.

Det er viktig å påpeke at det finnes mange gode læringsarenaer på nett, som oversikt over samiske læremidler (Ovttas/Aktan/Aktesne) og forslag til undervisningsopplegg i grunnskolen (Gávnos). Vi håper med Reaidu å gjøre flere lærere rustet til å ta i bruk disse kildene, når de får den faglige kompetansen i bunn.

Fagstoffet er i all hovedsak produsert av faglige ansatte ved UiT Norges arktiske universitet. Vi er opptatt av at nettstedet skal være enkelt å bruke og navigere i, men det skal også inspirere til videre læring og lesing.

Vi jobber nå videre for å videreutvikle Reaidu som et verktøy som bidrar til at vi nasjonalt utdanner lektorer, lærere og barnehagelærere med et faglig sterkt kompetansenivå på samiske temaer.

her finner du oss
Sesam – Senter for samiske studier
UiT – Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ
Kontakt oss
epost: reaidu@uit.no
 
 
Design og utvikling: Sesam