Implementering av IKT og læring i norsk HU: evaluering av Norgesuniversitetets virksomhet

Ansvarlig:
Førsteamanuensis Kine Dørum og professor Gunnar Grepperud, Result.

I 2014 feiret Norgesuniversitetet (NUV) et «dobbeltjubileum» som ble markert med en konferanse i Oslo 4. og 5. november. Det var da 10 år siden ”nye” Norgesuniversitet ble etablert etter en fusjon mellom Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF) og (datidens) Norgesuniversitet. Sistnevnte var på fusjonstidspunktet en statlig enhet med forholdet mellom norsk høyere utdanning og arbeidslivet som hovedfokus. Enheten var plassert i Oslo. Samtidig var det i 2014 25 år siden Stortinget vedtok at det skulle etableres en egen enhet for fjernundervisning i høyere utdanning hvor bruk av teknologi (IKT) skulle stå sentralt. Denne enheten fikk navnet SOFF og ble lagt til Tromsø. I anledning konferansen ønsket NUV å få en gjennomgang og kommentar til egen virksomhet. Daglig leder henvendte seg i den sammenheng til Result med en forespørsel om å gjøre et slikt arbeid. Resultatet av dette arbeidet har så langt presentert i form av et innlegg på konferansen og en intern rapport.

Opptak av konferanseinnlegg, Grand Hotel, Oslo 04/12/2014