Norsk

Universitetspedagogikk
for stipendiater

Er du stipendiat ved UiT? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Her får du sammen med andre i samme situasjon en arena for å diskutere og jobbe med undervisning, få kunnskap om og erfaring med forskningsbaserte prinsipper for god undervisning, samt gjennomføre mikroundervisning tilknyttet ditt eget fagfelt

PÅMELDING VÅRSEMESTER 2024 ER STENGT.

 

English

University pedagogy
for PhD candidates

Are you a research fellow at UiT? Do you want to develop as a teacher?

We offer this course in university pedagogy for research fellows for you who are employed as a research fellow at UiT. Here, together with others in the same situation, you get an arena for discussing and working with teaching and learning, gain knowledge of and experience with research-based principles for good teaching, and carry out micro-teaching related to your own academic field.

REGISTRATION FOR THE SPRING SEMESTER 2024 IS CLOSED. 

 

Stipendiatkurs

Læringsutbytte
/ Learning OBJECTIVES

Etter dette kurset har du:

  • kunnskap om og erfaring med forskningsbaserte prinsipper for god undervisning
  • verktøy for å evaluere og videreutvikle egen undervisning
  • fått kjennskap til sentrale begreper og teorier knyttet til undervisning og læring

The course will provide you with:

  • knowledge of and experience with research-based principles for good teaching and learning
  • ools for evaluating and further developing own teaching
  • gained knowledge of key concepts and theories related to teaching and learning

Forutsetning for deltakelse
/ PrerequisiteS for participation

Er dette kurset noe for meg? Se her om du skal melde deg på årets kurs.
/ Is this course something for me? See here if you should sign up for this year’s course.

Ansettelsesforhold

Du må være ansatt som stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

}

Tidsbruk

Du må kunne delta på alle tre kursdager. Hvis du går på campus Narvik, Harstad eller Alta, har vi en digital løsning for deg.

Oppstartssamling vår 2024:
Norsk06. mars fra kl. 09.00–11.00
Digitalt07. mars fra kl. 12.00–14.00

Mikroundervisning vår 2024
gjennomføres fysisk i Tromsø, med mulighet for digital deltagelse for de som går på campus Narvik, Harstad eller Alta. Alle deltakere må delta på én av samlingene.

Norsk – 04. april fra kl. 08.30–11.30
Digitalt – 04. april fra kl. 08.30–11.30

Avsluttende samling vår 2024:
avsluttende samling gjennomføres fysisk i Tromsø, med mulighet for digital deltagelse for de som går på campus Narvik, Harstad eller Alta. Alle deltakere må delta på én av samlingene.

Norsk – 23. mai fra kl. 08.30–11.30
Digitalt – 23. mai fra kl. 08.30–11.30

v

Språk

Kurset avholdes på både norsk og engelsk

Employment

You must be employed as a PhD fellow at UiT Norway’s Arctic University.

}

Attendance

You must be able to attend all three course days. If you attend campus Narvik, Harstad or Alta, we have a digital solution for you.

The introductory session spring 2024:
EnglishMarch 6th from 12.00–14.00
DigitalMarch 7th from 12.00–14.00

Micro teaching spring 2024
is carried out physically in Tromsø, with the possibility of digital participation for those who attend the Narvik, Harstad or Alta campuses. All participants must attend one of the gatherings.

April 4th from 12.30–15.30

Concluding session spring 2024:
is carried out physically in Tromsø, with the possibility of digital participation for those who attend the Narvik, Harstad or Alta campuses. All participants must attend one of the gatherings.

May 23rd from 12.30–15.30

v

Language

This course is available in both Norwegian and English

Kursmodellen /
Course model

Hva kan du forvente som deltaker?
/ What can you expect as a participant?

3 kurssamlinger

Det er obligatorisk deltakelse på tre samlinger:
Oppstartsamling (2 timer), mikroundervisning (3 timer) og avsluttende workshop (3 timer).

Kursets omfang: 30t

Forventet minimum tidsbruk for kurset inklusive forberedelse er 30 timer.

w

Samarbeid

Det vil være lagt opp til å samarbeide med andre stipendiater gjennom kurset

3 sessions

Compulsory participation at three sessions:
The introductory session (2 hours), micro teaching session (3 h) and the concluding session (3 h).

Scope of the course: 30h

The expected minimum time spent on the course is 30 hours. This includes preparation to the sessions.

w

Collabroration

It will be open for collaboration with other PhD students throughout the course.

Krav for godkjent gjennomføring
/ Course completion requirements

Z

Forberedelse og aktiv deltagelse på de tre kursdagene.

Z

Gjennomføring av to mikroundervisninger, samt arbeid med moduler i Canvas

Z

Gjennomført kunnskapstest i Canvas

Z

Preparation and active participation on the three course days.

Z

Compleetion of two micro-lessons, as well as work with modules in Canvas

Z

Completed knowledge test in Canvas