Musicificium

Musicificium er en ressursbank tiltenkt hørelærepedagoger og lærere i beslektede fag, med mål om å være et verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning. Nivåmessig spenner materialet bredt, og det vil kunne være relevant både i nybegynnerundervisning, undervisning i videregående skole og på folkehøgskoler, samt i høyere musikkutdanning.

Nettstedet så dagens lys i 2013, da med navnet Musikkeksempler.no. I 2017 ble Musikkeksempler.no til Musicificium, og i løpet av 2018 ble nettstedet utbygd fra kun å være en musikkeksempelsamling til også å inneholde en samling med læremateriale. Nettstedet bygges ut og videreutvikles kontinuerlig. Musicificium består av to deler, Eksempelbank og Læremateriale. Les mer om de to delene ved å klikke på knappene som følger.

Dersom du har kommentarer eller innspill til nettstedet eller materialet som ligger her, ta kontakt på maria.m.tollefsen@uit.no.

Pedagogisk ståsted
Et mål med hørelæreundervisning er at studentene skal utvikle fortrolighet med grunnelementer i musikk. Med grunnelementer menes vanlige strukturer i musikk som rytmefigurer, betoningsmønstre, harmoniske vendinger, melodiske mønstre, form, etc. Et prinsipp jeg vektlegger i undervisningen, er at læring alltid skal ta utgangspunktet i studentens auditive opplevelse og erfaring av lærestoffet. Den auditive opplevelsen bearbeides gjennom læringsaktiviteter der studentene får praktisk erfaring med det som skal læres, ofte gjennom sang, spill og bevegelse. Den auditive opplevelsen og den praktiske erfaringen ligger siden til grunn for bevisstgjøring og teoretisering av lærestoffet.

Å ta utgangspunkt i noe kjent for å lære noe ukjent er et pedagogisk prinsipp jeg benytter aktivt i min hørelæreundervisning. Det kan bety å ta utgangspunkt i musikk studentene kjenner godt, som barnesanger og folkeviser, når nye temaer skal introduseres. Å undervise på denne måten kan bidra til å ufarliggjøre lærestoffet, og dessuten gi studentene opplevelsen av å ha “knagger å henge det nye på”.

Kontekstualisering av hørelærefagets lærestoff er et annet viktig prinsipp i min undervisning. Kontekstualisering gjør det enklere for studentene å overføre kunnskap og ferdigheter ervervet i hørelæreundervisningen til egen utøving og eget arbeid med musikk, og det kan øke følelsen av lærestoffets relevans og nytte. Kontekstualisering kan blant annet skje ved å la studentene møte lærestoffet fra faget i musikk som ligner den musikken de beskjeftiger seg med i sitt øvrige musikalske virke.

For å undervise i tråd med disse prinsippene kreves det tilgang på en mengde gode musikkeksempler fra ulike stiler, epoker, sjangre og besetninger. Dette behovet var utgangspunktet for at jeg startet å lage Musicificium. Jeg håper nettstedet kan være et nyttig verktøy for pedagoger i blant annet hørelære, musikkteori og instrumentalopplæring, og bidra til at undervisningen oppleves engasjerende, relevant og virkelighetsnær for elever og studenter.

Valg av eksempelmusikk
Musicificium skal inneholde et bredt spekter av sjangre, stiler, epoker og besetninger representert i eksempel- og oppgavematerialet, slik at materialet er relevant for musikere, studenter og elever med ulik sjangerspesialisering og ulik musikalsk interesse. Jeg er selv utdannet innen den såkalte kunstmusikksjangeren, og har som utøver primært beskjeftiget meg med kammermusikk, orkester og korps. Min bakgrunn fører til en langt større oversikt over kammermusikk- og orkesterrepertoaret enn for eksempel jazz- og poprepertoaret. Jeg bestreber meg på å finne gode eksempler i et mangfold av sjangre, men må innrømme at det er enklere å finne gode eksempler i de sjangre jeg selv kjenner best. Studentene mine er ivrige bidragsytere til eksempelmaterialet, og deres mange assosiasjoner til musikk de kjenner, gjør at sjangerbredden er større enn den ellers ville ha vært. Dersom du som leser dette har gode forslag til musikkeksempel, tar jeg imot forslagene med glede!

I valg av musikkeksempler er det avgjørende at grunnelementet som tematiseres kommer tydelig frem i lydbildet, og at det er enkelt å oppfatte. Et eksempel: Dersom hel-halvskala er tema, må skalaen være spilt så tydelig, langsomt og fremtredende i musikkeksempelet at det er mulig å oppfatte den med det blotte øre. Musikk som inneholder den relevante strukturen, men der notemateriale er nødvendig for å “få tak på” strukturen, er utelatt i eksempelsamlingen. Denne prioriteringen har også konsekvenser for valg av innspilling: At lærestoffet høres tydelig i lydbildet er mer avgjørende enn innspillingens kunstneriske kvalitet. Tempo er også avgjørende i valg av innspilling; jeg velger innspillinger der tempoet er slik at strukturen er lett å oppfatte, og der det er mulig å f.eks synge med på rytmen/temaet/skalaen/bassgangen. I noen tilfeller har jeg valgt å bruke en transkribsjon av et verk, se for eksempel Le petit Nègre av Debussy. Verket er opprinnelig for klaver, mens jeg har valgt å bruke en innspilling med solo trompet og kammerensemble. Igjen skyldes valget et ønske om at lærestoffet skal være lett å oppfatte i lydbildet; I arbeid med melodirytmen er det enklere å skille melodi fra akkompagnement når den spilles av et annet instrument enn det akkompagnementet gjør.

 

Opphavsrett og digital teknologi
Digital teknologi gir tilgang på store mengder innspilt lyd og notemateriale, noe som gjør det viktigere enn noensinne å ha et bevisst forhold til opphavsrett og lovgivningen rundt dette. For å kunne ta i bruk innspilt lyd i eksempelsamlingen uten å bryte opphavsrettlovgivningen, og uten at prosjektet er altfor dyrt å drifte, brukes Spotify-lenker som lydavspillingsmedium. Spotify er en musikkstreamingtjeneste der brukeren må betale en månedlig sum for å kunne lytte til musikken, noe som innebærer at brukere av Musicificium må ha et Spotify-abonnement for å kunne bruke eksempelmaterialet. Det fins flere ulike musikkstreamingtjenester, men valget falt på Spotify fordi det var den største streamingtjenesten for musikk da nettstedet ble bygd.

Notemateriale er beskyttet av opphavsrettslovgivingen i inntil 70 år etter komponistens død, i noen tilfeller lengre. Musicificium inneholder kun notemateriale og lenker til notemateriale til musikk som ikke er beskyttet av opphavsrett. Dette innebærer at de fleste eksemplene fra populærmusikk ikke har vedlagt notemateriale. I kategorier som vekslende taktarter med ulike grunnslag er det vanskelig å bruke eksempelmaterialet uten vedlagt notemateriale. Her brukes derfor utelukkende eksempler der notematerialet er frigitt, og velegnet eksempel- og oppgavemateriale av komponister som Stravinsky er foreløpig utelatt.

Funding
Utviklingen av Musicificium er støttet av

UiT-Norges arktiske universitet, program for utdanningskvalitet (skoleåret 2016/2017)

CEMPE- innovasjonsmidler for skoleåret 2017/2018

UiT- Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet– Vikarstipend for skoleåret 2017/2018

Om eksempelbanken
I mitt virke som hørelærepedagog bruker jeg ofte mye tid på å finne gode og varierte musikkeksempler på temaer som skal gjennomgås i undervisningen. Eksempelsamlingen er laget med tanke på å lette dette letearbeidet, og på den måten være til hjelp i planlegging av undervisning.
Nettstedet inneholder lytte- og noteeksempler på ulike taktarter, rytmefigurer, skalatyper, modulasjoner med mer. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter. I så stor grad som mulig er det også vedlagt minst ett eksempel pr tema fra barnesang-/folkesanglitteraturen. Slik kan det kjente og kjære brukes i innlæringen av det ukjente.

For å kunne lytte til musikkeksemplene kreves abonnement på streamingtjenesten Spotify.

Eksempelbanken utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.

Om lærematerialet

Her finner du læremateriale som rytmekort, rytmeetuder og oppgaver tilknyttet det fritonale materialet i eksempelbanken. Alt materiale på nettstedet er gratis og tilgjengelig for alle og enhver, men vær vennlig å referer til nettstedet eller til produsenten når du bruker det.

Tittelbilde for Musicificium. Fargerpletter i vannfarger i alle farger med teksten Musicificium i hvitt