Om

meritteringsprosjektet

Ved UiT – Norges arktiske universitet

Meritteringsprosjektet ved UiT Norges arktiske universitet startet i 2016. Det har siden 2017 vært utlysninger hvert år. De tre rundene som er gjennomført så lang har ført til oppnevning av 15 meritterte undervisere. Etter den fjerde runden, der seks nye meritterte undervisere ble oppnevnt i juni 2020, skal ordningen evalueres før den videreføres.

oversikt meritterte undervisere per fakultet
Fakultet 2017 2018 2019 Totalt
Helsefak 1 1 0 2
BFE 2 1 1 4
HSL 2 2 0 4
Jurfak 0 1 0 1
UMAK 1 1 0 2
NT 0 1 0 1
IVT 0 0 1 1
Totalt 6 7 2 15

Rapport om søknadsrundene

Etter gjennomføring av de enkelte søknadsrundene, har det blitt utarbeidet en rapport som beskriver prosessen, oppsummerer erfaringene og foreslår justeringer. Du kan lese rappportene her:

Prosjektgruppen

Fra venstre: Jørn H Hansen (Førsteamanuensis Institutt for kjemi/NT-fak), Petter Holm (Prosjektleder – Result), Siw Skrøvset (Dosent, ILP/HSL), Janne Erikke Mjelle (Førstelektor, Institutt for farmasi/Helsefak), Lena Bendiksen (Professor/Dekan, Jurfak)

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år. 

I vedtaket heter det:

 • Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
 • Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Mandat

Arbeidsgruppen som settes ned og som skal ledes av en prosjektleder skal arbeide med bl.a. følgende:

 • Utvikle kriterier for stillingskategoriene som bl.a.  skal stå i forhold til kriterier for pedagogisk basiskompetanse
 • Vurdere hvordan arbeidet med merittering kan forankres best mulig på fakultets- og instituttnivå
 • Arbeide med å lage systemer/ordninger for søknadsprosedyrer og rutiner for godkjenning av meritterte fagansatte.
LES HELE MANDATET

I rapporten «Innsats for kvalitet» fremmes det i kapittel 4 tanker om hvordan meritteringsordningen kan innrettes. Etter at rapporten ble skrevet er det bestemt at også førstelektorer og dosenter skal inngå i ordningen. Det må derfor utvikles kriterier for alle fem stillingskategoriene (universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) som i dag anvendes i UH-sektoren (lærerstillinger holdes utenfor). Siden førstelektor- og dosentkategorien i utgangspunktet har en klar utdannings-/undervisningsprofil så må det blant annet vurderes egne kriterier for disse to kategoriene. Kriteriene for alle fem kategoriene som utvikles, skal stå i relasjon til kriteriene som finnes for pedagogisk basiskompetanse. Samtidig forventes det at kriteriene skal vektlegge et ferdighetsaspekt ved underviserrollen, slik dette kommer til uttrykk i rapporten «Innsats for kvalitet» (andre avsnitt side 34).

Ut over arbeidet med å skape tydelige kriterier som kan brukes som grunnlag for vurderinger av merittert kompetanse så må det også arbeides med å utvikle og etter hvert iverksette utviklingstiltak som ansatte ved UiT kan følge for å kvalifisere seg til å bli meritterte undervisere. Både innhold og innretting på slike tiltak må beskrives og vurderes. I rapportens kapittel 4.1.7 gis det for eksempel tanker om slike tiltak kan gis som utdanning osv.

Ut fra beskrivelsene over skal arbeidsgruppen som settes ned og som skal ledes av en prosjektleder arbeide med følgende:

 • Utvikle kriterier for alle fem stillingskategoriene.
  • Disse skal stå i forhold til kriterier for pedagogisk basiskompetanse.
  • Disse skal vektlegge ferdighetsaspekter, mer enn kunnskapsaspekter.
 • Komme med forslag til tiltak, utviklingsprogrammer og metoder som kan bidra til at så mange som mulig av UiT sine fagansatte både ønsker og får anledning til en karriereutvikling der undervisningskompetanse vektlegges mer.
 • Vurdere hvordan arbeidet med merittering kan forankres best mulig på fakultets- og instituttnivå i samarbeid med UB ved Result.
 • Arbeide med å lage systemer/ordninger for søknadsprosedyrer og rutiner for godkjenning av meritterte fagansatte. I dette inngår også arbeid med å vurdere og eventuelt justere og endre på meritteringsutvalgets forslag til kriterier, profil og nivå.
 • Prosjektleder og arbeidsgruppe må være i løpende dialog med relevante instanser som POA, UTA og fakultetene om arbeidet. Prosjektleder og arbeidsgruppen må også koordinere sitt arbeid i samarbeid med NTNU. Intensjonen er at UiT og NTNU skal samarbeide om å utvikle kriterier som er mest mulig like institusjonene imellom.