Pedagogisk mappe for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Ved ansettelser, opprykk eller søknad om merittert underviser ved UiT brukes vanligvis pedagogisk mappe som dokumentasjonsform. I den pedagogiske mappen dokumenterer du dine ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Hva er en pedagogisk mappe?

En pedagogisk mappe er en systematisk og strukturert skriftlig fremstilling av din utdanningsfaglige erfaring, utvikling og oppnådde kompetanse understøttet av relevant dokumentasjon.

På et overordnet plan skal mappen vise:

N

Hva du har gjort som underviser

N

Hvordan du har utøvd undervisningsoppgavene dine

N

Hvorfor du underviser som du gjør

N

Hvilke resultater du har oppnådd

Når trenger du en pedagogisk mappe?

Søke stilling

For å få fast tilsetting er minimumskravet pedagogisk basiskompetanse. Dette kan dokumenteres enten gjennom at du kan vise til gjennomført kurs i UH-pedagogikk, eller gjennom en pedagogisk mappe som gjenspeiler et tilsvarende kompetansenivå. For professor og dosent stilles det tilleggskrav.

Søke opprykk

For å få opprykk er minimumskravet pedagogisk basiskompetanse. Dette kan dokumenteres enten gjennom at du kan vise til gjennomført kurs i UH-pedagogikk, eller gjennom en pedagogisk mappe som gjenspeiler et tilsvarende kompetansenivå. For professor og dosent stilles det tilleggskrav.

Søke merittert status

For å få søke om status som merittert underviser må du oppfylle noen særskilte kriterier. For mer informasjon, besøk nettsidene for merittering.

Hvordan skal mappen utformes?

Det finnes ingen bestemt oppskrift på hvordan en pedagogisk mappe skal se ut. Mappens spesifikke form og innhold avhenger av formål, med andre ord hva du skal bruke mappen til (jobbsøknad, opprykk eller merittering).

Ved UiT finnes det kriterier for pedagogisk basiskompetanse, for merittert underviser og tilleggskrav til stilling som professor og dosent.

Når du skal velge ut materiale og organisere mappen din er det altså viktig at du tar rede på nivået og kriteriene den skal vurderes opp imot.

Kompetansekrav

Under gis en oversikt over kravene som gjelder.

Se også Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, punktene 4.5.1 og 4.5.2

Pedagogisk basiskompetanse

For å oppfylle kravene til basiskompetanse må du vise at du:
 • Behersker grunnleggende undervisnings- og veiledningsformer innen de ulike fagområdene (forelesning, seminar, laboratorieøvelser, veiledning og vurdering) og kan variere og videreutvikle disse ut fra studentenes forutsetninger og faglige mål
 • Behersker, og anvender aktivt, digitale læremidler i sin undervisning
 • Kan ut fra en kunnskapsbasert og vitenskapelig tilnærming begrunne undervisning både på kurs-, emne- og programnivå med utgangspunkt i sentrale planleggingskategorier som mål, innhold, undervisningsformer og vurdering
 • Har et bevisst og aktivt forhold til studentenes læring og er i stand til å møte deres ulike forutsetninger
 • Kan planlegge forskningsbasert undervisning, både individuelt og i samarbeid med kolleger
 • Arbeider systematisk med oppfølging og utvikling av egen undervisning og veiledning, for eksempel gjennom kollegabasert veiledning og bruk av studentevalueringer
 • Bidrar aktivt til egen og fagfelleskapets videreutvikling av undervisning og veiledning (pedagogisk utviklingsarbeid).

jobbsøknad og Opprykk til professor og dosent

For å oppfylle kravene til jobbsøknad og opprykk må du:

I tillegg til kravene for pedagogisk basiskompetanse også kunne vise til:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid. Minimumskravet til undervisnings- og veiledererfaringer skal samlet sett tilsvare 3 år i heltidsstilling
 • Bred erfaring med veiledning på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå. Krav til antall veiledede studenter frem til godkjent grad settes av det enkelte fakultet
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Merittert underviser

For å oppfylle kravene til merittert status må du vise at du:
 • Har utviklet arbeidet ditt kvalitativt over tid.
 • Har en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget, undervisning og læring.
 • Er en engasjert og dyktig pedagogisk leder.

Besøk nettsidene for merittering for mer informasjon om krav og søknadsprosess.

Hva skal mappen inneholde?

Den pedagogiske mappen skal gi et bilde av din bakgrunn og erfaring, hvordan du griper an undervisningsoppgaven med tanke på planlegging, gjennomføring og vurdering, og hvilke tilbakemeldinger du har fått på din undervisning. Punktene under gir en oversikt over overordnede tema du bør inkludere i mappen. 

Se også Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet, punktene 4.5.6 og 4.5.7

Oversikt over

undervisnings- og veiledningserfaring (hva, hvor lenge, hvor mange etc.)

Din erfaring

med ulike undervisningsformer og digitale teknologier

Din tilnærming

til undervisning fra et kunnskapsbasert, vitenskapelig ståsted.

Utfordringer og planer

for videreutvikling av egen undervisning

Din rolle

i undervisningsplanlegging og hva du legger vekt på i denne sammenhengen

Pedagogisk utviklingsarbeid

du har gjennomført eller deltatt i

Tilbakemelding og evaluering

på egen undervisning (fra studenter og/eller kolleger)

Relevante utdanninger,

kurs og seminar du har deltatt på