Pedagogisk mappe for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Ved ansettelser, opprykk eller søknad om merittert underviser ved UiT brukes vanligvis pedagogisk mappe som dokumentasjonsform. I den pedagogiske mappen dokumenterer du dine ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Hva er en pedagogisk mappe?

En pedagogisk mappe er en systematisk og strukturert skriftlig fremstilling av din utdanningsfaglige erfaring, utvikling og oppnådde kompetanse understøttet av relevant dokumentasjon.

På et overordnet plan skal mappen vise:

N

Hva du har gjort som underviser

N

Hvordan du har utøvd undervisningsoppgavene dine

N

Hvorfor du underviser som du gjør

N

Hvilke resultater du har oppnådd

Om pedagogisk mappe

Når trenger du en pedagogisk mappe?

Om pedagogisk mappe

Søke stilling

For å få fast tilsetting er minimumskravet pedagogisk basiskompetanse. Dette kan dokumenteres enten gjennom at du kan vise til gjennomført kurs i UH-pedagogikk, eller gjennom en pedagogisk mappe som gjenspeiler et tilsvarende kompetansenivå. For professor og dosent stilles det tilleggskrav.

Om pedagogisk mappe

Søke opprykk

For å få opprykk er minimumskravet pedagogisk basiskompetanse. Dette kan dokumenteres enten gjennom at du kan vise til gjennomført kurs i UH-pedagogikk, eller gjennom en pedagogisk mappe som gjenspeiler et tilsvarende kompetansenivå. For professor og dosent stilles det tilleggskrav.

Om pedagogisk mappe

Søke merittert status

For å få søke om status som merittert underviser må du oppfylle noen særskilte kriterier. For mer informasjon, besøk nettsidene for merittering.

Om pedagogisk mappe

Hvordan skal mappen utformes?

Det finnes ingen bestemt oppskrift på hvordan en pedagogisk mappe skal se ut. Mappens spesifikke form og innhold avhenger av formål, med andre ord hva du skal bruke mappen til (jobbsøknad, opprykk eller merittering).

Ved UiT finnes det kriterier for pedagogisk basiskompetanse, for merittert underviser og tilleggskrav til stilling som professor og dosent.

Når du skal velge ut materiale og organisere mappen din er det altså viktig at du tar rede på nivået og kriteriene den skal vurderes opp imot.

Kompetansekrav

Under gis en oversikt over kravene som gjelder.

Se også Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, punktene 4.4 og 4.5.

Om pedagogisk mappe

Pedagogisk basiskompetanse

For å oppfylle kravene til basiskompetanse må du vise at du:
 • Fokus på studentenes læring: underviser legger til rette for studentenes læring gjennom varierte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Dette fordrer at underviser planlegger og gjennomfører undervisning med utgangspunkt i studentenes læringsforutsetninger og aktuelle læringsutbyttebeskrivelser
 • Vitenskapelig tilnærming: underviser anvender og begrunner sine valg ut fra anerkjente teorier, begreper og kunnskapsbaserte metoder innen det aktuelle utdanningsfaglige feltet koplet til egen veilednings- og undervisningspraksis
 • Utvikling over tid: underviser, dokumenterer, evaluerer og reflekterer kritisk over egen undervisnings- og veiledningspraksis, slik at det legges et grunnlag for en kvalitativ utvikling over tid
 • Kollegialitet: underviser deltar aktivt i samarbeid om undervisning og i utviklingsarbeid
Om pedagogisk mappe

jobbsøknad og Opprykk til professor og dosent

For å oppfylle kravene til jobbsøknad og opprykk må du:

I tillegg til kravene for pedagogisk basiskompetanse også kunne vise til:

 • Fokus på studentenes læring: underviser legger til rette for studentenes læring gjennom varierte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Dette fordrer at underviser planlegger og gjennomfører undervisning med utgangspunkt i studentenes læringsforutsetninger og aktuelle læringsutbyttebeskrivelser. I tillegg kreves det mer erfaring med ulike læringsaktiviteter og vurderingsformer enn det som kreves for grunnleggende kompetanse (jfr. 4.5.3), inkludert bred erfaring med veiledning på masternivå / ph.d.- nivå
 • Vitenskapelig tilnærming: underviser anvender og begrunner sine valg systematisk ut fra anerkjente teorier, begreper og kunnskapsbaserte metoder innen det aktuelle utdanningsfaglige feltet koplet til egen veilednings- og undervisningspraksis
 • Utvikling over tid: underviser evaluerer og reflekterer kritisk over egen undervisnings- og veiledningspraksis som viser kvalitativ utvikling over tid
 • Kollegialitet: underviser deltar aktivt og tar initiativ til utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
Om pedagogisk mappe

Merittert underviser

For å oppfylle kravene til merittert status må du vise at du:
 • Fokus på studentenes læring: underviser legger systematisk til rette for studentenes læring gjennom varierte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Dette fordrer at underviser planlegger og gjennomfører undervisning og veiledning med utgangspunkt i aktuelle læringsutbyttebeskrivelser
 • Vitenskapelig tilnærming: underviser anvender og begrunner sine valg systematisk ut fra anerkjente teorier, begreper og kunnskapsbaserte metoder innen det aktuelle utdanningsfaglige feltet og informerer om egen undervisningspraksis
 • Utvikling over tid: underviser reflekterer kritisk over, evaluerer og dokumenterer sin undervisnings- og veiledningspraksis som viser kvalitativ utvikling over tid med større krav til bredde og dybde enn for utdanningsfaglig toppstillingskompetanse
 • Kollegialitet: underviser viser initiativ til samarbeid, pedagogisk lederskap og formidler kunnskapsbasert undervisningspraksis

Besøk nettsidene for merittering for mer informasjon om krav og søknadsprosess.

Hva skal mappen inneholde?

Den pedagogiske mappen skal gi et bilde av din bakgrunn og erfaring, hvordan du griper an undervisningsoppgaven med tanke på planlegging, gjennomføring og vurdering, og hvilke tilbakemeldinger du har fått på din undervisning. Punktene under gir en oversikt over overordnede tema du bør inkludere i mappen. 

Se også Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, punktene 4.4 og 4.5.

Om pedagogisk mappe

Oversikt over

undervisnings- og veiledningserfaring (hva, hvor lenge, hvor mange etc.)

Om pedagogisk mappe

Din erfaring

med ulike undervisningsformer og digitale teknologier

Om pedagogisk mappe

Din tilnærming

til undervisning fra et kunnskapsbasert, vitenskapelig ståsted.

Om pedagogisk mappe

Utfordringer og planer

for videreutvikling av egen undervisning
Om pedagogisk mappe

Din rolle

i undervisningsplanlegging og hva du legger vekt på i denne sammenhengen
Om pedagogisk mappe

Pedagogisk utviklingsarbeid

du har gjennomført eller deltatt i

Om pedagogisk mappe

Tilbakemelding og evaluering

på egen undervisning (fra studenter og/eller kolleger)
Om pedagogisk mappe

Relevante utdanninger,

kurs og seminar du har deltatt på

Om pedagogisk mappe

Telefon:
77 64 63 80

Epost:
postmottak@result.uit.no

Postadresse:
Result
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges Arktiske Universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer:
970 422 528