Faglig autoritet på vikende front? Didaktiske utfordringer i fleksibel høyere utdanning

Ansvarlig:
Postdoktor Mariann Solberg, RESULT

Prosjektet er finansiert av UiT Norges arktiske universitet som personlig postdoktorstipend innen fleksibel utdanning / digitale medier, IKT og læring. Det løper fra september 2013 til august 2017.

Formålet med forskningsprosjektet er for det første å utvikle ny kunnskap om hvordan veiledning foregår med tanke på utvikling av akademisk danning (autonomi og autentisitet) hos studenter via henholdsvis nærgående beskrivelser og kartlegging av veilederes praksis, særlig på nett men også i fysiske møter. For det andre skal prosjektet bidra til praksisforbedring gjennom utkast til «best practice» beskrivelser, særlig for nettbasert veiledning. For det tredje skal prosjektet diskutere ulike strategier for videre utvikling av veilederes kompetanse.

De vitenskapelig ansatte får ofte en annen rolle som undervisere i nettbaserte studier, de blir mer tilretteleggere og veiledere enn de blir formidlere av forskning fra et podium. Et overordnet spørsmål i prosjektet er: Hvilken betydning har undervisernes forskningskompetanse og didaktiske kompetanse for studentenes læring og danning i nettbaserte studier? Fokuset ligger på underviserens didaktiske utfordringer i nettbaserte studier med hensyn til utvikling av studentenes akademiske danning.

Hva er akademisk danning?

Første del av prosjektet utvikler en pedagogisk-filosofisk teori om akademisk danning på skandinavisk grunn, der både Humboldtske og mer eksistensielt orienterte perspektiver på akademisk danning spiller en rolle, mens de tyske filosofene Immanuel Kant (1724 – 1804) og Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) er hovedkildene. Her blir akademisk danning utviklet som et dobbeltsporet begrep: det dreier seg både om en kritisk, frigjørende og samfunnsmessig refleksjon så vel som en etisk, eksistensiell og værensorientert refleksjon. Det vil si at akademisk danning forstås som et begrep som favner både autonomi og autentisitet.

Veiledning med akademisk danning i sikte?

Andre  del av prosjektet tar for seg veiledning på mastergradsnivå via nettmøter. Med utgangspunkt i ulike modeller for veiledning og den utviklede teorien om akademisk danning stilles spørsmålet:  Hvilke forskjeller gjør seg gjeldende med hensyn til utvikling av akademisk danning (autonomi og autentisitet) hos studenter dersom veiledningen foregår på nett kontra fysisk møte eller rent skriftlig tilbakemelding? Noen underordnede spørsmål: Hvordan brukes faktisk nettmøter (multimodale applikasjoner som Adobe Connect) i veiledning på mastergradsnivå ved UiT? Virtuell sosial tilstedeværelse: hvilken forskjell gjør det? Kan en finne en lærings- og/eller danningsmessig merverdi ved bruk av nettmøter?  Er det forskjeller mellom fagene? Hvordan kan man som veileder best støtte studentenes prosess mot å bli selvstendige og stødige fagutøvere – hvordan veilede med studentens autonomi og autentisitet i sikte?

Publikasjoner:

Mariann Solberg and Finn Thorbjørn Hansen (2015): On Academic Bildung in Higher Education – a Scandinavian Approach, in Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg: Academic Bildung in Net-based Higher Education. Moving beyond learning. In the Series Routledge Research in Higher Education, Routledge, pp  Se http://www.sponpress.com/books/details/9781138809338/

Mariann Solberg, Gunnar Grepperud and Finn Thorbjørn Hansen (2015): Pedagogical Considerations: A New Discourse Based on Academic Bildung, in Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg: Academic Bildung in Net-based Higher Education. Moving beyond learning. In the Series Routledge Research in Higher Education, Routledge, pp

Helle Mathiasen and Mariann Solberg (2015): Concluding Remarks, in Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg: Academic Bildung in Net-based Higher Education. Moving beyond learning. In the Series Routledge Research in Higher Education, Routledge, pp

Planlagte publikasjoner:

Reviewartikkel – hva sier den universitetspedagogiske veiledningslitteraturen om arbeid med autonomi- og autentisitetsutvikling i veiledning? Arbeidstittel: “Development of Autonomy and Authenticity in Supervision in Higher Education – A literature review”

Empirisk artikkel – casestudie av faktisk veiledning på masternivå med nærstudie av tre veilederpar med tanke på utvikling av studenters autonomi og autentisitet. Både nettmøter og f2f. Observasjon og intervju. Arbeidstittel: “Supervision for Autonomy and Autheticity in Higher Education. What Webinars Can Offer.”

Empirisk artikkel – kvantitativ studie, kartlegging av 30-50 veilederes syn på og egen rapport om arbeid med tanke på utvikling av studenters autonomi og autentisitet. Både nettundervisning og f2f. Strukturerte telefonintervju. Empiri fra UiT Norges arktiske universitet. Arbeidstittel: “Development of Autonomy and Authenticity According to Teachers – Does Net-based Learning Make a Difference?”

Annen relevant litteratur:

Søndenå, Kari, Solberg, Mariann (2013): “Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar”, i Lingås, L. G. og Olse, K. R. (red) (2013): Pedagogisk veiledning,Gyldendal Akademisk, s 42 – 53.

Solberg, Mariann, Fossland, Trine (2013): ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”, i Arbo, P., Bull, T., Danielsen, Å.: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud, Oslo: Gyldendal Akademisk, s 46 – 62.

Solberg, Mariann, Fjørtoft, Kjersti (2012): Leder. (fulltekst) Norsk Filosofisk Tidsskrift 2012 (3), s. 152-154. (Gjesteredaktør for temanummer om danning sammen med K. Fjørtoft.)

Solberg, Mariann (2011): “Educating the Citizen of Academia Online?” (fulltekst) International Review of Research in Open and Distance Learning, 2011, Volum 12 (4), s 77 – 87.

Solberg, Mariann (2010): Om akademisk danning med utgangspunkt i Kants sensus communis og “Hva er opplysning?”, Oslo: Unipub forlag, s 51 – 68.

“Hva er danning?” Videoforelesning

“Hva er akademisk danning?” Videoforelesning