Mandat

Prosjektleders og arbeidsgruppens mandat

I rapporten «Innsats for kvalitet» fremmes det i kapittel 4 tanker om hvordan meritteringsordningen kan innrettes. Etter at rapporten ble skrevet er det bestemt at også førstelektorer og dosenter skal inngå i ordningen. Det må derfor utvikles kriterier for alle fem stillingskategoriene (universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) som i dag anvendes i UH-sektoren (lærerstillinger holdes utenfor). Siden førstelektor- og dosentkategorien i utgangspunktet har en klar utdannings-/undervisningsprofil så må det blant annet vurderes egne kriterier for disse to kategoriene. Kriteriene for alle fem kategoriene som utvikles, skal stå i relasjon til kriteriene som finnes for pedagogisk basiskompetanse. Samtidig forventes det at kriteriene skal vektlegge et ferdighetsaspekt ved underviserrollen, slik dette kommer til uttrykk i rapporten «Innsats for kvalitet» (andre avsnitt side 34).

Ut over arbeidet med å skape tydelige kriterier som kan brukes som grunnlag for vurderinger av merittert kompetanse så må det også arbeides med å utvikle og etter hvert iverksette utviklingstiltak som ansatte ved UiT kan følge for å kvalifisere seg til å bli meritterte undervisere. Både innhold og innretting på slike tiltak må beskrives og vurderes. I rapportens kapittel 4.1.7 gis det for eksempel tanker om slike tiltak kan gis som utdanning osv.

Ut fra beskrivelsene over skal arbeidsgruppen som settes ned og som skal ledes av en prosjektleder arbeide med følgende: