Forord til polyrytmematerialet

Dette heftet inneholder en samling med korte, polyrytmiske duetter. Duettene er tiltenkt hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning, som supplement til det allerede eksisterende lærematerialet innen polyrytmikk.

Heftet har blitt til etter hvert som behovet for slikt læremateriale har oppstått i min egen undervisning. Det fins mye godt lærestoff fra før innen polyrytmikk, både av eldre og nyere dato. Det materialet som er meg bekjent, faller hovedsakelig inn under følgende kategorier:

  • Enstemmige melodier eller rytmer uten tonehøyde som inneholder polyrytmer. Disse melodiene eller rytmene skal som regel synges eller spilles mens pulsen markeres/ved at det takteres.
  • Enstemmige polyrytmiske melodier eller rytmer uten tonehøyde som skal synges mens en annen rytme klappes eller bankes (kombinasjonsøvelser).
  • Tostemmige polyrytmiske etuder tilrettelagt for klaverspill.

Når jeg har valgt å lage supplerende lærestoff, er det fordi jeg mener det er behov for en større mengde tilgjengelig oppgavemateriale der musikkstudentene møter polyrytmer i samspilliknende situasjoner. Å kunne spille en presis og vel musisert kvintol over en ¾-takt mens resten av ensemblet spiller alminnelige ¾-rytmer, krever bevisstgjøring og systematisk trening. Kontekstuell trening vil styrke studentenes evne til å ta i bruk sine polyrytmiske ferdigheter i reelle samspillsituasjoner.

Duettene i heftet gjenspeiler ikke den kompleksitet som ofte finnes i kammermusikk og andre samspillsituasjoner, hverken når det gjelder melodikk, polyfoni, harmonikk eller form. Målet er å la utøveren trene seg på polyrytmer i en kontekst som ligner på kammermusikk, gjennom å måtte forholde seg til en motstemme som har en annen rolle i lydbildet enn utøveren selv. Av og til er andrestemmen til hjelp i utførelsen av polyrytmen, andre ganger er den til hinder.

Innholdet i hvert kapittel er ordnet progressivt. Hvert kapittel starter enkelt, med gradvis stigende rytmisk kompleksitet. Duettenes melodiske materiale består stort sett av trinnvise bevegelser og treklangsbevegelser. Tonematerialet er laget enkelt for at materialet skal kunne synges og spilles uten at melodilesingen krever stor oppmerksomhet. Tonearter er valgt med tanke på sangbarhet, og dessuten at duettene skal være greie å spille for studenter som spiller transponerende instrumenter.

Syng eller spill duettene tostemt i gehørtreningsgruppen, eller øv to og to på øverommet!