Læring og danning i høyere utdanning

Ansvarlig:
Postdoktor Mariann Solberg, RESULT

Forskningsprosjektet reiser spørsmål om ivaretakelse av den særegne form for danning som tradisjonelt har kjennetegnet universitetsutdanninger. Immanuel Kants tenkning om opplysning og hans begrep om ”sensus communis”, en fellesmenneskelig sans, danner her utgangspunkt for begrepet om danning. Sentrale problemstillinger er: Er det vanskeligere å fremme sosialisering til akademisk (lærings-) kultur i nettbaserte studier enn i campusstudier? Hva er kilder til akademisk danning? Hva er sammenhengene mellom teknologier, medier, undervisningsformer og danning? Forskningen tar utgangspunkt i nettbaserte studier ved UiT.

Utgitte publikasjoner:

Søndenå, Kari, Solberg, Mariann (2013): “Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar”, i Lingås, L. G. og Olse, K. R. (red) (2013): Pedagogisk veiledning,Gyldendal Akademisk, s 42 – 53.

Solberg, Mariann, Fossland, Trine (2013): ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”, i Arbo, P., Bull, T., Danielsen, Å.: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud, Oslo: Gyldendal Akademisk, s 46 – 62.

Solberg, Mariann, Fjørtoft, Kjersti (2012): Leder. (fulltekst) Norsk Filosofisk Tidsskrift 2012 (3), s. 152-154. (Gjesteredaktør for temanummer om danning sammen med K. Fjørtoft.)

Solberg, Mariann (2011): “Educating the Citizen of Academia Online?” (fulltekst) International Review of Research in Open and Distance Learning, 2011, Volum 12 (4), s 77 – 87.

Solberg, Mariann (2010): Om akademisk danning med utgangspunkt i Kants sensus communis og “Hva er opplysning?”, Oslo: Unipub forlag, s 51 – 68.

“Hva er danning?” Videoforelesning

“Hva er akademisk danning?” Videoforelesning

Annen relevant litteratur: