Velg en side
 

ASSURE-modellen: 6 steg til god læringsdesign

Effektiv undervisning som sikrer god læring krever nøye planlegging. ASSURE-modellen er et nyttig verktøy som hjelper deg til å strukturere planleggingen. Det finnes selvsagt ingen fasitsvar på hvordan man bør legge opp undervisning, men denne modellen fremhever områder som er viktige å ta stilling til. ASSURE ble opprinnelig utviklet som et strategisk rammeverk for hvordan man kan integrere teknologi i undervisning og læring, men kan også anvendes på en mer generelt grunnlag.

A — Analyze learners

Hvem er studentene dine?

Et vellykket læringsdesign avhenger at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe. Det du vet eller innhenter av kunnskap om dine studenter gir deg viktig informasjon når du skal velge strategier og ressurser.  Dette kan dreie seg om

 • Generelle egenskaper som alder, kjønn og utdanningsnivå
 • Kvaliteter som eksisterende nivå av kunnskap, kompetanse og ferdigheter
 • Andre særtrekk som interesser, verdier, forventninger og målsetninger

S — State standards & objectives

Hva forventes det at de skal lære?

For å kunne lede studentene gjennom er læringsprosess, er du nødt til å vite hva som er «destinasjonen». I tillegg til læringsutbyttebeskrivelsene for det aktuelle emnet, er det også nyttig å formulere mer spesifikke, detaljerte målsettinger. Disse kan dreie seg om flere områder.

 • Hva slags læringsatferd forventer du? Med andre ord hva skal studentene gjøre?
 • Hva ønsker du at de skal sitte igjen med av kunnskap når de er «i mål»?
 • Er det noen spesifikke ferdigheter de må bygge opp eller oppgaver de må mestre?
 • Hvordan kan du gå frem når du skal vurdere om de faktisk kan det du har satt deg fore?

S — Select strategies, technology, media & materials

Hvordan skal du gå frem for å lære dem dette?

Når du skal legge opp din strategi for undervisningen må du ta stilling til hvilke metoder og verktøy som er relevante og nyttige med tanke på hva du vil studentene dine skal kunne.

 • Hvordan skal undervisningen foregå? Hva skal skje i dine møter med studentene?
 • Når er det mest formålstjenlig at opplegget er sentrert rundt deg som underviser og når er det best at studentene selv sitter ved roret?
 • Når vil det være fornuftig at studentene jobber individuelt? Når er det mest matnyttig at de samarbeider?

U — Utilize technology, media & materials

Hva slags ressurser og materiale vil det være lurt å bruke?

Med utgangspunkt i strategien du har lagt opp velger du hva du skal benytte for å støtte opp under det du har planlagt å gjøre og måten du vil formidle dette på. Ressurser kan være alt fra krittavler til sofistikerte digitale verktøy. Fokuset er altså ikke på ressursene i seg selv, men på hvordan de inngår i din plan for hva som skal skje i undervisningen.

R — Require learner participation

Sørg for deltakelse og aktivitet

Med utgangspunkt i målsetting og strategi planlegger du hvordan du skal legge til rette for at studentene engasjerer seg i læringsprosessen, både individuelt og som gruppe. Her er det lurt å velge noen konkrete metoder for å oppmuntre til aktiv læring. Metodene eller aktivitetene du velger kan variere i kompleksitet og omfang, alt fra enkle notatteknikker til seminarer ledet av studentene selv.

E — Evaluate & revise

Fungerte det som du hadde tenkt?

Når du skal evaluere opplegget ditt, handler det først og fremst om å ta rede på hvorvidt studentene lærte det du hadde som mål at de skulle lære. Her tar du en kritisk titt på valgene du har gjort i planleggingen og gjennomføringen: strategi, metoder, ressurser og aktiviteter.

 • Fungerte opplegget i tråd med læringsmålene?
 • Hva baserer du dette på?
 • Er det godt samsvar mellom undervisningsopplegget og måten studentene ble vurdert på?
 • Fungerte ditt valg av ressurser og materiale? Hvordan kan du ta rede på dette?
 • Er det noe som kunne ha vært gjort annerledes?