Fagfornyelsen

Fagfornyelsen er betegnelsen på den totale gjennomgangen av den norske skolens læreplaner. I løpet av våren 2020 skal nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole være på plass i alle fag. I forbindelse med dette vil vi legge inn lenker og vise sammenhenger mellom Reaidu og læreplanene. I 2017 ble den nye overordnede delen av læreplanen vedtatt.

I Overordnet del blir det gitt føringer og prinsipper for skolens virksomhet og for hvert enkelt fag.

Når det gjelder samiske forhold, innebærer overordnet del en rekke endringer i forhold til tidligere læreplaner. Overordnet del slår fast at samene er Norges urfolk og at dette medfører klare forpliktelser for skolen. Rettighetene til samiske elever er styrket, det samme er betoningen av at alle elever i den norske skolen skal ha kunnskaper om samiske forhold. Dette kommer til uttrykk for eksempel når demokrati og medborgerskap blir behandlet. Her står det: «Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes demokratiopplæring». Et urfolksperspektiv innebærer både kunnskaper om urfolk og urfolks situasjon og evnen til å se eller forstå fra urfolk sitt ståsted.

Reaidu er utviklet med henblikk på Fagfornyelsen. Særlig vil vi bidra til å følge opp føringene som er lagt når det gjelder kunnskaper og perspektiver som alle elever i den norske skolen skal ha. Vi erkjenner at Fagfornyelsen skaper utfordringer for både nåværende og kommende lærere når det gjelder kunnskap og kompetanse om samiske forhold. Reaidu er en ressurs i dette arbeidet..

Et sentralt grep i Fagfornyelsen er de tverrfaglige temaene som skal være en del av opplæringen på tvers av faggrensene. I Reaidu kan folkehelse og livsmestring knyttes til tema som identitet og språk, fritid, mat og helse, og kunst. Demokrati og medborgerskap vil særlig kunne behandles gjennom språk, identitet og utdanning, historie, samfunn og religion, og Sápmi/Sábme/Saepmie i dag. Bærekraftig utvikling kan knyttes til næringer, historie og helse, mat og fritid.