Musicificium

Musicificium er en ressursbank tiltenkt hørelærepedagoger og lærere i beslektede fag, med mål om å være et verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning. Nivåmessig spenner materialet bredt, og det vil kunne være relevant både i nybegynnerundervisning, undervisning i videregående skole og på folkehøgskoler, samt i høyere musikkutdanning.

Nettstedet så dagens lys i 2013, da med navnet Musikkeksempler.no. I 2017 ble Musikkeksempler.no til Musicificium, og i løpet av 2018 ble nettstedet utbygd fra kun å være en musikkeksempelsamling til også å inneholde en samling med læremateriale. Les mer om de to delene, eksempelbank og læremateriale, ved å klikke på knappene som følger.

Nettstedet bygges ut og videreutvikles kontinuerlig. Dersom du har kommentarer eller innspill til nettstedet eller materialet som ligger her, ta kontakt på maria.m.tollefsen@uit.no.

English introduction

Musicificium is a comprehensive resource bank designed for ear training educators and teachers in related fields. Its purpose is to serve as a valuable tool for planning and implementing instructional activities. The material covers a wide range of difficulty levels, making it relevant for both beginners, as well as students in secondary schools, folk high schools, and higher music education institutions. The website was established in 2013 under the name Musikkeksempler.no. In 2017, it transformed into Musicificium and expanded in 2018 to include a collection of teaching materials in addition to its original database of music examples. To learn more about the two sections, the example bank and teaching materials, please click on the accompanying buttons. The website is constantly evolving and expanding. If you have any comments or feedback regarding the website or the materials available here, please don’t hesitate to contact us at maria.m.tollefsen@uit.no.

Tittelbilde for Musicificium. Fargerpletter i vannfarger i alle farger med teksten Musicificium i hvitt
Eksempelbank/ Collection of examples

I en gehørpedagogs arbeidshverdag brukes det ofte mye tid til å finne gode musikkeksempler på lærestoff som skal gjennomgås i undervisningen. Eksempelsamlingen er laget med tanke på å lette dette letearbeidet, og på den måten være til hjelp i planlegging av undervisning.
Eksempelbanken inneholder lytte- og noteeksempler på lærestoff som ofte gjennomgås i gehørundervisning, slik som taktarter, rytmefigurer, harmoniske vendinger, modulasjon, og annet. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter.

Musikkeksemplene foreligger i form av YouTube-lenker. Merk at det ikke er tillatt å strømme fra YouTube i undervisning; bruk eksempelbanken som en kilde til inspirasjon, men kjøp musikken du vil bruke før du benytter den i undervisning.

Eksempelbanken utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.

In the daily work life of a music educator, a significant amount of time is often spent searching for suitable musical examples to be used in teaching material. The purpose of our Example Collection is to simplify this search process and assist in lesson planning. This collection includes listening and notation examples of topics frequently covered in ear training, such as time signatures, rhythm patterns, harmonic progressions, modulation, and more. The selected works come from various genres and styles. The musical examples are provided in the form of YouTube links. Please note that streaming from YouTube is not permitted during instruction. Use our Example Collection as a source of inspiration, but ensure you purchase the music you wish to use before bringing it into your teaching. We continuously develop and update our Example Collection. If you have suggestions for works that should be included or any comments about the website, please feel free to contact us via email at maria.m.tollefsen@uit.no.

Læremateriale/ Educational material

I denne delen av Musicificium finner du læremateriale som melodidiktater, rytmekort, rytmeetuder, harmonisk materiale og fritonalt materiale.

Alt materiale på nettstedet er gratis og tilgjengelig for alle og enhver. Alle pdf’er kan lastes ned vederlagsfritt.

Læremateriale-delen av Musicificium utvikles kontinuerlig. Dersom du har innspill til materialet, ta kontakt på maria.m.tollefsen@uit.no

Welcome to the educational materials section of Musicificium. Here, you’ll find a wide range of learning resources including melodic dictations, rhythm cards, rhythm exercises, harmonic materials, and free tonal materials. All our materials are accessible to everyone and are completely free of charge. Feel free to download any of our PDFs without any fees. As Musicificium continuously evolves, we value your input. If you have any suggestions or feedback regarding our materials, please don’t hesitate to contact us at maria.m.tollefsen@uit.no.

 

Valg av eksempelmusikk/ Music selection

Musicificium er et didaktisk nettsted. Det har stått sentralt å lete frem musikkeksempler som gjør det enkelere å undervise etter følgende pedagogiske prinsipper:

Å ta utgangspunkt i noe kjent for å lære noe ukjent. I gehørundervisning kan det bety å ta utgangspunkt i musikk studentene kjenner godt, som barnesanger og folkeviser, når nye temaer skal introduseres. Musicificium inneholder derfor en andel kjent og kjær musikk fra det norske folkesangrepertoaret.

Kontekstualisering av gehørfagets lærestoff er viktig for å hjelpe studenter og elever med å se overføringsverdien mellom det de lærer i gehørtimene til arbeid med eget repertoar. Kontekstualisering kan blant annet skje ved å la studentene møte lærestoffet i musikk som ligner den musikken de beskjeftiger seg med i sitt øvrige musikalske virke. En slik form for kontekstualisering kan dessuten øke følelsen av undervisningens relevans og nytte. For å møte dette prinsippet, er det et mål å ha så stor sjanger-, epoke- og instrumenteringsbredde som mulig i Musicificiums eksempelmateriale.

I valg av musikkeksempler er det avgjørende at lærestoffet kommer tydelig frem i lydbildet, og at det er enkelt å oppfatte. Dette har konsekvenser både for valg av eksempelmateriale og for valg av innspilling: At lærestoffet høres tydelig i lydbildet er mer avgjørende enn kunstneriske kvaliteter som f.eks originalitet i tolkningen. Tempo er også av betydning i valg av innspilling; innspillinger der tempoet er slik at strukturen er lett å oppfatte, og der det er mulig å f.eks synge med på rytmen/temaet/skalaen/bassgangen, er foretrukket. I noen tilfeller brukes transkribsjoner av verk istedenfor innspillinger med originalbesetningen. Dette skyldes ønsket om at lærestoffet skal være lett å oppfatte i lydbildet. Eksempelvis kan det i arbeid med en harmonisk struktur være enklere å skille ut bassen når den spilles av et annet instrument enn det resten av akkorden gjør.

Musicificium is a didactic website. Our primary goal is to locate musical examples that facilitate teaching based on the following pedagogical principles:

Starting from the familiar to learn the unfamiliar. In ear training, this implies using music that students are already familiar with, such as children’s songs and folk tunes, to introduce new topics. Therefore, Musicificium includes a selection of beloved and well-known music from the Norwegian folk song repertoire.

Contextualizing the topics of aural training teaching is important in regards to helping the students use what they learned in aural training classes when working with music in other contexts. Contextualizing can be done by offering music examples containing music similiar to the repertoar that the students work with outside the aural training classroom. Such kind of contextualizing can also strenghten the students’ motivation for working with aural training tasks, and it helps them understand the relevance of the subject. To support this principle, Musicificium aims to offer music examples in a variety of genres, epochs and instrumentations.

It has been cruical to choose examples where the topic to be learned is easy to hear in the soundscape. This also goes for the selection of recordings: The clearness of the recording’s sound has been more important than other artistic qualities such as orginality in the interpretation etc. The tempo of a piece in different recordings has also been important when selecting a recording. Too fast or too slow tempi can make the example non-suitable for pedagogical purposes.

For some pieces, a recording using another instrumentation than the original has been used. This is to support the pedagogical suitability of the piece. In example, a bass line can be difficult to distinguish in a piece played by solo piano. If played by a wind quintet where only the bassoon plays the bass, the bass stands out in a different way.

Finansiering/ Funding

Utviklingen av Musicificium er støttet av

UiT-Norges arktiske universitet, program for utdanningskvalitet (skoleåret 2016/2017)

CEMPE- innovasjonsmidler (skoleåret 2017/2018)

UiT- Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet– Vikarstipend (skoleåret 2017/2018)

Musicificium is financially supported by:

UiT-The arctic university of Norway, strategic fund (the academic year of 2016/2017)

CEMPE (the academic year of 2017/2018)

UiT- Departement for music  (the academic year of 2017/2018)

Opphavsrett/ Copyright issues

Digital teknologi gir enkel tilgang på store mengder innspilt lyd og notemateriale, noe som gjør det viktigere enn noensinne å kjenne til- og forholde seg til opphavsrettslovgivning. For å kunne ta i bruk innspilt lyd på nettstedet på en lovlig, men samtidig økonomisk gjennomførbar måte, brukes YouTube-lenker som lydavspillingsmedium. Det understrekes at det ikke er tillatt å strømme direkte fra YouTube i undervisning. Bruk eksempelbanken som inspirasjonskilde og hjelp i undervisningsplanleggingen, men kjøp musikken før du skal bruke den i undervisning!

Notemateriale er beskyttet av opphavsrettslovgivingen i inntil 70 år etter komponistens død, i noen tilfeller lengre. Musicificium inneholder kun notemateriale og lenker til notemateriale til musikk som ikke er beskyttet av opphavsrett. Dette innebærer at de fleste eksemplene fra populærmusikk ikke har vedlagt notemateriale. I kategorier som vekslende taktarter med ulike grunnslag er det vanskelig å bruke eksempelmaterialet uten vedlagt notemateriale. Her brukes derfor utelukkende eksempler der notematerialet er frigitt, og velegnet eksempel- og oppgavemateriale av nyere komponister er utelatt.

Digital technology provides easy access to a large amount of recorded audio and sheet music material, making it more important than ever to be familiar with and adhere to copyright laws. In order to legally and economically use recorded audio on the website, YouTube links are used as the audio playback medium. It is important to note that streaming directly from YouTube is not permitted in education. Use the example bank as a source of inspiration and help in lesson planning, but purchase the music before using it in teaching!

Sheet music is protected by copyright laws for up to 70 years after the composer’s death, and sometimes longer. Musicificium contains only sheet music and links to sheet music for music that is not protected by copyright. This means that most examples from popular music do not come with attached sheet music. In categories such as changing time signatures with different fundament patterns, it is difficult to use the example material without attached sheet music. Therefore, only examples where the sheet music is available are used, and suitable example and exercise material by contemporary composers is excluded.